Home

Beschikking van het Hof van 24 mei 2016 in zaak E-2/16 — Gerhard Spitzer tegen de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA (Exceptie van niet-ontvankelijkheid — Weigering om een inbreukprocedure in te leiden — Richtlijn 2002/47/EG — Voor beroep vatbare maatregelen — Termijn — Ontvankelijkheid)

Beschikking van het Hof van 24 mei 2016 in zaak E-2/16 — Gerhard Spitzer tegen de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA (Exceptie van niet-ontvankelijkheid — Weigering om een inbreukprocedure in te leiden — Richtlijn 2002/47/EG — Voor beroep vatbare maatregelen — Termijn — Ontvankelijkheid)

2.3.2017

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 66/31


BESCHIKKING VAN HET HOF

van 24 mei 2016

in zaak E-2/16

Gerhard Spitzer tegen de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA

(Exceptie van niet-ontvankelijkheid — Weigering om een inbreukprocedure in te leiden — Richtlijn 2002/47/EG — Voor beroep vatbare maatregelen — Termijn — Ontvankelijkheid)

(2017/C 66/11)

In zaak E-2/16, Gerhard Spitzer tegen de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA — VERZOEK in de zin van artikel 36, lid 2, van de Overeenkomst tussen de EVA-staten betreffende de oprichting van een Toezichthoudende Autoriteit en een Hof van Justitie, tot nietigverklaring van besluit nr. 425/15/COL van de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA van 25 november 2015 betreffende financiëlezekerheidsovereenkomsten in Liechtenstein, heeft het Hof, samengesteld uit Carl Baudenbacher, president, Per Christiansen en Páll Hreinsson (rechter-rapporteur), rechters, op 24 mei 2016 een beschikking gegeven, waarvan het dictum als volgt luidt:

1.

Het verzoek wordt niet-ontvankelijk verklaard.

2.

Verzoeker wordt verwezen in de kosten van de procedure.