Home

Wet op de omzetbelasting 1968

Geldig van 1 januari 2013 tot 1 juli 2013
Geldig van 1 januari 2013 tot 1 juli 2013

Wet op de omzetbelasting 1968

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2013 tot 01-07-2013]

Aanhef

Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de richtlijnen van de Raad van de Europese Economische Gemeenschap betreffende de harmonisatie van de wetgevingen van de Lid-Staten inzake omzetbelasting (Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen van 14 april 1967) aanleiding zijn de bestaande omzetbelasting volgens het cumulatieve cascadestelsel te vervangen door een omzetbelasting volgens het stelsel van heffing over de toegevoegde waarde;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk I. Inleidende bepalingen

Artikel 1

Onder de naam 'omzetbelasting' wordt een belasting geheven ter zake van:

 1. leveringen van goederen en diensten, welke in Nederland door een als zodanig handelende ondernemer onder bezwarende titel worden verricht;

 2. intracommunautaire verwervingen van goederen onder bezwarende titel in Nederland door een als zodanig handelende ondernemer en door rechtspersonen, andere dan ondernemers;

 3. intracommunautaire verwervingen onder bezwarende titel, anders dan in de zin van onderdeel b, van nieuwe vervoermiddelen in Nederland;

 4. invoer van goederen.

Artikel 1a

1.

Artikel 1, aanhef en onderdeel b, is niet van toepassing wanneer het verworven goed:

 1. is geleverd door een ondernemer op wie de in de artikelen 282 tot en met 292 van de BTW-richtlijn 2006 bedoelde vrijstellingsregeling van toepassing is;

 2. is geleverd in de zin van artikel 3, eerste lid, onderdeel f;

 3. is geleverd met toepassing van artikel 5a, eerste lid; of

 4. is geleverd met toepassing van een van de in de artikelen 312 tot en met 325 en 333 tot en met 340 van de BTW-richtlijn 2006 bedoelde bijzondere regelingen.

2.

Artikel 1, aanhef en onderdeel b, is voorts niet van toepassing op intracommunautaire verwervingen van goederen, andere dan nieuwe vervoermiddelen en accijnsgoederen, door:

 1. ondernemers die op grond van artikel 27, eerste lid, geen omzetbelasting verschuldigd zijn;

 2. ondernemers die uitsluitend leveringen van goederen of diensten verrichten waarvoor geen recht op aftrek van belasting bestaat; en

 3. rechtspersonen, andere dan ondernemers;

voor zover het totaal van de vergoedingen ter zake van deze verwervingen in het lopende kalenderjaar niet meer bedraagt dan € 10 000 , mits het totaal van de vergoedingen ter zake van dergelijke verwervingen in het voorafgaande kalenderjaar niet meer heeft bedragen dan € 10 000 .

3.

De in het tweede lid bedoelde ondernemers en rechtspersonen kunnen aan de inspecteur verzoeken om dat lid op hen niet van toepassing te doen zijn. Bij inwilliging van het verzoek geldt zulks tot wederopzegging door belanghebbende doch ten minste voor twee kalenderjaren. De inspecteur beslist op het verzoek bij voor bezwaar vatbare beschikking. Bij ministeriële regeling kunnen regels worden gesteld inzake de toepassing van dit lid.

Artikel 2

Artikel 2a

Hoofdstuk II. Heffing ter zake van leveringen en diensten

Afdeling 1. Belastbaar feit

Artikel 3

Artikel 3a

Artikel 4

Afdeling 1a. Plaats van levering

Artikel 5

Artikel 5a

Artikel 5b

Afdeling 1b. Plaats van een dienst

Paragraaf 1. Algemene bepalingen

Artikel 6

Paragraaf 2. Bijzondere bepalingen

Artikel 6a
Artikel 6b
Artikel 6c
Artikel 6d
Artikel 6e
Artikel 6f
Artikel 6g
Artikel 6h
Artikel 6i

Paragraaf 3. Voorkoming van niet-heffing

Artikel 6j

Afdeling 1c. Ondernemer

Artikel 7

Afdeling 2. Maatstaf en tarief van heffing

Artikel 8

Artikel 8a [Nog niet in werking]

Artikel 9

Artikel 10 [Vervallen per 01-01-2000]

Afdeling 3. Vrijstellingen

Artikel 11

Afdeling 4. Wijze van heffing

Artikel 12

Artikel 12a

Artikel 13

Artikel 14

Artikel 15

Artikel 16

Artikel 16a

Artikel 17

Hoofdstuk IIA. Heffing ter zake van intracommunautaire verwervingen

Afdeling 1. Belastbaar feit

Artikel 17a

Artikel 17b

Afdeling 2. Maatstaf en tarief van heffing

Artikel 17c

Artikel 17d

Afdeling 3. Vrijstellingen

Artikel 17e

Afdeling 4. Wijze van heffing

Artikel 17f

Artikel 17g

Artikel 17h

Hoofdstuk III. Heffing ter zake van invoer

Afdeling 1. Belastbaar feit

Artikel 18

Afdeling 2. Maatstaf en tarief van heffing

Artikel 19

Artikel 20

Afdeling 3. Vrijstellingen

Artikel 21

Artikel 21a

Artikel 21b

Afdeling 4. Wijze van heffing

Artikel 22

Artikel 22a

Artikel 23

Hoofdstuk IV. Uitvoer van goederen

Artikel 24

Hoofdstuk V. Bijzondere regelingen

Afdeling 1. Vermindering van belasting (kleine ondernemers)

Artikel 25

Afdeling 2. Voldoening naar ontvangsten

Artikel 26

Afdeling 3. Landbouwregeling

Artikel 27

Afdeling 4. Tabaksprodukten en accijnsgoederen, andere dan tabaksprodukten

Artikel 28

Artikel 28a

Afdeling 5. Regeling voor gebruikte goederen, kunstvoorwerpen, voorwerpen voor verzamelingen en antiquiteiten

Artikel 28b

Artikel 28c

Artikel 28d

Artikel 28e

Artikel 28f

Artikel 28g

Artikel 28h

Artikel 28i

Afdeling 6. Regeling voor beleggingsgoud

Artikel 28j

Artikel 28k

Artikel 28l

Artikel 28m

Artikel 28n

Artikel 28o

Artikel 28p

Afdeling 7. Regeling voor niet in de Gemeenschap gevestigde ondernemers die elektronische diensten verrichten aan andere dan ondernemers

Artikel 28q

Artikel 28r

Artikel 28s

Artikel 28t

Afdeling 8. Regeling voor vis

Artikel 28u

Afdeling 9. Regeling voor vis

Artikel 28y [Nog niet in werking]

Afdeling 10. Regeling voor reisbureaus

Artikel 28z

Artikel 28za

Artikel 28zb

Artikel 28zc

Artikel 28zd

Artikel 28ze

Artikel 28zf

Artikel 28zg

Hoofdstuk VI. Diverse bepalingen

Afdeling 1. Teruggaaf van belasting

Artikel 29

Artikel 29a

Artikel 30

Artikel 31

Afdeling 2. Teruggaaf aan ondernemers die niet in de lidstaat van teruggaaf maar in een andere lidstaat gevestigd zijn

Paragraaf 1. Algemeen

Artikel 32
Artikel 32a

Paragraaf 2. Teruggaaf van in Nederland in rekening gebrachte belasting aan ondernemers uit een andere lidstaat

Artikel 32b
Artikel 32c
Artikel 32d
Artikel 32e
Artikel 32f
Artikel 32g
Artikel 32h
Artikel 32i
Artikel 32j
Artikel 32k
Artikel 32l
Artikel 32m
Artikel 32n
Artikel 32o
Artikel 32p
Artikel 32q
Artikel 32r
Artikel 32s

Paragraaf 3. Teruggaafverzoek voor in andere lidstaten aan Nederlandse ondernemers in rekening gebrachte belasting

Artikel 33
Artikel 33a
Artikel 33b
Artikel 33c
Artikel 33d
Artikel 33e
Artikel 33f

Afdeling 3. Fiscaal vertegenwoordiger

Artikel 33g

Afdeling 4. Administratieve verplichtingen

Artikel 34

Artikel 34a

Artikel 34b

Artikel 34c

Artikel 34d

Artikel 34e

Artikel 34f

Artikel 34g

Artikel 35

Artikel 35a

Artikel 35b

Artikel 35c

Artikel 35d

Artikel 36

Artikel 37

Artikel 37a

Artikel 37b

Afdeling 5. Bijzondere bepalingen

Artikel 37c

Artikel 37d

Artikel 37e

Artikel 38

Artikel 39

Hoofdstuk VII. Bestuurlijke boete

Artikel 40

Artikel 41 [Vervallen per 01-06-1990]

Artikel 41a [Vervallen per 01-06-1990]

Artikel 41b [Vervallen per 01-06-1990]

Artikel 41c [Vervallen per 01-06-1990]

Artikel 41d [Vervallen per 01-06-1990]

Artikel 41e [Vervallen per 01-06-1990]

Artikel 41f [Vervallen per 01-06-1990]

Artikel 41g [Vervallen per 01-06-1990]

Artikel 41h [Vervallen per 01-06-1990]

Artikel 41i [Vervallen per 01-06-1990]

Hoofdstuk VIII. Strafbepaling

Artikel 42

Hoofdstuk IX. Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 43

Artikel 44

Artikel 45

Artikel 46

Artikel 47

Artikel 48

Artikel 49

Artikel 50 [Vervallen per 01-01-1993]

Artikel 50a [Vervallen per 01-01-1993]

Artikel 51

Artikel 52

Artikel 53

Artikel 54

Artikel 55

Tabel I. behorende bij de Wet op de omzetbelasting 1968

Tabel II. behorende bij de Wet op de omzetbelasting 1968