Home

Beknopte informatie van de EVA-staten betreffende overheidssteun die wordt verleend krachtens het in punt 1 j van bijlage XV van de EER-overeenkomst genoemde besluit (Verordening (EU) nr. 651/2014 van de Commissie waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard) (de algemene groepsvrijstellingsverordening)

Beknopte informatie van de EVA-staten betreffende overheidssteun die wordt verleend krachtens het in punt 1 j van bijlage XV van de EER-overeenkomst genoemde besluit (Verordening (EU) nr. 651/2014 van de Commissie waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard) (de algemene groepsvrijstellingsverordening)

20.11.2014

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 414/2


Beknopte informatie van de EVA-staten betreffende overheidssteun die wordt verleend krachtens het in punt 1 j van bijlage XV van de EER-overeenkomst genoemde besluit (Verordening (EU) nr. 651/2014 van de Commissie waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard) (de algemene groepsvrijstellingsverordening)

2014/C 414/02

DEEL I

Referentie steunmaatregel

GBER 9/2014/ENV

EVA-staat

Noorwegen

Steunverlenende autoriteit

Naam

Noorse ministerie van Financiën

Adres

PO Box 8008 Dep.

NO-0030 Oslo

NOORWEGEN

Webpagina

http://www.regjeringen.no/nb/dep/fin.html?id=216

Benaming van de steunmaatregel

Milieusteun — verlaagd belastingtarief voor sommige sectoren

Nationale rechtsgrondslag (referentie desbetreffende nationale officiële publicatie)

Jaarlijks besluit van het Parlement inzake elektriciteitsbelasting

Verordening nr. 1451 van 11 december 2001 inzake accijnzen, § 3-12-4 en § 3-12-5

Weblink naar de volledige tekst van de steunmaatregel

http://lovdata.no/dokument/STV/forskrift/2013-12-05-1486#KAPITTEL_6

http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2001-12-11-1451?q=elektrisk+kraft*

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Stortinget/2013-2014/inns-201314-003/

Type maatregel

Steunregeling

Aanpassing bestaande steunregeling of ad-hocsteun

Referentie van de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA

Verlenging

Besluit nr. 149/04/COL

Duur

Steunregeling

Van 1.7.2014 tot 30.6.2024

Betrokken economische sector(en)

Beperkt tot bepaalde sectoren: specificeer op NACE-groepsniveau

Industriële standaardclassificatie (SIC2007):

Sectie B — Winning van delfstoffen (Afdeling 05 — 09)

Sectie C — Industrie (Afdeling 10 — 33)

Sectie D — Distributie van stoom en gekoelde lucht (Subklasse 35.300)

Sectie E — Terugwinning van gesorteerd materiaal (Subklasse 38.320)

Sectie Q — Beroepsomscholing voor werklozen (Subklasse 88.993) en Individueel aangepast werk (Subklasse 88.994), op voorwaarde dat de elektriciteit wordt gebruikt door ondernemingen die een industriële activiteit uitoefenen op dezelfde manier als ondernemingen onder Sectie B en C.

Soort begunstigde

Kmo

Grote ondernemingen

Begrotingsmiddelen

Totaal gepland jaarbudget in het kader van de regeling

2 200 miljoen NOK

Steuninstrument

Belastingvoordeel of belastingvrijstelling


DEEL II

Voornaamste doelstelling — Algemene doelstellingen (lijst)

Doelstellingen

(lijst)

Maximale steunintensiteit in % of maximaal jaarlijks steunbedrag in nationale valuta (in hele bedragen)

Kmo-verhogingen in %

Steun voor milieubescherming

(artikel 36-49)

Steun in de vorm van kortingen op milieubelastingen die vallen onder Richtlijn 2003/96/EG (artikel 44)

2 200 miljoen NOK

%