Home

Beroep tegen de Republiek IJsland, ingesteld door de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA op 28 juni 2013 (Zaak E-11/13)

Beroep tegen de Republiek IJsland, ingesteld door de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA op 28 juni 2013 (Zaak E-11/13)

3.10.2013

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 287/15


Beroep tegen de Republiek IJsland, ingesteld door de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA op 28 juni 2013

(Zaak E-11/13)

2013/C 287/11

Op 28 juni 2013 is bij het EVA-Hof beroep ingesteld tegen de Republiek IJsland door de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA, vertegenwoordigd door Xavier Lewis, Clémence Perrin en Maria Moustakali, optredend als gemachtigden van de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA, Belliardstraat 35, 1040 Brussel, België.

De Toezichthoudende Autoriteit van de EVA vraagt het EVA-Hof:

1.

vast te stellen dat de Republiek IJsland, door het niet binnen de gestelde termijn juiste uitvoering te geven aan artikel 9, leden 1 en 2, en artikel 10 van het besluit waarnaar wordt verwezen in punt 13b van bijlage IX bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (Richtlijn 2002/92/EG van het Europees Parlement en de Raad van 9 december 2002 betreffende verzekeringsbemiddeling), zoals aangepast aan de EER-Overeenkomst bij Protocol 1 daarbij, haar verplichtingen uit hoofde van dat besluit en van artikel 7 van de EER-Overeenkomst niet is nagekomen;

2.

de Republiek IJsland te verwijzen in de kosten van de procedure.

Feiten en argumenten:

Het verzoek betreft het feit dat de Republiek IJsland op 4 september 2012 nog geen gevolg had gegeven aan een met redenen omkleed advies dat de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA tot haar had gericht op 4 juli 2012 en dat betrekking had op het geen juiste uitvoering geven aan artikel 9, leden 1 en 2, en artikel 10 van het besluit waarnaar wordt verwezen in punt 13b van bijlage IX bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (Richtlijn 2002/92/EG van het Europees Parlement en de Raad van 9 december 2002 betreffende verzekeringsbemiddeling) (de richtlijn).

De Toezichthoudende Autoriteit van de EVA stelt dat de Republiek IJsland, door het niet binnen de gestelde termijn vaststellen van de maatregelen ter uitvoering van de richtlijn, haar verplichtingen uit hoofde van artikel 9, leden 1 en 2, en artikel 10 van de richtlijn, en van artikel 7 van de EER-Overeenkomst niet is nagekomen.