Home

Mededeling van de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA overeenkomstig artikel 21, lid 7, van het in punt 1 van bijlage VII bij de EER-overeenkomst bedoelde besluit (Richtlijn 2005/36/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 september 2005 betreffende de erkenning van beroepskwalificaties)

Mededeling van de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA overeenkomstig artikel 21, lid 7, van het in punt 1 van bijlage VII bij de EER-overeenkomst bedoelde besluit (Richtlijn 2005/36/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 september 2005 betreffende de erkenning van beroepskwalificaties)

14.3.2019

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 97/3


Mededeling van de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA overeenkomstig artikel 21, lid 7, van het in punt 1 van bijlage VII bij de EER-overeenkomst bedoelde besluit

(Richtlijn 2005/36/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 september 2005 betreffende de erkenning van beroepskwalificaties)

(2019/C 97/03)

Artikel 21, lid 7, van het in punt 1 van bijlage VII bij de EER-overeenkomst bedoelde besluit (Richtlijn 2005/36/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 september 2005 betreffende de erkenning van beroepskwalificaties) schrijft voor dat de EVA-staten de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA (hierna „de Autoriteit” genoemd) in kennis moeten stellen van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen die zij met betrekking tot de afgifte van opleidingstitels op de door hoofdstuk III van het besluit bestreken gebieden vaststellen.

De Autoriteit heeft tot taak hiervan passende mededeling te doen en vermeldt daarbij de door IJsland, Liechtenstein en Noorwegen goedgekeurde benamingen voor de opleidingstitels alsmede, in voorkomend geval, de instelling die de opleidingstitel afgeeft, het certificaat dat deze titel vergezelt en de overeenkomstige beroepstitel, zoals opgenomen in bijlage V van het besluit, respectievelijk de punten 5.1.1, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 en 5.7.1.

Aangezien Noorwegen kennis heeft gegeven van wijzigingen in benamingen van opleidingen tot medisch specialist, publiceert de Autoriteit deze mededeling overeenkomstig artikel 21, lid 7, van het besluit.

Benamingen van opleidingen tot medisch specialist

Noorwegen heeft kennisgegeven van de volgende wijzigingen in benamingen van opleidingen tot medisch specialist (punt 5.1.3 van bijlage V bij Richtlijn 2005/36/EG):

Land

Benaming

Mond-, tand- en maxillo-faciale chirurgie (basisopleiding voor arts en voor beoefenaar der tandheelkunde)

Norge


Land

Benaming

Maxillo-faciale chirurgie (basisopleiding voor arts)

Norge

Maxillofacial kirurgi