Home

Beknopte informatie van de EVA-staten betreffende overheidssteun die wordt verleend krachtens het in punt 1 j) van bijlage XV van de EER-Overeenkomst genoemde besluit (Verordening (EG) nr. 800/2008 van de Commissie waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag met de gemeenschappelijke markt verenigbaar worden verklaard (de algemene groepsvrijstellingsverordening))

Beknopte informatie van de EVA-staten betreffende overheidssteun die wordt verleend krachtens het in punt 1 j) van bijlage XV van de EER-Overeenkomst genoemde besluit (Verordening (EG) nr. 800/2008 van de Commissie waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag met de gemeenschappelijke markt verenigbaar worden verklaard (de algemene groepsvrijstellingsverordening))

6.3.2014

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 66/11


Beknopte informatie van de EVA-staten betreffende overheidssteun die wordt verleend krachtens het in punt 1 j) van bijlage XV van de EER-Overeenkomst genoemde besluit (Verordening (EG) nr. 800/2008 van de Commissie waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag met de gemeenschappelijke markt verenigbaar worden verklaard (de algemene groepsvrijstellingsverordening))

2014/C 66/09

DEEL I

Steun nr.

GBER 18/13/R&D

EVA-staat

Noorwegen

Steunverlenende autoriteit

Naam

Ministerie van Buitenlandse Zaken van Noorwegen

Adres

7. juni-plassen/Victoria Terrasse

PO Box 8114 Dep.

0032 Oslo

NORWAY

Internet

http://www.mfa.no

Benaming van de steunmaatregel

Inventaris en beheersplan voor zwarte koolstof in het Russische noordpoolgebied (Ad-hocsubsidie in het kader van de subsidieregeling Barents 2020).

Nationale rechtsgrondslag (referentie desbetreffende nationale officiële publicatie)

Kredieten van het parlement (Voorstel 1 S (2012-2013))

Weblink naar de volledige tekst van de steunmaatregel

Ad-hocsubsidie in het kader van de subsidieregeling Barents 2020. Informatie over Barents 2020 kan worden geraadpleegd in het voorstel voor een besluit van het parlement (Voorstel 1 S (2012-2013), blz. 100-101):

http://www.regjeringen.no/pages/38072348/PDFS/PRP201220130001_UDDDDPDFS.pdf

Type maatregel

Ad-hocsteun

Carbon Limits AS

Datum steunverlening

Ad-hocsteun

13.11.2013

Looptijd: 1.11.2013 tot en met 1.4.2015, uitbetaald in jaarlijkse tranches, afhankelijk van de door het parlement toegewezen kredieten

Betrokken economische sector(en)

Beperkt tot specifieke sectoren — Specificeer volgens NACE rev. 2.

Onderzoek

NACE 72.19

Soort begunstigde

Kmo

X

Begrotingsmiddelen

Totaalbedrag van de aan de onderneming verleende ad-hocsteun

2013-2015: in totaal 1 284 500 NOK

Uitbetaald in tranches:

2013: 375 000 NOK (voorlopig)

2014: 800 000 NOK (voorlopig)

2015: 109 500 NOK (voorlopig)

Steuninstrument

(art. 5)

Subsidie

X

DEEL II

Algemene doelstellingen (lijst)

Doelstellingen (lijst)

Maximale steunintensiteit in % of maximaal steunbedrag in NOK

Kmo-verhogingen in %

Steun voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie

(art. 30-37)

Steun voor onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten

(art. 31)

Industrieel onderzoek

(Art. 31, lid 2, onder b))

50 %