Home

Besluit van de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA Nr. 156/20/COL van 16 december 2020 tot vaststelling van richtsnoeren betreffende bepaalde staatssteunmaatregelen in het kader van het systeem voor de handel in broeikasgasemissierechten na 2021 [2021/604]

Besluit van de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA Nr. 156/20/COL van 16 december 2020 tot vaststelling van richtsnoeren betreffende bepaalde staatssteunmaatregelen in het kader van het systeem voor de handel in broeikasgasemissierechten na 2021 [2021/604]

DE TOEZICHTHOUDENDE AUTORITEIT VAN DE EVA (“DE AUTORITEIT”),

GEZIEN:

de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (“de EER-overeenkomst”), en met name de artikelen 61, 62 en 63 en Protocol 26,

de Overeenkomst tussen de EVA-staten betreffende de oprichting van een Toezichthoudende Autoriteit en een Hof van Justitie (“de toezichtovereenkomst”), en met name artikel 24 en artikel 5, lid 2, onder b),

OVERWEGENDE hetgeen volgt:

 1. Overeenkomstig artikel 24 van de toezichtovereenkomst geeft de Autoriteit uitvoering aan de staatssteunbepalingen van de EER-overeenkomst.

  Overeenkomstig artikel 5, lid 2, onder b), van de toezichtovereenkomst maakt de Autoriteit mededelingen en richtsnoeren bekend over aangelegenheden waarop de EER-overeenkomst betrekking heeft, indien die overeenkomst of de toezichtovereenkomst daarin uitdrukkelijk voorziet of indien de Autoriteit zulks nodig acht.

  De richtsnoeren van de Autoriteit inzake staatssteun in het kader van de regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten na 2012 zijn van toepassing tot en met 31 december 2020(1).

  Op 21 september 2020 heeft de Europese Commissie (“de Commissie”) de richtsnoeren betreffende bepaalde staatssteunmaatregelen in het kader van het systeem voor de handel in broeikasgasemissierechten na 2021(2) (“de richtsnoeren”) vastgesteld. De richtsnoeren stellen de voorwaarden vast waaronder specifieke steunmaatregelen waarin artikel 10 bis, lid 6, en artikel 10 ter van Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad(3) voorzien, verenigbaar kunnen worden verklaard.

  De richtsnoeren zijn ook relevant voor de Europese Economische Ruimte (“de EER”).

  Overeenkomstig de homogeniteitsdoelstelling die in artikel 1 van de EER-overeenkomst is vastgesteld, moet een eenvormige toepassing van de EER-staatssteunregels in de hele Europese Economische Ruimte worden gewaarborgd.

  Het is passend de thans geldende richtsnoeren van de Autoriteit te vervangen door nieuwe richtsnoeren voor bepaalde staatssteunmaatregelen in het kader van het systeem voor de handel in broeikasgasemissierechten na 2021 die overeenkomen met die van de Commissie(4).

  De Autoriteit moet, ingevolge punt II onder de titel “ALGEMEEN” van bijlage XV bij de EER-overeenkomst, na overleg met de Commissie, besluiten vaststellen die met de besluiten van de Commissie overeenstemmen.

  NA RAADPLEGING van de Commissie,

  NA RAADPLEGING van de EVA-staten,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

De Autoriteit voert nieuwe “richtsnoeren betreffende bepaalde staatssteunmaatregelen in het kader van het systeem voor de handel in broeikasgasemissierechten na 2021” in. Deze nieuwe richtsnoeren zijn aan dit besluit gehecht en maken er integrerend deel van uit.

Artikel 2

Slechts de Engelse taalversie van dit besluit is authentiek.

Gedaan te Brussel, 16 december 2020.

Voor de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA

Bente Angell-Hansen

Voorzitter

Verantwoordelijk lid van het College

Frank J. Büchel

Lid van het College

Högni Kristjánsson

Lid van het College

Carsten Zatschler

Medeondertekenaar, directeur van de

Juridische en Uitvoerende Dienst