Home

Bekendmaking van de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA betreffende de thans bij terugvordering van staatssteun toe te passen rentepercentages en de referentie- en disconteringspercentages voor EVA-Staten, zoals die vanaf 1 januari 2014 gelden (Bekendgemaakt in overeenstemming met de voorschriften betreffende de referentie- en disconteringspercentages in deel VII van de richtsnoeren van de Autoriteit inzake overheidssteun en artikel 10 van Besluit nr. 195/04/COL van de Autoriteit van 14 juli 2004 ( PB L 139 van 25.5.2006, blz. 37 en EER-supplement nr. 26 van 25.5.2006 , blz. 1))

Bekendmaking van de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA betreffende de thans bij terugvordering van staatssteun toe te passen rentepercentages en de referentie- en disconteringspercentages voor EVA-Staten, zoals die vanaf 1 januari 2014 gelden (Bekendgemaakt in overeenstemming met de voorschriften betreffende de referentie- en disconteringspercentages in deel VII van de richtsnoeren van de Autoriteit inzake overheidssteun en artikel 10 van Besluit nr. 195/04/COL van de Autoriteit van 14 juli 2004 ( PB L 139 van 25.5.2006, blz. 37 en EER-supplement nr. 26 van 25.5.2006 , blz. 1))

20.3.2014

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 81/8


Bekendmaking van de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA betreffende de thans bij terugvordering van staatssteun toe te passen rentepercentages en de referentie- en disconteringspercentages voor EVA-Staten, zoals die vanaf 1 januari 2014 gelden

(Bekendgemaakt in overeenstemming met de voorschriften betreffende de referentie- en disconteringspercentages in deel VII van de richtsnoeren van de Autoriteit inzake overheidssteun en artikel 10 van Besluit nr. 195/04/COL van de Autoriteit van 14 juli 2004 (PB L 139 van 25.5.2006, blz. 37 en EER-supplement nr. 26 van 25.5.2006, blz. 1))

2014/C 81/07

De basispercentagesworden berekend overeenkomstig het hoofdstuk over de methode waarmee de referentie- en disconteringspercentages worden vastgesteld in de richtsnoeren voor staatssteun van de Autoriteit, gewijzigd bij Besluit nr. 788/08/COL van de Autoriteit van 17 december 2008. Om de toepasselijke referentietarieven te verkrijgen, worden in overeenstemming met de richtsnoeren voor staatssteun passende marges toegevoegd aan het basispercentage.

De basistarieven zijn als volgt vastgesteld:

IJsland

Liechtenstein

Noorwegen

1.1.2014-

6,50

0,23

1,99