Home

Wet milieubeheer

Geldig van 1 mei 2008 tot 1 juni 2008
Geldig van 1 mei 2008 tot 1 juni 2008

Wet milieubeheer

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-05-2008 tot 01-06-2008]

Aanhef

Wij Juliana, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz. Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is, naast de wettelijke regelingen, geldende voor de onderscheidene onderdelen van het gebied van de milieuhygiëne, regelen te stellen met betrekking tot een aantal algemene onderwerpen op dat gebied;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk 1. Algemeen

§ 1.1. Algemeen

Artikel 1.1

1.

In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

adviseurs: bestuursorganen die krachtens wettelijk voorschrift in de gelegenheid moeten worden gesteld advies uit te brengen met betrekking tot het geven van een beschikking of het nemen van een ander besluit;

afvalbeheersplan: het afvalbeheersplan, bedoeld in artikel 10.3;

afvalstoffen: alle stoffen, preparaten of producten die behoren tot de categorieën die zijn genoemd in bijlage I bij richtlijn nr. 2006/12/EG van het Europees Parlement en de Raad van 5 april 2006 betreffende afvalstoffen, waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen;

afvalstoffenverordening: de verordening, bedoeld in artikel 10.23;

afvalvoorziening: inrichting waar uitsluitend winningsafvalstoffen worden gestort of verzameld, dan wel het gedeelte van een inrichting waar winningsafvalstoffen worden gestort of verzameld;

afvalvoorziening categorie A: afvalvoorziening, welke door het bevoegd gezag is ingedeeld in categorie A, overeenkomstig de criteria gesteld in bijlage III bij de richtlijn beheer winningsafval;

afvalwater: alle water waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen;

bedrijfsafvalstoffen: afvalstoffen, niet zijnde huishoudelijke afvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen;

bedrijfsafvalwater: afvalwater dat vrijkomt bij door de mens bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was, ondernomen bedrijvigheid, dat geen huishoudelijk afvalwater, afvloeiend hemelwater of grondwater is;

beheer van afvalstoffen: inzameling, vervoer, nuttige toepassing of verwijdering van afvalstoffen;

beste beschikbare technieken: voor het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu meest doeltreffende technieken om de emissies en andere nadelige gevolgen voor het milieu, die een inrichting kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk te beperken, die – kosten en baten in aanmerking genomen – economisch en technisch haalbaar in de bedrijfstak waartoe de inrichting behoort, kunnen worden toegepast, en die voor degene die de inrichting drijft, redelijkerwijs in Nederland of daarbuiten te verkrijgen zijn; daarbij wordt onder technieken mede begrepen het ontwerp van de inrichting, de wijze waarop zij wordt gebouwd en onderhouden, alsmede de wijze van bedrijfsvoering en de wijze waarop de inrichting buiten gebruik wordt gesteld;

betrokken bestuursorganen: adviseurs en andere bestuursorganen die krachtens wettelijk voorschrift worden betrokken bij de totstandkoming van de in artikel 13.1, eerste lid, bedoelde beschikkingen.

bevoegd gezag: bestuursorgaan dat bevoegd is tot het geven van een beschikking of het nemen van een ander besluit;

bijlage: bij deze wet behorende bijlage;

biochemisch zuurstofverbruik: massaconcentratie aan opgeloste zuurstof die gedurende vijf dagen wordt verbruikt door biochemische oxydatie van organische bestanddelen onder uitsluiting van ammoniumoxydatie onder omstandigheden die zijn gespecificeerd in een door Onze Minister aangewezen norm van het Nederlands Normalisatie Instituut;

broeikasgas: gas, genoemd in bijlage II bij de EG-richtlijn handel in broeikasgasemissierechten;

broeikasgasemissierecht: overeenkomstig het bepaalde bij en krachtens hoofdstuk 16 overdraagbaar recht, uitsluitend teneinde aan het bepaalde bij en krachtens dat hoofdstuk te voldoen, om gedurende een bepaalde periode een emissie van één ton kooldioxide-equivalent in de lucht te veroorzaken;

Commissie genetische modificatie: de Commissie genetische modificatie, bedoeld in artikel 2.26;

Commissie voor de milieu-effectrapportage: de Commissie voor de milieu-effectrapportage, bedoeld in artikel 2.17;

doelmatig beheer van afvalstoffen: zodanig beheer van afvalstoffen dat daarbij rekening wordt gehouden met het geldende afvalbeheersplan, dan wel de voor de vaststelling van het plan geldende bepalingen, dan wel de voorkeursvolgorde aangegeven in artikel 10.4, en de criteria, genoemd in artikel 10.5, eerste lid;

EEG-richtlijn milieu-effectbeoordeling: richtlijn nr. 85/337/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 27 juni 1985 betreffende de milieu-effectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten (PbEG L 175), zoals gewijzigd bij richtlijn nr. 97/11/EG van de Raad van de Europese gemeenschappen van 3 maart 1997 (PbEG L 73) tot wijziging van richtlijn 85/337/EEG betreffende de milieu-effectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten;

één ton kooldioxide-equivalent: een metrische ton kooldioxide of een hoeveelheid van een ander broeikasgas met een gelijkwaardig aardopwarmingsvermogen;

de EG-richtlijn handel in broeikasgasemissierechten: richtlijn nr. 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 13 oktober 2003 tot vaststelling van een regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten binnen de Gemeenschap en tot wijziging van Richtlijn 96/61/EG van de Raad (PbEU L 275);

EG-richtlijn inzake geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging: richtlijn (EG) nr. 96/61 van de Raad van de Europese Unie van 24 september 1996 inzake geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging (PbEG L 257), naar de tekst zoals deze bij die richtlijn is vastgesteld;

EG-verordening overbrenging van afvalstoffen: verordening (EG) nr. 1013/2006 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 14 juni 2006 betreffende de overbrenging van afvalstoffen (PbEU L 190);

EG-verordening PRTR: verordening (EG) nr. 166/2006 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 18 januari 2006 betreffende de instelling van een Europees register inzake de uitstoot en overbrenging van verontreinigende stoffen en tot wijziging van de Richtlijnen 91/689/EEG en 96/61/EG van de Raad (PbEU L 33);

EG-verordening register handel in broeikasgasemissierechten: verordening (EG) nr. 2216/2004 van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 21 december 2004 inzake een gestandaardiseerd en beveiligd registersysteem overeenkomstig Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad en Beschikking 280/2004/EG van het Europees Parlement en de Raad (PbEU L 386);

EG-verordening registratie, evaluatie en autorisatie van chemische stoffen: verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH), tot oprichting van een Europees Agentschap voor chemische stoffen, houdende wijziging van Richtlijn 1999/45/EG en houdende intrekking van Verordening (EEG) nr. 793/93 van de Raad en Verordening (EG) nr. 1488/94 van de Commissie alsmede Richtlijn 76/769/EEG van de Raad en de Richtlijnen 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG en 2000/21/EG van de Commissie (PbEU L 396);

emissie: stoffen, trillingen, warmte, die of geluid dat direct of indirect vanuit een bron in de lucht, het water of de bodem worden, onderscheidenlijk wordt gebracht;

de emissieautoriteit: de Nederlandse emissieautoriteit, genoemd in artikel 2.1;

emissiegrenswaarde: massa gerelateerd aan bepaalde parameters, dan wel concentratie of niveau van een emissie uit een of meer bronnen, die gedurende een bepaalde periode niet mag worden overschreden;

emissiereductie-eenheid: eenheid, uitgegeven overeenkomstig artikel 6 van het Protocol van Kyoto en de overeenkomstig het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering of het Protocol van Kyoto genomen besluiten (ERU);

gecertificeerde emissiereductie: eenheid, uitgegeven overeenkomstig artikel 12 van het Protocol van Kyoto en de overeenkomstig het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering of het Protocol van Kyoto genomen besluiten (CER);

gemeentelijk milieubeleidsplan: het gemeentelijke milieubeleidsplan, bedoeld in artikel 4.16;

gevaarlijke afvalstoffen: bij ministeriële regeling als zodanig aangewezen afvalstoffen, met inachtneming van ter zake voor Nederland verbindende verdragen en van besluiten van volkenrechtelijke organisaties;

gpbv-installatie: installatie als bedoeld in bijlage 1 van de EG-richtlijn geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging;

huishoudelijk afvalwater: afvalwater dat overwegend afkomstig is van menselijke stofwisseling en huishoudelijke werkzaamheden;

huishoudelijke afvalstoffen: afvalstoffen afkomstig uit particuliere huishoudens, behoudens voor zover het ingezamelde bestanddelen van die afvalstoffen betreft, die zijn aangewezen als gevaarlijke afvalstoffen;

inrichting: elke door de mens bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was, ondernomen bedrijvigheid die binnen een zekere begrenzing pleegt te worden verricht;

inspecteur: als zodanig bij besluit van Onze Minister aangewezen ambtenaar;

inwonerequivalent: biochemisch zuurstofverbruik van 54 gram per etmaal;

de kaderrichtlijn water: richtlijn nr. 2000/60/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 23 oktober 2000 tot vaststelling van een kader voor communautaire maatregelen betreffende het waterbeleid (PbEG L 327), zoals deze is gewijzigd bij beschikking nr. 2455/2001/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20 november 2001 tot vaststelling van de lijst van prioritaire stoffen op het gebied van het waterbeleid en tot wijziging van richtlijn 2000/60/EG (PbEG L 331) en met inbegrip van wijzigingen uit hoofde van artikel 20, eerste lid, van de richtlijn, doch voor het overige naar de tekst zoals deze bij de richtlijn is vastgesteld.

nationaal milieubeleidsplan: het nationale milieubeleidsplan, bedoeld in artikel 4.3;

NOx-emissierecht: overeenkomstig het bepaalde bij en krachtens hoofdstuk 16 overdraagbaar recht, uitsluitend teneinde aan het bepaalde bij en krachtens dat hoofdstuk te voldoen, om gedurende een bepaalde periode een emissie van één kilogram stikstofoxiden in de lucht te veroorzaken;

nuttige toepassing: de als zodanig in artikel 1 van de richtlijn nr. 2006/12/EG van 5 april 2006 van het Europees parlement en de Raad betreffende afvalstoffen, aangeduide activiteit;

Onze Minister: Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

openbaar hemelwaterstelsel: voorziening voor de inzameling en verdere verwerking van afvloeiend hemelwater, niet zijnde een openbaar vuilwaterriool, in beheer bij een gemeente of een rechtspersoon die door een gemeente met het beheer is belast;

openbaar ontwateringsstelsel: voorziening voor de inzameling en verdere verwerking van grondwater, niet zijnde een openbaar vuilwaterriool, in beheer bij een gemeente of een rechtspersoon die door een gemeente met het beheer is belast;

openbaar vuilwaterriool: voorziening voor de inzameling en het transport van stedelijk afvalwater, in beheer bij een gemeente of een rechtspersoon die door een gemeente met het beheer is belast;

preparaten: mengsels of oplossingen van twee of meer stoffen;

Protocol van Kyoto: op 11 december 1997 te Kyoto totstandgekomen Protocol van Kyoto bij het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering (Trb. 1998, 170, en 1999, 110);

provinciaal milieubeleidsplan: het provinciale milieubeleidsplan, bedoeld in artikel 4.9;

provinciale milieucommissie: de provinciale milieucommissie, bedoeld in artikel 2.41;

provinciale milieuverordening: de verordening, bedoeld in artikel 1.2;

Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering: op 9 mei 1992 te New York totstandgekomen Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering (Trb. 1992, 189);

richtlijn beheer winningsafval: richtlijn nr. 2006/21/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 15 maart 2006 betreffende het beheer van afval van de winningsindustrieën en houdende wijziging van Richtlijn nr. 2004/35/EG (PbEU L 102);

stedelijk afvalwater: huishoudelijk afvalwater of een mengsel daarvan met bedrijfsafvalwater, afvloeiend hemelwater, grondwater of ander afvalwater;

stikstofoxiden (NOx): stikstofmonoxide en stikstofdioxide, uitgedrukt als stikstofdioxide;

stoffen: chemische elementen en de verbindingen ervan, zoals deze voorkomen in natuurlijke toestand of bij de vervaardiging ontstaan, met inbegrip van alle additieven die nodig zijn voor het behoud van de stabiliteit ervan en alle onzuiverheden ten gevolge van het toegepaste procédé, doch met uitzondering van elk oplosmiddel dat kan worden afgescheiden zonder dat de stabiliteit van de stof wordt aangetast of de samenstelling ervan wordt gewijzigd;

storten: op of in de bodem brengen van afvalstoffen om deze daar te laten;

verwijdering: de handelingen die zijn genoemd in bijlage II A bij richtlijn nr. 2006/12/EG van het Europees Parlement en de Raad van 5 april 2006 betreffende afvalstoffen;

waterkwaliteitsbeheerder: het bestuursorgaan dat bevoegd is tot vergunningverlening ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren;

winningsafvalstoffen: afvalstoffen die rechtstreeks afkomstig zijn uit de prospectie, winning, behandeling en opslag van mineralen en de exploitatie van groeven, met uitzondering van afvalstoffen afkomstig van offshore-prospectie, -winning en -behandeling;

RIVM: Rijksinstituut voor volksgezondheid en milieu, genoemd in de Wet op het RIVM.

2.

In deze wet en de daarop berustende bepalingen:

  1. worden onder gevolgen voor het milieu in ieder geval verstaan gevolgen voor het fysieke milieu, gezien vanuit het belang van de bescherming van mensen, dieren, planten en goederen, van water, bodem en lucht en van landschappelijke, natuurwetenschappelijke en cultuurhistorische waarden en van de beheersing van het klimaat, alsmede van de relaties daartussen;

  2. worden onder gevolgen voor het milieu mede verstaan gevolgen die verband houden met een doelmatig beheer van afvalstoffen of een doelmatig beheer van afvalwater, gevolgen die verband houden met het verbruik van energie en grondstoffen, alsmede gevolgen die verband houden met het verkeer van personen of goederen van en naar de inrichting;

  3. worden onder bescherming van het milieu mede verstaan de verbetering van het milieu, de zorg voor een doelmatig beheer van afvalstoffen of een doelmatig beheer van afvalwater, de zorg voor een zuinig gebruik van energie en grondstoffen, alsmede de zorg voor de beperking van de nadelige gevolgen voor het milieu van het verkeer van personen of goederen van en naar de inrichting.

3.

Bij algemene maatregel van bestuur worden categorieën van inrichtingen aangewezen, die nadelige gevolgen voor het milieu kunnen veroorzaken.

4.

Elders in deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt onder inrichting verstaan een inrichting, behorende tot een categorie die krachtens het derde lid is aangewezen. Daarbij worden als één inrichting beschouwd de tot eenzelfde onderneming of instelling behorende installaties die onderling technische, organisatorische of functionele bindingen hebben en in elkaars onmiddellijke nabijheid zijn gelegen. Onze Minister kan nadere regels stellen met betrekking tot hetgeen in deze wet en de daarop berustende bepalingen onder inrichting wordt verstaan.

5.

In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt onder het zich ontdoen van afvalstoffen mede verstaan:

  1. het nuttig toepassen of verwijderen van afvalstoffen binnen de inrichting waarin deze zijn ontstaan;

  2. het voor nuttige toepassing of verwijdering brengen van afvalstoffen vanuit een inrichting naar een elders gelegen inrichting die aan dezelfde natuurlijke of rechtspersoon behoort;

  3. het tijdelijk voor nuttige toepassing afgeven van afvalstoffen.

6.

Bij ministeriële regeling wordt aangegeven welke stoffen, preparaten of producten in ieder geval worden aangemerkt als afvalstoffen, indien de houder zich daarvan ontdoet, voornemens is zich daarvan te ontdoen of zich daarvan moet ontdoen.

7.

Bij algemene maatregel van bestuur kan in het belang van het bevorderen van nuttige toepassing worden bepaald dat geen sprake is van het zich ontdoen van afvalstoffen, indien bij die maatregel aangewezen stoffen, preparaten of producten:

  1. door de houder rechtstreeks worden afgegeven aan een persoon die deze stoffen, preparaten of produkten geheel toepast op een bij die maatregel aangegeven wijze;

  2. voldoen aan bij die maatregel te stellen eisen.

Onze Minister kan nadere regels stellen omtrent de aanwijzing van stoffen, preparaten of produkten, de wijze van toepassing en de eisen, bedoeld in dit lid.

8.

Een afvalstof wordt in ieder geval aangemerkt als huishoudelijke afvalstof onderscheidenlijk bedrijfsafvalstof, indien die afvalstof bij algemene maatregel van bestuur als zodanig is aangewezen.

9.

Onze Minister kan, indien naar zijn oordeel in het belang van een doelmatig beheer van afvalstoffen een onverwijlde voorziening noodzakelijk is, een regeling vaststellen van de in het zevende of achtste lid bedoelde strekking. Een zodanige regeling vervalt een jaar nadat zij in werking is getreden of, indien binnen die termijn een algemene maatregel van bestuur ter vervanging van die regeling in werking is getreden, op het tijdstip waarop die maatregel in werking treedt. Onze Minister kan de termijn bij ministeriële regeling eenmaal met ten hoogste een jaar verlengen.

10.

Onze Minister kan nadere regels stellen omtrent de aanwijzing van gevaarlijke afvalstoffen, bedoeld in het eerste lid. Tevens kan Onze Minister of een door hem aan te wijzen instantie vaststellen dat een afvalstof, zoals die door de houder ter beoordeling wordt aangeboden:

  1. niet de eigenschappen bezit op grond waarvan deze ingevolge bijlage III bij richtlijn nr. 91/689/EEG van de Raad van de Europese gemeenschappen van 12 december 1991 betreffende gevaarlijke afvalstoffen als gevaarlijke afvalstof dient te worden aangemerkt;

  2. hoewel deze niet als gevaarlijke afvalstof is aangewezen, toch de eigenschappen bezit op grond waarvan deze ingevolge de in onderdeel a genoemde bijlage als gevaarlijke afvalstof dient te worden aangemerkt.

11.

Bij algemene maatregel van bestuur wordt bepaald wat in deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder «genetisch gemodificeerde organismen».

12.

Een wijziging van de bijlagen bij richtlijn nr. 75/442/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 15 juli 1975 betreffende afvalstoffen gaat voor de toepassing van de in het eerste lid gegeven omschrijvingen van «afvalstoffen», «beheer van afvalstoffen», «nuttige toepassing» en «verwijdering» gelden met ingang van de dag waarop aan de desbetreffende wijziging uitvoering moet zijn gegeven, tenzij bij ministerieel besluit, dat in de Staatscourant wordt bekendgemaakt, een ander tijdstip wordt vastgesteld.

13.

Een wijziging van bijlage III bij richtlijn nr. 91/689/EEG van de Raad van de Europese gemeenschappen van 12 december 1991 betreffende gevaarlijke afvalstoffen gaat voor de toepassing van het tiende lid gelden met ingang van de dag waarop aan de desbetreffende wijziging uitvoering moet zijn gegeven, tenzij bij ministerieel besluit, dat in de Staatscourant wordt bekendgemaakt, een ander tijdstip wordt vastgesteld.

13.

Een wijziging uit hoofde van artikel 20, eerste lid, van de kaderrichtlijn water gaat voor de toepassing van deze wet gelden met ingang van de dag waarop aan de betrokken wijzigingsrichtlijn uitvoering moet zijn gegeven, tenzij bij ministerieel besluit, dat in de Staatscourant of op andere geschikte wijze wordt bekendgemaakt, een ander tijdstip wordt vastgesteld.

Artikel 1.1a

§ 1.2. De provinciale milieuverordening

Artikel 1.2

Artikel 1.2a

Artikel 1.3

Artikel 1.4

Hoofdstuk 2. Adviesorganen

§ 2.1. De Nederlandse emissieautoriteit

Artikel 2.1 [Vervallen per 21-02-1997]

Artikel 2.2

Artikel 2.3 [Vervallen per 21-02-1997]

Artikel 2.4 [Vervallen per 21-02-1997]

Artikel 2.5 [Vervallen per 21-02-1997]

Artikel 2.6 [Vervallen per 21-02-1997]

Artikel 2.7 [Vervallen per 21-02-1997]

Artikel 2.8 [Vervallen per 21-02-1997]

Artikel 2.9 [Vervallen per 21-02-1997]

Artikel 2.10 [Vervallen per 21-02-1997]

Artikel 2.11 [Vervallen per 21-02-1997]

Artikel 2.12 [Vervallen per 21-02-1997]

Artikel 2.13 [Vervallen per 21-02-1997]

Artikel 2.14 [Vervallen per 21-02-1997]

Artikel 2.15 [Vervallen per 21-02-1997]

Artikel 2.16 [Vervallen per 21-02-1997]

Artikel 2.16a

Artikel 2.16b

Artikel 2.16c [Nog niet in werking]

§ 2.2. De Commissie voor de milieu-effectrapportage

Artikel 2.17

Artikel 2.18

Artikel 2.19

Artikel 2.20

Artikel 2.21

Artikel 2.22

Artikel 2.23

Artikel 2.24

§ 2.3. De Commissie genetische modificatie

Artikel 2.25 [Vervallen per 01-06-2007]

Artikel 2.26

Artikel 2.27

Artikel 2.28

Artikel 2.29

Artikel 2.30

Artikel 2.31

Artikel 2.32

Artikel 2.33

Artikel 2.34

Artikel 2.35

Artikel 2.36

Artikel 2.37

Artikel 2.38

Artikel 2.39

Artikel 2.40

§ 2.4. De provinciale milieucommissie

Artikel 2.41

Hoofdstuk 3. Internationale zaken

Artikel 3.1

Hoofdstuk 4. Plannen

§ 4.1. Algemeen

Artikel 4.1

Artikel 4.1a

Artikel 4.1b

Artikel 4.2

Artikel 4.2a

Artikel 4.2b

§ 4.2. Het nationale milieubeleidsplan

Artikel 4.3

Artikel 4.4

Artikel 4.5

Artikel 4.6

§ 4.3. Het nationale milieuprogramma

Artikel 4.7

Artikel 4.8

§ 4.4. Het provinciale milieubeleidsplan

Artikel 4.9

Artikel 4.10

Artikel 4.11

Artikel 4.12

Artikel 4.13

§ 4.5. Het provinciale milieuprogramma

Artikel 4.14

Artikel 4.15

§ 4.5a. Het regionale milieubeleidsplan

Artikel 4.15a

§ 4.5b. Het regionale milieuprogramma

Artikel 4.15b

§ 4.6. Het gemeentelijke milieubeleidsplan

Artikel 4.16

Artikel 4.17

Artikel 4.18

Artikel 4.19

§ 4.7. Het gemeentelijke milieuprogramma

Artikel 4.20

Artikel 4.21

§ 4.8. Het gemeentelijke rioleringsplan

Artikel 4.22

Artikel 4.23

Artikel 4.24

Hoofdstuk 5. Milieukwaliteitseisen

Titel 5.1. Algemene bepalingen ten aanzien van milieukwaliteitseisen

Artikel 5.1

Artikel 5.2

Artikel 5.2a [Vervallen per 15-11-2007]

Artikel 5.2b

Artikel 5.3

Artikel 5.4

Artikel 5.5

Titel 5.2. Luchtkwaliteitseisen

§ 5.2.1. Algemene bepalingen

Artikel 5.6
Artikel 5.7
Artikel 5.8 [Nog niet in werking]

§ 5.2.2. Plannen

Artikel 5.9
Artikel 5.10
Artikel 5.11

§ 5.2.3. Nationaal programma en overige programma's

Artikel 5.12
Artikel 5.13
Artikel 5.14
Artikel 5.15

§ 5.2.4. Uitoefening van bevoegdheden of toepassing van wettelijke voorschriften

Artikel 5.16
Artikel 5.16a
Artikel 5.17
Artikel 5.18

§ 5.2.5. Vaststelling van het kwaliteitsniveau

Artikel 5.19
Artikel 5.20
Artikel 5.21
Artikel 5.22

§ 5.2.6. Handhaving

Artikel 5.23

Hoofdstuk 6. Milieuzonering

Artikel 6.1

Hoofdstuk 7. Milieu-effectrapportage

§ 7.1. Algemeen

Artikel 7.1

Artikel 7.1a

§ 7.2. Plannen en besluiten ten aanzien waarvan het maken van een milieu-effectrapport verplicht is

Artikel 7.2

Artikel 7.2a

Artikel 7.3

Artikel 7.4

Artikel 7.5

Artikel 7.6

Artikel 7.7

Artikel 7.8

§ 7.3. Procedurevoorschriften met betrekking tot besluiten die zijn aangewezen krachtens artikel 7.2, vierde lid

Artikel 7.8a

Artikel 7.8b

Artikel 7.8c

Artikel 7.8d

Artikel 7.8e

§ 7.4. Het milieu-effectrapport

Artikel 7.9

Artikel 7.10

Artikel 7.11

§ 7.4a. De voorbereiding van een milieu-effectrapport dat betrekking heeft op een plan

Artikel 7.11a

Artikel 7.11b

Artikel 7.11c

§ 7.5. De voorbereiding van een milieu-effectrapport dat betrekking heeft op een besluit

Artikel 7.12

Artikel 7.13

Artikel 7.14

Artikel 7.15

Artikel 7.16

§ 7.6. De beoordeling van een milieu-effectrapport dat betrekking heeft op een besluit

Artikel 7.17

Artikel 7.18

Artikel 7.19

Artikel 7.20

Artikel 7.21 [Vervallen per 01-07-2005]

Artikel 7.22 [Vervallen per 01-07-2005]

Artikel 7.23 [Vervallen per 01-07-2005]

Artikel 7.24 [Vervallen per 01-07-2005]

Artikel 7.25 [Vervallen per 01-07-2005]

Artikel 7.26

§ 7.6a. Het plan

Artikel 7.26a

Artikel 7.26b

Artikel 7.26c

Artikel 7.26d

Artikel 7.26e

§ 7.7. Het besluit

Artikel 7.27

Artikel 7.28

Artikel 7.29

Artikel 7.30

Artikel 7.31 [Vervallen per 01-07-2005]

Artikel 7.32

Artikel 7.33 [Vervallen per 01-07-2005]

Artikel 7.34

Artikel 7.35

Artikel 7.36

Artikel 7.37

Artikel 7.38

§ 7.8. Activiteiten met mogelijke grensoverschrijdende milieugevolgen

Artikel 7.38a

Artikel 7.38b

Artikel 7.38c

Artikel 7.38d

Artikel 7.38e

Artikel 7.38f

Artikel 7.38g

§ 7.9. Evaluatie

Artikel 7.39

Artikel 7.40

Artikel 7.41

Artikel 7.42

Artikel 7.43

Hoofdstuk 8. Inrichtingen

Titel 8.1. Vergunningen

Afdeling 8.1.1. Algemeen

Artikel 8.1
Artikel 8.2
Artikel 8.2a [Vervallen per 01-01-2006]
Artikel 8.2b [Vervallen per 01-01-2006]
Artikel 8.3
Artikel 8.4
Artikel 8.5
Artikel 8.6
Artikel 8.7
Artikel 8.8
Artikel 8.9
Artikel 8.10
Artikel 8.11
Artikel 8.12
Artikel 8.12a
Artikel 8.12b
Artikel 8.13
Artikel 8.13a
Artikel 8.14
Artikel 8.15
Artikel 8.16
Artikel 8.17
Artikel 8.18
Artikel 8.19
Artikel 8.20
Artikel 8.21

Afdeling 8.1.2. Wijziging of intrekking van vergunningen

Artikel 8.22
Artikel 8.23
Artikel 8.24
Artikel 8.25
Artikel 8.26
Artikel 8.26a

Afdeling 8.1.3. Bijzondere gevallen

§ 8.1.3.1. Algemeen
Artikel 8.27
§ 8.1.3.2. Gevallen waarin mede een vergunning krachtens de Wet verontreiniging oppervlaktewateren vereist is
Artikel 8.28
Artikel 8.29
Artikel 8.30
Artikel 8.31
Artikel 8.31a
Artikel 8.32
Artikel 8.33
Artikel 8.34
§ 8.1.3.3. Gevallen waarin afvalstoffen op een bepaalde wijze nuttig worden toegepast of worden verwijderd
Artikel 8.35
Artikel 8.36
Artikel 8.36a
Artikel 8.36b
Artikel 8.36c
Artikel 8.36d
Artikel 8.36e
Artikel 8.36f
Artikel 8.37
Artikel 8.38
Artikel 8.39

Titel 8.2. Algemene regels

Artikel 8.40

Artikel 8.40a

Artikel 8.41

Artikel 8.42

Artikel 8.42a

Artikel 8.42b

Artikel 8.43 [Vervallen per 01-01-1994]

Artikel 8.44 [Vervallen per 01-01-2008]

Artikel 8.45

Artikel 8.46

Titel 8.3. Regels met betrekking tot gesloten stortplaatsen en gesloten afvalvoorzieningen

Artikel 8.47

Artikel 8.48

Artikel 8.49

Artikel 8.50

Artikel 8.51

Hoofdstuk 9. Stoffen en produkten

Titel 9.2. Stoffen, preparaten en genetisch gemodificeerde organismen

§ 9.2.1. Algemeen

Artikel 9.2.1.1 [Nog niet in werking]
Artikel 9.2.1.2 [Nog niet in werking]
Artikel 9.2.1.3 [Nog niet in werking]
Artikel 9.2.1.4 [Nog niet in werking]
Artikel 9.2.1.5 [Nog niet in werking]

§ 9.2.2. Maatregelen

Artikel 9.2.2.1 [Nog niet in werking]
Artikel 9.2.2.2 [Nog niet in werking]
Artikel 9.2.2.3 [Nog niet in werking]
Artikel 9.2.2.4 [Nog niet in werking]
Artikel 9.2.2.5 [Nog niet in werking]
Artikel 9.2.2.6 [Nog niet in werking]
Artikel 9.2.2.7 [Nog niet in werking]

§ 9.2.3. Verpakking, aanduiding en aanbeveling

Artikel 9.2.3.1 [Nog niet in werking]
Artikel 9.2.3.2 [Nog niet in werking]
Artikel 9.2.3.3 [Nog niet in werking]
Artikel 9.2.3.4 [Nog niet in werking]
Artikel 9.2.3.5 [Nog niet in werking]

Titel 9.3. De EG-verordening registratie, evaluatie en autorisatie van chemische stoffen

Artikel 9.3.1

Artikel 9.3.2

Artikel 9.3.3

Titel 9.4. De EG-richtlijn ecologisch ontwerp energieverbruikende producten

Artikel 9.4.1

Artikel 9.4.2

Artikel 9.4.3

Artikel 9.4.4

Artikel 9.4.5

Artikel 9.4.6

Artikel 9.4.7

Artikel 9.4.8

Hoofdstuk 10. Afvalstoffen

Titel 10.1. Algemeen

Artikel 10.1

Artikel 10.1a [Vervallen per 01-01-1994]

Artikel 10.1b [Vervallen per 01-01-1994]

Artikel 10.2

Titel 10.2. Het afvalbeheersplan

Artikel 10.3

Artikel 10.4

Artikel 10.5

Artikel 10.5a [Vervallen per 08-05-2002]

Artikel 10.6

Artikel 10.7

Artikel 10.8

Artikel 10.9

Artikel 10.10

Artikel 10.11

Artikel 10.12

Artikel 10.12a [Vervallen per 01-01-1994]

Artikel 10.12b [Vervallen per 01-01-1994]

Artikel 10.13

Artikel 10.14

Titel 10.3. Preventie en nuttige toepassing

Artikel 10.15

Artikel 10.16

Artikel 10.16a [Vervallen per 08-05-2002]

Artikel 10.16b [Vervallen per 08-05-2002]

Artikel 10.16c [Vervallen per 08-05-2002]

Artikel 10.16d [Vervallen per 08-05-2002]

Artikel 10.17

Artikel 10.18

Artikel 10.19

Artikel 10.20

Titel 10.4. Het beheer van huishoudelijke en andere afvalstoffen

Artikel 10.21

Artikel 10.22

Artikel 10.22a [Vervallen per 08-05-2002]

Artikel 10.23

Artikel 10.24

Artikel 10.25

Artikel 10.26

Artikel 10.27

Artikel 10.28

Artikel 10.29

Titel 10.5. Het zich ontdoen, de inzameling en het transport van afvalwater

Artikel 10.29a

Artikel 10.30

Artikel 10.31

Artikel 10.32

Artikel 10.32a

Artikel 10.33

Artikel 10.34

Artikel 10.35

Titel 10.6. Het beheer van bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen

§ 10.6.1. De afgifte en ontvangst van bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen

Artikel 10.36
Artikel 10.36a [Vervallen per 08-05-2002]
Artikel 10.36b [Vervallen per 08-05-2002]
Artikel 10.37
Artikel 10.38
Artikel 10.39
Artikel 10.40
Artikel 10.41
Artikel 10.42
Artikel 10.43
Artikel 10.43a [Vervallen per 08-05-2002]

§ 10.6.2. Het vervoer van bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen

Artikel 10.44
Artikel 10.44a [Vervallen per 08-05-2002]
Artikel 10.44b [Vervallen per 08-05-2002]
Artikel 10.44c [Vervallen per 08-05-2002]
Artikel 10.44d [Vervallen per 08-05-2002]
Artikel 10.44e [Vervallen per 08-05-2002]

§ 10.6.3. De inzameling van bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen

Artikel 10.45
Artikel 10.46
Artikel 10.47
Artikel 10.48
Artikel 10.49

§ 10.6.4. Verdere bepalingen omtrent het beheer van bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen

Artikel 10.50
Artikel 10.51
Artikel 10.52
Artikel 10.53
Artikel 10.54
Artikel 10.55

Titel 10.7. Het overbrengen van afvalstoffen binnen, naar en uit de Europese Gemeenschap

Artikel 10.56

Artikel 10.57

Artikel 10.58

Artikel 10.59

Artikel 10.60

Titel 10.8. Verdere bepalingen

Artikel 10.61

Artikel 10.62

Artikel 10.63

Artikel 10.64

Hoofdstuk 11. Andere handelingen

Titel 11.1. Kwaliteit van werkzaamheden en integriteit van degenen die deze werkzaamheden uitvoeren

Artikel 11.1

Artikel 11.2

Artikel 11.3

Hoofdstuk 12. Verslag-, registratie- en meetverplichtingen

Titel 12.1. Milieuverslaglegging

Artikel 12.1

Artikel 12.2 [Vervallen per 30-06-2005]

Artikel 12.3 [Vervallen per 30-06-2005]

Artikel 12.4

Artikel 12.5

Artikel 12.6

Artikel 12.7

Artikel 12.8

Artikel 12.9

Artikel 12.10*

Artikel 12.10

Titel 12.2. Registratie gegevens externe veiligheid inrichtingen, transportroutes en buisleidingen

Artikel 12.11

Artikel 12.12

Artikel 12.13

Artikel 12.14

Artikel 12.15

Artikel 12.16

Artikel 12.17

Titel 12.3. De EG-verordening PRTR en het PRTR-protocol

§ 12.3.1. Algemeen

Artikel 12.18

§ 12.3.2. Rapportage door inrichtingen

Artikel 12.19
Artikel 12.20
Artikel 12.21
Artikel 12.22
Artikel 12.23
Artikel 12.24

§ 12.3.3. PRTR

Artikel 12.25
Artikel 12.26
Artikel 12.27
Artikel 12.28

§ 12.3.4. Slotbepalingen

Artikel 12.29
Artikel 12.30

Hoofdstuk 13. Procedures voor vergunningen en ontheffingen

Afdeling 13.1. Algemeen

Artikel 13.1

Afdeling 13.2. Bijzondere bepalingen

Artikel 13.2

Artikel 13.3

Artikel 13.4

Artikel 13.5 [Vervallen per 01-07-2005]

Artikel 13.6

Artikel 13.7

Artikel 13.8

Artikel 13.9

Artikel 13.10

Artikel 13.11

Afdeling 13.3. Afvalvoorzieningen categorie A met mogelijke grensoverschrijdende milieugevolgen

Artikel 13.12

Artikel 13.13

Hoofdstuk 14. Coördinatie

§ 14.1. Coördinatie bij aanvragen om een beschikking

Artikel 14.1

Artikel 14.2

Artikel 14.3

Artikel 14.4

§ 14.2. Coördinatie bij het maken van een milieu-effectrapport

Artikel 14.4a

Artikel 14.4b

Artikel 14.4c

Artikel 14.5

Artikel 14.6

Artikel 14.7

Artikel 14.8

Artikel 14.9

Artikel 14.10

Artikel 14.11

Artikel 14.12

Artikel 14.13

Artikel 14.14

Artikel 14.15

Artikel 14.16

Hoofdstuk 15. Financiële bepalingen

Titel 15.1

Artikel 15.1 [Vervallen per 01-01-1998]

Artikel 15.2 [Vervallen per 01-01-1998]

Titel 15.2. Verbruiksbelastingen van brandstoffen

§ 15.2.1. Grondslag en maatstaf

Artikel 15.3 [Vervallen per 01-01-1995]
Artikel 15.4 [Vervallen per 01-01-1995]

§ 15.2.2. Belastingplichtigen

Artikel 15.5 [Vervallen per 01-01-1995]
Artikel 15.6 [Vervallen per 01-01-1993]

§ 15.2.3. Vrijstelling

Artikel 15.7 [Vervallen per 01-01-1993]

§ 15.2.4. Teruggaafregeling

Artikel 15.8 [Vervallen per 01-01-1995]

§ 15.2.5. Tarief

Artikel 15.9 [Vervallen per 01-01-1995]

§ 15.2.6. Heffing en invordering

Artikel 15.10 [Vervallen per 01-01-1995]
Artikel 15.11 [Vervallen per 01-01-1995]

Titel 15.3. Voorschriften omtrent het verstrekken van subsidies

Artikel 15.12

Artikel 15.13

Artikel 15.14

Artikel 15.15

Artikel 15.16 [Vervallen per 01-01-1998]

Artikel 15.17 [Vervallen per 01-01-1998]

Artikel 15.18 [Vervallen per 01-12-1998]

Artikel 15.19 [Vervallen per 01-12-1998]

Titel 15.4. Vergoeding van kosten en schade

Artikel 15.20

Artikel 15.21

Artikel 15.22

Artikel 15.23

Titel 15.5. Fonds Luchtverontreiniging

Artikel 15.24 [Vervallen per 01-04-2008]

Artikel 15.25 [Vervallen per 01-04-2008]

Artikel 15.26 [Vervallen per 01-04-2008]

Artikel 15.27 [Vervallen per 01-04-2008]

Artikel 15.28 [Vervallen per 01-04-2008]

Titel 15.6. Regulerende verbruiksbelastingen

Artikel 15.29 [Vervallen per 01-01-1995]

Artikel 15.30 [Vervallen per 01-01-1995]

Titel 15.7. Keuringen

Artikel 15.31

Titel 15.8. Statiegeld, retourpremies

Artikel 15.32

Titel 15.9. Heffingen op gemeentelijk en provinciaal niveau

Artikel 15.33

Artikel 15.34

Titel 15.9A. Rechten

Artikel 15.34a

Titel 15.10. Afvalbeheersbijdragen

Artikel 15.35

Artikel 15.36

Artikel 15.37

Artikel 15.38

Artikel 15.39

Artikel 15.40

Artikel 15.41

Titel 15.11. Financiering van de zorg voor gesloten stortplaatsen

Artikel 15.42

Artikel 15.43

Artikel 15.44

Artikel 15.45

Artikel 15.46

Artikel 15.47

Artikel 15.48

Artikel 15.49

Hoofdstuk 16. Handel in emissierechten

Titel 16.1. Algemeen

Artikel 16.1

Titel 16.2. Broeikasgassen en broeikasgasemissierechten

Afdeling 16.2.1. Algemeen

Artikel 16.2
Artikel 16.3
Artikel 16.4

Afdeling 16.2.2. Vergunning

Artikel 16.5
Artikel 16.6
Artikel 16.7
Artikel 16.8
Artikel 16.9
Artikel 16.10
Artikel 16.11
Artikel 16.12
Artikel 16.13
Artikel 16.14
Artikel 16.15
Artikel 16.16
Artikel 16.17
Artikel 16.18
Artikel 16.19
Artikel 16.20
Artikel 16.20a
Artikel 16.20b
Artikel 16.21
Artikel 16.22

Afdeling 16.2.3. Het toewijzen en verlenen van broeikasgasemissierechten en het gebruik van emissiereductie-eenheden en gecertificeerde emissiereducties

§ 16.2.3.1. Het nationale toewijzingsplan
Artikel 16.23
Artikel 16.24
Artikel 16.25
Artikel 16.26
Artikel 16.27
Artikel 16.28
§ 16.2.3.2. Het nationale toewijzingsbesluit, overige toewijzingsbesluiten en de verlening van broeikasgasemissierechten
Artikel 16.29
Artikel 16.30
Artikel 16.31
Artikel 16.32
Artikel 16.33
Artikel 16.34 [Vervallen per 01-09-2007]
Artikel 16.35

Afdeling 16.2.4. De geldigheid van broeikasgasemissierechten, het inleveren van broeikasgasemissierechten, emissie-reductie-eenheden en gecertificeerde emissiereducties, het annuleren van broeikasgasemissierechten en het compenseren van emissies in een ander kalenderjaar

Artikel 16.36
Artikel 16.37
Artikel 16.37a
Artikel 16.37b
Artikel 16.38
Artikel 16.39

Afdeling 16.2.5. De overgang van broeikasgasemissierechten, emissiereductie-eenheden en gecertificeerde emissiereducties

Artikel 16.40
Artikel 16.41
Artikel 16.42
Artikel 16.42a

Afdeling 16.2.6. Registratie van broeikasgasemissierechten, emissiereductie-eenheden en gecertificeerde emissiereducties

Artikel 16.43
Artikel 16.44
Artikel 16.45
Artikel 16.46 [Vervallen per 16-03-2007]

Afdeling 16.2.7. Instemming met deelname aan projectactiviteiten

Artikel 16.46a
Artikel 16.46b
Artikel 16.46c

Titel 16.3. Stikstofoxiden en NO x -emissierechten

Afdeling 16.3.1. Algemeen

Artikel 16.47
Artikel 16.48 [Nog niet in werking]

Afdeling 16.3.2. Vergunning

Artikel 16.49

Afdeling 16.3.3. Het ontstaan van NO x -emissierechten

Artikel 16.50

Afdeling 16.3.4. De inlevering van NO x -emissierechten, het compenseren van emissies in een ander kalenderjaar en de geldigheid van NO x -emissierechten

Artikel 16.51
Artikel 16.52
Artikel 16.53
Artikel 16.54
Artikel 16.55

Afdeling 16.3.5. De overgang van NO x -emissierechten

Artikel 16.56
Artikel 16.57

Afdeling 16.3.6. Registratie van NO x -emissierechten

Artikel 16.58
Artikel 16.59
Artikel 16.60
Artikel 16.61

Afdeling 16.3.7. Overige bepalingen

Artikel 16.62

Hoofdstuk 17. Maatregelen in bijzondere omstandigheden

Artikel 17.1

Artikel 17.2

Artikel 17.3

Artikel 17.4

Artikel 17.5

Titel 17.1A. Maatregelen betreffende afvalvoorzieningen

Artikel 17.5a

Artikel 17.5b

Artikel 17.5c

Artikel 17.5d

Artikel 17.6 [Nog niet in werking]

Hoofdstuk 18. Handhaving

Artikel 18.1

Artikel 18.1a

Artikel 18.2

Artikel 18.2a

Artikel 18.2b

Artikel 18.2c

Artikel 18.2d

Artikel 18.2e

Artikel 18.2f

Artikel 18.2g* [Nog niet in werking]

Artikel 18.2g

Artikel 18.2h

Artikel 18.3

Artikel 18.3a

Artikel 18.3b

Artikel 18.3c

Artikel 18.3d

Artikel 18.3e

Artikel 18.3f

Artikel 18.4

Artikel 18.4a

Artikel 18.5

Artikel 18.6

Artikel 18.6a

Artikel 18.7

Artikel 18.7a

Artikel 18.8

Artikel 18.8a

Artikel 18.8b

Artikel 18.9

Artikel 18.10

Artikel 18.11

Artikel 18.12

Artikel 18.13

Artikel 18.14

Artikel 18.14a

Artikel 18.15

Artikel 18.16

Artikel 18.16a

Artikel 18.16b

Artikel 18.16c

Artikel 18.16d

Artikel 18.16e

Artikel 18.16f

Artikel 18.16g

Artikel 18.16h

Artikel 18.16i

Artikel 18.16j

Artikel 18.16k

Artikel 18.16l

Artikel 18.16m

Artikel 18.16n

Artikel 18.16o

Artikel 18.16p

Artikel 18.16q

Artikel 18.17

Artikel 18.18

Artikel 18.19 [Vervallen per 01-04-1994]

Hoofdstuk 19. Openbaarheid van milieu-informatie

Artikel 19.1a

Artikel 19.1b

Artikel 19.1c

Artikel 19.2

Artikel 19.3

Artikel 19.4

Artikel 19.5

Artikel 19.6 [Vervallen per 01-07-2005]

Artikel 19.6a

Artikel 19.6b

Artikel 19.7

Artikel 19.8

Hoofdstuk 20. Beroep bij de administratieve rechter

§ 20.1. Algemeen

Artikel 20.1

Artikel 20.2

Artikel 20.2a

Artikel 20.3

Artikel 20.4

Artikel 20.5

Artikel 20.5a

§ 20.2. Beroep tegen besluiten die zijn voorbereid met toepassing van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht

Artikel 20.6

Artikel 20.7 [Vervallen per 01-07-2005]

Artikel 20.8

Artikel 20.9

§ 20.3. Advisering inzake beroepen milieubeheer

Artikel 20.10 [Vervallen per 01-07-2005]

Artikel 20.11 [Vervallen per 01-07-2005]

Artikel 20.12 [Vervallen per 01-07-2005]

Artikel 20.13 [Vervallen per 01-07-2005]

Artikel 20.14

Artikel 20.15

Artikel 20.16

Artikel 20.17

Artikel 20.18 [Vervallen per 01-01-1994]

Artikel 20.19 [Vervallen per 01-01-1994]

Artikel 20.20 [Vervallen per 01-01-1994]

Artikel 20.21 [Vervallen per 01-01-1994]

Hoofdstuk 21. Verdere bepalingen

Artikel 21.1

Artikel 21.2

Artikel 21.2a

Artikel 21.3

Artikel 21.4 [Vervallen per 01-01-1994]

Artikel 21.5

Artikel 21.6

Artikel 21.7

Artikel 21.8

Hoofdstuk 22. Slotbepalingen

Artikel 22.1

Artikel 22.1a

Artikel 22.2

Artikel 22.2a [Vervallen per 08-05-2002]

Artikel 22.3

Bijlage 1. bij de Wet milieubeheer

Bijlage 2. bij de Wet milieubeheer