Home

Wet milieubeheer

Geldig van 1 januari 2021 tot 30 juni 2021
Geldig van 1 januari 2021 tot 30 juni 2021

Wet milieubeheer

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2021 tot 30-06-2021]

Aanhef

Wij Juliana, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz. Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is, naast de wettelijke regelingen, geldende voor de onderscheidene onderdelen van het gebied van de milieuhygiëne, regelen te stellen met betrekking tot een aantal algemene onderwerpen op dat gebied;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk 1. Algemeen

§ 1.1. Algemeen

Artikel 1.1

1.

In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

adviseurs: bestuursorganen die krachtens wettelijk voorschrift in de gelegenheid moeten worden gesteld advies uit te brengen met betrekking tot het geven van een beschikking of het nemen van een ander besluit;

afvalbeheerplan: afvalbeheerplan, bedoeld in artikel 10.3;

afvalstoffen: alle stoffen, mengsels of voorwerpen, waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen;

afvalstoffenhandelaar: natuurlijke of rechtspersoon die als verantwoordelijke optreedt bij het bedrijfsmatig aankopen en vervolgens verkopen van afvalstoffen, met inbegrip van natuurlijke of rechtspersonen die de afvalstoffen niet fysiek in hun bezit hebben;

afvalstoffenhouder: afvalstoffenproducent dan wel de natuurlijke of rechtspersoon die de afvalstoffen in zijn bezit heeft;

afvalstoffenmakelaar: natuurlijke of rechtspersoon die ten behoeve van anderen bedrijfsmatig de verwijdering of de nuttige toepassing van afvalstoffen organiseert, met inbegrip van de natuurlijke of rechtspersonen die de afvalstoffen niet fysiek in hun bezit hebben;

afvalstoffenproducent: natuurlijke of rechtspersoon wiens activiteiten afvalstoffen voortbrengen of die voorbehandelingen, vermengingen of andere bewerkingen verricht die leiden tot een wijziging in de aard of de samenstelling van die afvalstoffen;

afvalstoffenverordening: de verordening, bedoeld in artikel 10.23;

afvalvoorziening: inrichting waar uitsluitend winningsafvalstoffen worden gestort of verzameld, dan wel het gedeelte van een inrichting waar winningsafvalstoffen worden gestort of verzameld;

afvalvoorziening categorie A: afvalvoorziening, welke door het bevoegd gezag is ingedeeld in categorie A, overeenkomstig de criteria gesteld in bijlage III bij de richtlijn beheer winningsafval;

afvalwater: alle water waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen;

bedrijfsafvalstoffen: afvalstoffen, niet zijnde huishoudelijke afvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen;

bedrijfsafvalwater: afvalwater dat vrijkomt bij door de mens bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was, ondernomen bedrijvigheid, dat geen huishoudelijk afvalwater, afvloeiend hemelwater of grondwater is;

beheer van afvalstoffen: inzameling, vervoer, nuttige toepassing, met inbegrip van sortering, en verwijdering van afvalstoffen, met inbegrip van het toezicht op die handelingen en de nazorg voor stortplaatsen na sluiting en met inbegrip van de activiteiten van afvalstoffenhandelaars en afvalstoffenmakelaars;

betrokken bestuursorganen: adviseurs en andere bestuursorganen die krachtens wettelijk voorschrift worden betrokken bij de totstandkoming van de in artikel 13.1, eerste lid, bedoelde beschikkingen.

bevoegd gezag: bestuursorgaan dat bevoegd is tot het geven van een beschikking of het nemen van een ander besluit;

bijlage: bij deze wet behorende bijlage;

bioafval: biologisch afbreekbaar tuin- en plantsoenafval, levensmiddelenafval en keukenafval afkomstig van huishoudens, kantoren, restaurants, groothandels, kantines, cateringfaciliteiten en winkels en vergelijkbare afvalstoffen van de levensmiddelenindustrie;

biochemisch zuurstofverbruik: massaconcentratie aan opgeloste zuurstof die gedurende vijf dagen wordt verbruikt door biochemische oxydatie van organische bestanddelen onder uitsluiting van ammoniumoxydatie onder omstandigheden die zijn gespecificeerd in een door Onze Minister aangewezen norm van het Nederlands Normalisatie Instituut;

broeikasgas: gas, genoemd in bijlage II bij de EG-richtlijn handel in broeikasgasemissierechten;

broeikasgasemissierecht: overeenkomstig het bepaalde bij en krachtens hoofdstuk 16 overdraagbaar recht, uitsluitend teneinde aan het bepaalde bij en krachtens dat hoofdstuk te voldoen, om gedurende een bepaalde periode een emissie van één ton kooldioxide-equivalent in de lucht te veroorzaken;

Commissie genetische modificatie: de Commissie genetische modificatie, bedoeld in artikel 2.26;

Commissie voor de milieueffectrapportage: de Commissie voor de milieueffectrapportage, bedoeld in artikel 2.17;

doelmatig beheer van afvalstoffen: zodanig beheer van afvalstoffen dat daarbij rekening wordt gehouden met het geldende afvalbeheerplan, dan wel de voor de vaststelling van het plan geldende bepalingen, dan wel de voorkeursvolgorde aangegeven in artikel 10.4, en de criteria, genoemd in artikel 10.5;

één ton kooldioxide-equivalent: een metrische ton kooldioxide of een hoeveelheid van een ander broeikasgas met een gelijkwaardig aardopwarmingsvermogen;

de EG-richtlijn handel in broeikasgasemissierechten: richtlijn nr. 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 13 oktober 2003 tot vaststelling van een regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten binnen de Gemeenschap en tot wijziging van Richtlijn 96/61/EG van de Raad (PbEU L 275);

EG-verordening indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels: verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 16 december 2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels tot wijziging en intrekking van de Richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006 (PbEU L 353);

EG-verordening overbrenging van afvalstoffen: verordening (EG) nr. 1013/2006 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 14 juni 2006 betreffende de overbrenging van afvalstoffen (PbEU L 190);

EG-verordening PRTR: verordening (EG) nr. 166/2006 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 18 januari 2006 betreffende de instelling van een Europees register inzake de uitstoot en overbrenging van verontreinigende stoffen en tot wijziging van de Richtlijnen 91/689/EEG en 96/61/EG van de Raad (PbEU L 33);

EG-verordening registratie, evaluatie en autorisatie van chemische stoffen: verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH), tot oprichting van een Europees Agentschap voor chemische stoffen, houdende wijziging van Richtlijn 1999/45/EG en houdende intrekking van Verordening (EEG) nr. 793/93 van de Raad en Verordening (EG) nr. 1488/94 van de Commissie alsmede Richtlijn 76/769/EEG van de Raad en de Richtlijnen 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG en 2000/21/EG van de Commissie (PbEU 2007, L 136);

emissie: stoffen, trillingen, warmte, die of geluid dat direct of indirect vanuit een bron in de lucht, het water of de bodem worden, onderscheidenlijk wordt gebracht;

de emissieautoriteit: de Nederlandse emissieautoriteit, genoemd in artikel 2.1;

emissiegrenswaarde: massa gerelateerd aan bepaalde parameters, dan wel concentratie of niveau van een emissie uit een of meer bronnen, die gedurende een bepaalde periode niet mag worden overschreden;

emissiereductie-eenheid: eenheid, uitgegeven overeenkomstig artikel 6 van het Protocol van Kyoto en de overeenkomstig het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering of het Protocol van Kyoto genomen besluiten (ERU);

gecertificeerde emissiereductie: eenheid, uitgegeven overeenkomstig artikel 12 van het Protocol van Kyoto en de overeenkomstig het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering of het Protocol van Kyoto genomen besluiten (CER);

geluid: met het menselijk oor waarneembare luchttrillingen;

geluidhinder: gevaar, schade of hinder, als gevolg van geluid;

gemeentelijk milieubeleidsplan: het gemeentelijke milieubeleidsplan, bedoeld in artikel 4.16;

gescheiden inzameling: inzameling waarbij een afvalstoffenstroom gescheiden gehouden wordt naar soort en aard van de afvalstoffen om een specifieke behandeling te vergemakkelijken;

gevaarlijke afvalstof: afvalstof die een of meer van de in bijlage III bij de kaderrichtlijn afvalstoffen genoemde gevaarlijke eigenschappen bezit;

hergebruik: elke handeling waarbij producten of componenten die geen afvalstoffen zijn, opnieuw worden gebruikt voor hetzelfde doel als dat waarvoor zij waren bedoeld;

huishoudelijk afvalwater: afvalwater dat overwegend afkomstig is van menselijke stofwisseling en huishoudelijke werkzaamheden;

huishoudelijke afvalstoffen: afvalstoffen afkomstig uit particuliere huishoudens, behoudens voor zover het ingezamelde bestanddelen van die afvalstoffen betreft, die zijn aangewezen als gevaarlijke afvalstoffen;

inrichting: elke door de mens bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was, ondernomen bedrijvigheid die binnen een zekere begrenzing pleegt te worden verricht;

inspecteur: als zodanig bij besluit van Onze Minister aangewezen ambtenaar;

inwonerequivalent: biochemisch zuurstofverbruik van 54 gram per etmaal;

inzameling: verzameling van afvalstoffen, met inbegrip van de voorlopige sortering en de voorlopige opslag van afvalstoffen, om deze daarna te vervoeren naar een afvalverwerkingsinstallatie;

kaderrichtlijn afvalstoffen: richtlijn nr. 2008/98/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 19 november 2008 betreffende afvalstoffen en tot intrekking van een aantal richtlijnen (PbEU L 312);

de kaderrichtlijn water: richtlijn nr. 2000/60/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 23 oktober 2000 tot vaststelling van een kader voor communautaire maatregelen betreffende het waterbeleid (PbEG L 327), zoals deze is gewijzigd bij beschikking nr. 2455/2001/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20 november 2001 tot vaststelling van de lijst van prioritaire stoffen op het gebied van het waterbeleid en tot wijziging van richtlijn 2000/60/EG (PbEG L 331) en met inbegrip van wijzigingen uit hoofde van artikel 20, eerste lid, van de richtlijn, doch voor het overige naar de tekst zoals deze bij de richtlijn is vastgesteld;

luchtverontreiniging: aanwezigheid in de buitenlucht van vaste, vloeibare of gasvormige stoffen, niet zijnde splijtstoffen, ertsen of radioactieve stoffen als bedoeld in de Kernenergiewet, die op zichzelf dan wel tezamen of in verbinding met andere stoffen nadelige gevolgen voor het milieu kunnen veroorzaken;

mengsel: een mengsel of een oplossing bestaande uit twee of meer stoffen;

mer-richtlijn: Richtlijn 2011/92/EU van het Europees Parlement en de Raad van 13 december 2011 betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten (PbEU 2012, L 26);

nationaal milieubeleidsplan: het nationale milieubeleidsplan, bedoeld in artikel 4.3;

nuttige toepassing: elke handeling met als voornaamste resultaat dat afvalstoffen een nuttig doel dienen door hetzij in de betrokken installatie, hetzij in de ruimere economie, andere materialen te vervangen die anders voor een specifieke functie zouden zijn gebruikt, of waardoor de afvalstof voor die functie wordt klaargemaakt, tot welke handelingen in ieder geval behoren de handelingen die zijn genoemd in bijlage II bij de kaderrichtlijn afvalstoffen;

omgevingsvergunning: omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

omgevingsvergunning voor een inrichting: omgevingsvergunning voor een activiteit met betrekking tot een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

Onze Minister: Onze Minister van Infrastructuur en Milieu;

openbaar hemelwaterstelsel: voorziening voor de inzameling en verdere verwerking van afvloeiend hemelwater, niet zijnde een openbaar vuilwaterriool, in beheer bij een gemeente of een rechtspersoon die door een gemeente met het beheer is belast;

openbaar ontwateringsstelsel: voorziening voor de inzameling en verdere verwerking van grondwater, niet zijnde een openbaar vuilwaterriool, in beheer bij een gemeente of een rechtspersoon die door een gemeente met het beheer is belast;

openbaar vuilwaterriool: voorziening voor de inzameling en het transport van stedelijk afvalwater, in beheer bij een gemeente of een rechtspersoon die door een gemeente met het beheer is belast;

preventie: maatregelen die worden genomen voordat een stof, materiaal of product afvalstof is geworden, ter vermindering van:

 1. de hoeveelheden afvalstoffen, al dan niet via het hergebruik van producten of de verlenging van de levensduur van producten;

 2. de negatieve gevolgen van de geproduceerde afvalstoffen voor het milieu en de menselijke gezondheid, of

 3. het gehalte aan gevaarlijke stoffen in materialen en producten;

Protocol van Kyoto: op 11 december 1997 te Kyoto totstandgekomen Protocol van Kyoto bij het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering (Trb. 1998, 170, en 1999, 110);

provinciaal milieubeleidsplan: het provinciale milieubeleidsplan, bedoeld in artikel 4.9;

provinciale milieucommissie: de provinciale milieucommissie, bedoeld in artikel 2.41;

provinciale milieuverordening: de verordening, bedoeld in artikel 1.2;

Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering: op 9 mei 1992 te New York totstandgekomen Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering (Trb. 1992, 189);

recycling: nuttige toepassing waardoor afvalstoffen opnieuw worden bewerkt tot producten, materialen of stoffen, voor het oorspronkelijke doel of voor een ander doel, met inbegrip van het opnieuw bewerken van organische afvalstoffen, en met uitsluiting van energieterugwinning en het opnieuw bewerken tot materialen die bestemd zijn om te worden gebruikt als brandstof of als opvulmateriaal;

regeling voor uitgebreide producentenverantwoordelijkheid: regels die ervoor zorgen of een besluit dat er voor zorgt dat degene die stoffen, mengsels of producten in de handel brengt geheel of gedeeltelijk de financiële of organisatorische verantwoordelijkheid draagt voor het beheer van de van die stoffen, mengsels of producten overgebleven afvalstoffen;

richtlijn beheer winningsafval: richtlijn nr. 2006/21/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 15 maart 2006 betreffende het beheer van afval van de winningsindustrieën en houdende wijziging van Richtlijn nr. 2004/35/EG (PbEU L 102);

stedelijk afvalwater: huishoudelijk afvalwater of een mengsel daarvan met bedrijfsafvalwater, afvloeiend hemelwater, grondwater of ander afvalwater;

stoffen: chemische elementen en de verbindingen ervan, zoals deze voorkomen in natuurlijke toestand of bij de vervaardiging ontstaan, met inbegrip van alle additieven die nodig zijn voor het behoud van de stabiliteit ervan en alle onzuiverheden ten gevolge van het toegepaste procédé, doch met uitzondering van elk oplosmiddel dat kan worden afgescheiden zonder dat de stabiliteit van de stof wordt aangetast of de samenstelling ervan wordt gewijzigd;

storten: op of in de bodem brengen van afvalstoffen om deze daar te laten;

Verordening aanpassingen kosteloze toewijzing door verandering activiteitsniveau: Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1842 van de Commissie van 31 oktober 2019 tot vaststelling van bepalingen ter uitvoering van Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad wat de verdere regelingen voor de aanpassingen van de kosteloze toewijzing van emissierechten als gevolg van veranderingen in het activiteitsniveau betreft (PbEU 2019, L 282);

Verordening EU-register handel in emissierechten: registerverordening als bedoeld in artikel 19, derde lid, van de EG-richtlijn handel in broeikasgasemissierechten;

Verordening kosteloze toewijzing van emissierechten: Gedelegeerde verordening (EU) nr. 2019/331 van de Commissie van 19 december 2018 tot vaststelling van een voor de hele Unie geldende overgangsregeling voor de geharmoniseerde kosteloze toewijzing van emissierechten overeenkomstig artikel 10bis van Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad (PbEU 2019, L59);

Verordening monitoring en rapportage emissiehandel: Uitvoeringsverordening (EU) nr. 2018/2066 van de Commissie van 19 december 2018 inzake de monitoring en rapportage van de emissies van broeikasgassen overeenkomstig Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 601/2012 van de Commissie (PbEU 2018, L334);

Verordening verificatie en accreditatie emissiehandel: Uitvoeringsverordening (EU) nr. 2018/2067 van de Commissie van 19 december 2018 inzake de verificatie van gegevens en de accreditatie van verificateurs krachtens Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad (PbEU 2018, L334);

verwerking: nuttige toepassing of verwijdering, met inbegrip van aan toepassing of verwijdering voorafgaande voorbereidende handelingen;

verwijdering: elke handeling met afvalstoffen die geen nuttige toepassing is zelfs indien de handeling er in tweede instantie toe leidt dat stoffen of energie worden teruggewonnen, tot welke handelingen in ieder geval behoren de handelingen die zijn genoemd in bijlage I bij de kaderrichtlijn afvalstoffen;

vliegtuigexploitant: vliegtuigexploitant als bedoeld in artikel 3, onder o, van de EG-richtlijn handel in broeikasgasemissierechten;

voorbereiding voor hergebruik: nuttige toepassing bestaande uit controleren, schoonmaken of repareren, waarbij producten of componenten van producten, die afvalstoffen zijn geworden, worden klaargemaakt zodat ze zullen worden hergebruikt zonder dat verdere voorbehandeling nodig is;

winningsafvalstoffen: afvalstoffen die rechtstreeks afkomstig zijn uit de prospectie, winning, behandeling en opslag van mineralen en de exploitatie van groeven, met uitzondering van afvalstoffen afkomstig van offshore-prospectie, -winning en -behandeling;

RIVM: Rijksinstituut voor volksgezondheid en milieu, genoemd in de Wet op het RIVM.

2.

In deze wet en de daarop berustende bepalingen:

 1. worden onder gevolgen voor het milieu in ieder geval verstaan gevolgen voor het fysieke milieu, gezien vanuit het belang van de bescherming van mensen, dieren, planten en goederen, van water, bodem en lucht en van landschappelijke, natuurwetenschappelijke en cultuurhistorische waarden en van de beheersing van het klimaat, alsmede van de relaties daartussen;

 2. worden onder gevolgen voor het milieu mede verstaan gevolgen die verband houden met een doelmatig beheer van afvalstoffen of een doelmatig beheer van afvalwater, gevolgen die verband houden met het verbruik van energie en grondstoffen, alsmede gevolgen die verband houden met het verkeer van personen of goederen van en naar de inrichting;

 3. worden onder bescherming van het milieu mede verstaan de verbetering van het milieu, de zorg voor een doelmatig beheer van afvalstoffen of een doelmatig beheer van afvalwater, de zorg voor een zuinig gebruik van energie en grondstoffen, alsmede de zorg voor de beperking van de nadelige gevolgen voor het milieu van het verkeer van personen of goederen van en naar de inrichting.

3.

Bij algemene maatregel van bestuur worden categorieën van inrichtingen aangewezen, die nadelige gevolgen voor het milieu kunnen veroorzaken.

4.

Elders in deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt onder inrichting verstaan een inrichting, behorende tot een categorie die krachtens het derde lid is aangewezen. Daarbij worden als één inrichting beschouwd de tot eenzelfde onderneming of instelling behorende installaties die onderling technische, organisatorische of functionele bindingen hebben en in elkaars onmiddellijke nabijheid zijn gelegen. Onze Minister kan nadere regels stellen met betrekking tot hetgeen in deze wet en de daarop berustende bepalingen onder inrichting wordt verstaan.

5.

In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt:

 1. onder het zich ontdoen van afvalstoffen mede verstaan het nuttig toepassen of verwijderen van afvalstoffen binnen de inrichting waarin deze zijn ontstaan;

 2. onder het zich door afgifte ontdoen van afvalstoffen mede verstaan:

  1. 1°.

   het voor nuttige toepassing of verwijdering brengen van afvalstoffen vanuit een inrichting naar een elders gelegen inrichting die aan dezelfde natuurlijke of rechtspersoon behoort;

  2. 2°.

   het tijdelijk voor nuttige toepassing afgeven van afvalstoffen;

  3. 3°.

   het voor verwerking afgeven van afvalstoffen aan een afvalstoffenhandelaar.

6.

Stoffen, mengsels of voorwerpen die het resultaat zijn van een productieproces dat niet in de eerste plaats is bedoeld voor de productie van die stoffen, mengsels of voorwerpen worden niet als afvalstoffen maar als bijproducten beschouwd indien wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

 1. het is zeker dat de stoffen, mengsels of voorwerpen zullen worden gebruikt;

 2. de stoffen, mengsels of voorwerpen kunnen onmiddellijk worden gebruikt zonder enige verdere behandeling anders dan die welke bij normale productie gangbaar is;

 3. de stoffen, mengsels of voorwerpen worden geproduceerd als een integraal onderdeel van een productieproces; en

 4. verder gebruik is rechtmatig, inhoudende dat de stoffen, mengsels of voorwerpen voldoen aan alle voorschriften inzake producten, milieu en gezondheidsbescherming voor het specifieke gebruik en dat gebruik niet zal leiden tot over het geheel genomen ongunstige effecten voor het milieu of de menselijke gezondheid.

7.

Bij ministeriële regeling kan Onze Minister bepalen dat een specifieke soort stoffen, mengsels of voorwerpen niet als afvalstoffen maar als bijproducten worden beschouwd, indien wordt voldaan aan criteria voor de toepassing van de voorwaarden, bedoeld in het zesde lid, op die soort stoffen, mengsels of voorwerpen, voor zover voor die soort stoffen, mengsels of voorwerpen geen criteria zijn vastgesteld krachtens artikel 5, tweede lid, van de kaderrichtlijn afvalstoffen.

8.

Afvalstoffen die een behandeling van recycling of andere nuttige toepassing hebben ondergaan, worden niet langer als afvalstoffen beschouwd, indien zij voldoen aan de volgende voorwaarden:

 1. de stoffen, mengsels of voorwerpen zijn bestemd om te worden gebruikt voor specifieke doelen;

 2. er is een markt voor of vraag naar de stoffen, mengsels of voorwerpen;

 3. de stoffen, mengsels of voorwerpen voldoen aan de technische voorschriften voor de specifieke doelen en aan de voor producten geldende wetgeving en normen; en

 4. het gebruik van de stoffen, mengsels of voorwerpen heeft over het geheel genomen geen ongunstige effecten voor het milieu of de menselijke gezondheid.

9.

Bij ministeriële regeling kan Onze Minister, in overeenstemming met de in artikel 6, tweede lid, van de kaderrichtlijn afvalstoffen opgenomen vereisten, bepalen dat een specifieke soort afvalstoffen die een behandeling van recycling of andere nuttige toepassing heeft ondergaan niet langer als afvalstoffen worden beschouwd, indien wordt voldaan aan criteria voor de toepassing van de voorwaarden, bedoeld in het achtste lid, op die soort afvalstoffen, voor zover voor die soort afvalstoffen geen criteria zijn vastgesteld krachtens artikel 6, tweede lid, van de kaderrichtlijn afvalstoffen. Bij het vaststellen van de criteria wordt rekening gehouden met eventuele nadelige effecten voor het milieu en de menselijke gezondheid van de stoffen, mengsels of voorwerpen die het resultaat zijn van de handeling van recycling of andere nuttige toepassing.

10.

Bij ministeriële regeling wordt aangegeven welke stoffen, mengsels of voorwerpen in ieder geval, onverminderd het bepaalde in het achtste en negende lid, worden aangemerkt als afvalstoffen, indien de houder zich daarvan ontdoet, voornemens is zich daarvan te ontdoen of zich daarvan moet ontdoen.

11.

Een afvalstof wordt in ieder geval aangemerkt als huishoudelijke afvalstof onderscheidenlijk bedrijfsafvalstof, indien die afvalstof bij algemene maatregel van bestuur als zodanig is aangewezen.

12.

Onze Minister kan, indien naar zijn oordeel in het belang van een doelmatig beheer van afvalstoffen een onverwijlde voorziening noodzakelijk is, een regeling vaststellen van de in het elfde lid bedoelde strekking. Een zodanige regeling vervalt een jaar nadat zij in werking is getreden of, indien binnen die termijn een algemene maatregel van bestuur ter vervanging van die regeling in werking is getreden, op het tijdstip waarop die maatregel in werking treedt. Onze Minister kan de termijn bij ministeriële regeling eenmaal met ten hoogste een jaar verlengen.

13.

Onze Minister kan nadere regels stellen omtrent de aanwijzing van gevaarlijke afvalstoffen, bedoeld in het eerste lid. Tevens kan Onze Minister of een door hem aan te wijzen instantie vaststellen dat een afvalstof, zoals die door de houder ter beoordeling wordt aangeboden:

 1. niet de eigenschappen bezit op grond waarvan deze ingevolge bijlage III bij de kaderrichtlijn afvalstoffen als gevaarlijke afvalstof dient te worden aangemerkt, uitgezonderd de gevallen waarin dat het gevolg is van verdunning of vermenging, bedoeld om de concentratie van gevaarlijke stoffen onder de drempelwaarde voor gevaarlijke stoffen te brengen;

 2. hoewel deze niet als gevaarlijke afvalstof is aangewezen, toch de eigenschappen bezit op grond waarvan deze ingevolge de in onderdeel a genoemde bijlage als gevaarlijke afvalstof dient te worden aangemerkt.

14.

Bij algemene maatregel van bestuur wordt bepaald wat in deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder «genetisch gemodificeerde organismen».

15.

Een wijziging van de bijlagen gaat voor de toepassing van de in het eerste lid gegeven omschrijvingen van «nuttige toepassing» en «verwijdering» en voor de toepassing van het dertiende lid gelden met ingang van de dag waarop aan de desbetreffende wijziging uitvoering moet zijn gegeven, tenzij bij ministerieel besluit, dat in de Staatscourant wordt bekendgemaakt, een ander tijdstip wordt vastgesteld.

16.

Een wijziging uit hoofde van artikel 20, eerste lid, van de kaderrichtlijn water gaat voor de toepassing van deze wet gelden met ingang van de dag waarop aan de betrokken wijzigingsrichtlijn uitvoering moet zijn gegeven, tenzij bij ministerieel besluit, dat in de Staatscourant of op andere geschikte wijze wordt bekendgemaakt, een ander tijdstip wordt vastgesteld.

Artikel 1.1a

§ 1.2. De provinciale milieuverordening

Artikel 1.2

Artikel 1.2a

Artikel 1.3

Artikel 1.3a

Artikel 1.3b

Artikel 1.3c

Artikel 1.4

Hoofdstuk 2. Zelfstandige bestuursorganen en adviesorganen

§ 2.1. De Nederlandse emissieautoriteit

Artikel 2.1

Artikel 2.2

Artikel 2.3

Artikel 2.4 [Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 2.5

Artikel 2.6 [Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 2.7

Artikel 2.8

Artikel 2.9

Artikel 2.10 [Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 2.11 [Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 2.12 [Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 2.13 [Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 2.14 [Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 2.15 [Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 2.16

Artikel 2.16a

Artikel 2.16b [Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 2.16c [Vervallen per 01-01-2012]

§ 2.2. De Commissie voor de milieueffectrapportage

Artikel 2.17

Artikel 2.18

Artikel 2.19

Artikel 2.20 [Vervallen per 01-07-2010]

Artikel 2.21

Artikel 2.22

Artikel 2.23

Artikel 2.23a

Artikel 2.24

§ 2.3. De Commissie genetische modificatie

Artikel 2.25 [Vervallen per 01-06-2007]

Artikel 2.26

Artikel 2.27

Artikel 2.28

Artikel 2.29

Artikel 2.30

Artikel 2.31

Artikel 2.32

Artikel 2.33

Artikel 2.34

Artikel 2.35

Artikel 2.36

Artikel 2.37

Artikel 2.38

Artikel 2.39

Artikel 2.40

§ 2.4. De provinciale milieucommissie

Artikel 2.41

Hoofdstuk 3. Internationale zaken

Artikel 3.1

Hoofdstuk 4. Plannen

§ 4.1. Algemeen

Artikel 4.1

Artikel 4.1a

Artikel 4.1b

Artikel 4.2

Artikel 4.2a

Artikel 4.2b

§ 4.2. Het nationale milieubeleidsplan

Artikel 4.3

Artikel 4.4

Artikel 4.5

Artikel 4.6

§ 4.3. [Vervallen per 25-04-2013]

Artikel 4.7 [Vervallen per 25-04-2013]

Artikel 4.8 [Vervallen per 25-04-2013]

§ 4.4. Het provinciale milieubeleidsplan

Artikel 4.9

Artikel 4.10

Artikel 4.11

Artikel 4.12

Artikel 4.13 [Vervallen per 01-10-2012]

§ 4.5. [Vervallen per 25-04-2013]

Artikel 4.14 [Vervallen per 25-04-2013]

Artikel 4.15 [Vervallen per 25-04-2013]

§ 4.5a. [Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 4.15a [Vervallen per 01-01-2015]

§ 4.5b. [Vervallen per 25-04-2013]

Artikel 4.15b [Vervallen per 25-04-2013]

§ 4.6. Het gemeentelijke milieubeleidsplan

Artikel 4.16

Artikel 4.17

Artikel 4.18

Artikel 4.19

§ 4.7. [Vervallen per 25-04-2013]

Artikel 4.20 [Vervallen per 25-04-2013]

Artikel 4.21 [Vervallen per 25-04-2013]

§ 4.8. Het gemeentelijke rioleringsplan

Artikel 4.22

Artikel 4.23

Artikel 4.24 [Vervallen per 01-10-2012]

Hoofdstuk 5. Milieukwaliteitseisen

Titel 5.1. Algemene bepalingen ten aanzien van milieukwaliteitseisen

Artikel 5.1

Artikel 5.2

Artikel 5.2a [Vervallen per 15-11-2007]

Artikel 5.2b

Artikel 5.3

Artikel 5.4

Artikel 5.5

Titel 5.2. Luchtkwaliteitseisen

§ 5.2.1. Algemene bepalingen

Artikel 5.6
Artikel 5.7
Artikel 5.8

§ 5.2.2. Plannen

Artikel 5.9
Artikel 5.10 [Vervallen per 01-08-2009]
Artikel 5.11

§ 5.2.3. Nationaal programma en overige programma's

Artikel 5.12
Artikel 5.12a
Artikel 5.12b
Artikel 5.13
Artikel 5.14
Artikel 5.15

§ 5.2.4. Uitoefening van bevoegdheden of toepassing van wettelijke voorschriften

Artikel 5.16
Artikel 5.16a
Artikel 5.17
Artikel 5.18

§ 5.2.5. Beoordeling van de luchtkwaliteit

Artikel 5.19
Artikel 5.20
Artikel 5.21
Artikel 5.22

§ 5.2.6. Handhaving en internationale samenwerking

Artikel 5.23 [Vervallen per 01-10-2012]
Artikel 5.24

Hoofdstuk 6. Milieuzonering

Artikel 6.1

Hoofdstuk 7. Milieueffectrapportage

§ 7.1. Algemeen

Artikel 7.1

Artikel 7.1a [Vervallen per 01-07-2010]

§ 7.2. Plannen en besluiten ten aanzien waarvan het maken van een milieueffectrapport verplicht is

Artikel 7.2

Artikel 7.2a

Artikel 7.3

Artikel 7.4

Artikel 7.5

Artikel 7.6

§ 7.3. Het milieueffectrapport dat betrekking heeft op een plan

Artikel 7.7

§ 7.4. De voorbereiding van een milieueffectrapport dat betrekking heeft op een plan

Artikel 7.8

Artikel 7.9

Artikel 7.10

§ 7.5. Het plan

Artikel 7.11

Artikel 7.12

Artikel 7.13

Artikel 7.14

Artikel 7.15

§ 7.6. Besluiten ten aanzien waarvan moet worden beoordeeld of een milieueffectrapport moet worden gemaakt

Artikel 7.16

Artikel 7.17

Artikel 7.18

Artikel 7.19

Artikel 7.20

Artikel 7.20a

§ 7.7. Het milieueffectrapport dat betrekking heeft op een besluit

Artikel 7.21 [Vervallen per 16-05-2017]

Artikel 7.22

Artikel 7.23

§ 7.8. De beperkte voorbereiding inzake het milieueffectrapport dat betrekking heeft op een besluit

Artikel 7.24

Artikel 7.25

Artikel 7.26

Artikel 7.26a

§ 7.9. De uitgebreide voorbereiding inzake het milieueffectrapport dat betrekking heeft op een besluit

Artikel 7.27

§ 7.10. Het besluit

Artikel 7.28

Artikel 7.28a

Artikel 7.29

Artikel 7.30

Artikel 7.31 [Vervallen per 01-07-2005]

Artikel 7.32

Artikel 7.33 [Vervallen per 01-07-2005]

Artikel 7.34 [Vervallen per 01-07-2010]

Artikel 7.35

Artikel 7.36

Artikel 7.36a

Artikel 7.37

Artikel 7.38

§ 7.11. Activiteiten met mogelijke grensoverschrijdende milieugevolgen

Artikel 7.38a

Artikel 7.38b [Vervallen per 01-07-2010]

Artikel 7.38c [Vervallen per 01-07-2010]

Artikel 7.38d

Artikel 7.38e

Artikel 7.38f [Vervallen per 01-07-2010]

Artikel 7.38g

§ 7.12. Evaluatie

Artikel 7.39

Artikel 7.40 [Vervallen per 01-07-2010]

Artikel 7.41

Artikel 7.42

Artikel 7.43 [Vervallen per 01-07-2010]

Hoofdstuk 8. Inrichtingen

Paragraaf 8.1

Artikel 8.1 [Vervallen per 01-10-2010]

Artikel 8.2 [Vervallen per 01-10-2010]

Artikel 8.2a [Vervallen per 01-10-2010]

Artikel 8.2b [Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 8.3 [Vervallen per 01-10-2010]

Artikel 8.4 [Vervallen per 01-10-2010]

Artikel 8.5 [Vervallen per 01-10-2010]

Artikel 8.6 [Vervallen per 01-10-2010]

Artikel 8.7 [Vervallen per 01-10-2010]

Artikel 8.8 [Vervallen per 01-10-2010]

Artikel 8.9 [Vervallen per 01-10-2010]

Artikel 8.10 [Vervallen per 01-10-2010]

Artikel 8.11 [Vervallen per 01-10-2010]

Artikel 8.12 [Vervallen per 01-10-2010]

Artikel 8.12a [Vervallen per 01-10-2010]

Artikel 8.12b [Vervallen per 01-10-2010]

Artikel 8.13 [Vervallen per 01-10-2010]

Artikel 8.13a [Vervallen per 01-10-2010]

Artikel 8.14 [Vervallen per 01-10-2010]

Artikel 8.15 [Vervallen per 01-10-2010]

Artikel 8.16 [Vervallen per 01-10-2010]

Artikel 8.17 [Vervallen per 01-10-2010]

Artikel 8.18 [Vervallen per 01-10-2010]

Artikel 8.19 [Vervallen per 01-10-2010]

Artikel 8.20 [Vervallen per 01-10-2010]

Artikel 8.21 [Vervallen per 01-10-2010]

Artikel 8.22 [Vervallen per 01-10-2010]

Artikel 8.23 [Vervallen per 01-10-2010]

Artikel 8.24 [Vervallen per 01-10-2010]

Artikel 8.25 [Vervallen per 01-10-2010]

Artikel 8.26 [Vervallen per 01-10-2010]

Artikel 8.26a [Vervallen per 01-10-2010]

Artikel 8.27 [Vervallen per 01-10-2010]

Artikel 8.28 [Vervallen per 01-10-2010]

Artikel 8.29 [Vervallen per 01-10-2010]

Artikel 8.30 [Vervallen per 01-10-2010]

Artikel 8.31 [Vervallen per 01-10-2010]

Artikel 8.31a [Vervallen per 01-10-2010]

Artikel 8.32 [Vervallen per 01-10-2010]

Artikel 8.33 [Vervallen per 01-10-2010]

Artikel 8.34 [Vervallen per 01-10-2010]

Artikel 8.35 [Vervallen per 26-11-2008]

Artikel 8.36 [Vervallen per 26-11-2008]

Artikel 8.36a [Vervallen per 26-11-2008]

Artikel 8.36b [Vervallen per 26-11-2008]

Artikel 8.36c [Vervallen per 26-11-2008]

Artikel 8.36d [Vervallen per 26-11-2008]

Artikel 8.36e [Vervallen per 26-11-2008]

Artikel 8.37 [Vervallen per 26-11-2008]

Artikel 8.38 [Vervallen per 26-11-2008]

Artikel 8.39 [Vervallen per 01-10-2010]

Artikel 8.39a [Vervallen per 01-10-2010]

Artikel 8.39b [Vervallen per 01-10-2010]

Artikel 8.39c [Vervallen per 01-10-2010]

Artikel 8.39d [Vervallen per 01-10-2010]

Artikel 8.39e [Vervallen per 01-10-2010]

Artikel 8.39f [Vervallen per 01-10-2010]

Artikel 8.40

Artikel 8.40a

Artikel 8.41

Artikel 8.41a

Artikel 8.42

Artikel 8.42a

Artikel 8.42b

Artikel 8.43

Artikel 8.44 [Vervallen per 01-01-2008]

Artikel 8.45 [Vervallen per 01-10-2010]

Artikel 8.46

Paragraaf 8.2

Artikel 8.47

Artikel 8.47a

Artikel 8.48

Artikel 8.49

Artikel 8.50

Artikel 8.51

Paragraaf 8.3

Artikel 8.52

Artikel 8.53

Hoofdstuk 9. Stoffen en produkten

Titel 9.1. Algemeen

Artikel 9.1.1

Titel 9.2. Stoffen, mengsels en genetisch gemodificeerde organismen

§ 9.2.1. Algemeen

Artikel 9.2.1.1
Artikel 9.2.1.2
Artikel 9.2.1.3
Artikel 9.2.1.4
Artikel 9.2.1.5

§ 9.2.2. Maatregelen

Artikel 9.2.2.1
Artikel 9.2.2.1b
Artikel 9.2.2.2
Artikel 9.2.2.3
Artikel 9.2.2.4
Artikel 9.2.2.5
Artikel 9.2.2.6
Artikel 9.2.2.6a
Artikel 9.2.2.7

Paragraaf 9.2.3. Verpakking en aanduiding

Artikel 9.2.3.1 [Vervallen per 01-06-2015]
Artikel 9.2.3.2
Artikel 9.2.3.3
Artikel 9.2.3.4
Artikel 9.2.3.5

Titel 9.3. De EG-verordening registratie, evaluatie en autorisatie van chemische stoffen

Artikel 9.3.1

Artikel 9.3.2

Artikel 9.3.3

Titel 9.3a. De EG-verordening indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels

Artikel 9.3a.1

Artikel 9.3a.2

Artikel 9.3a.3

Artikel 9.3a.4 [Vervallen per 01-06-2015]

Titel 9.4. De EG-richtlijn ecologisch ontwerp energiegerelateerde producten

Artikel 9.4.1

Artikel 9.4.2

Artikel 9.4.3

Artikel 9.4.4

Artikel 9.4.5

Artikel 9.4.6

Artikel 9.4.7

Artikel 9.4.8

Titel 9.5. Overige bepalingen met betrekking tot stoffen, preparaten en producten

Artikel 9.5.1

Artikel 9.5.2

Artikel 9.5.3

Artikel 9.5.4

Artikel 9.5.5

Artikel 9.5.6

Artikel 9.5.7

Titel 9.6. De EG-richtlijn ter bevordering van schone en energiezuinige wegvoertuigen

Artikel 9.6.1

Titel 9.7. Hernieuwbare energie vervoer

§ 9.7.1. Algemeen

Artikel 9.7.1.1
Artikel 9.7.1.2
Artikel 9.7.1.3 [Vervallen per 01-07-2018]
Artikel 9.7.1.4

§ 9.7.2. Jaarverplichting hernieuwbare energie vervoer

Artikel 9.7.2.1
Artikel 9.7.2.2
Artikel 9.7.2.3
Artikel 9.7.2.4
Artikel 9.7.2.5

§ 9.7.3. Hernieuwbare brandstofeenheden

Artikel 9.7.3.1
Artikel 9.7.3.2
Artikel 9.7.3.3
Artikel 9.7.3.4
Artikel 9.7.3.5
Artikel 9.7.3.6
Artikel 9.7.3.7
Artikel 9.7.3.8

§ 9.7.4. Inboeken hernieuwbare energie vervoer

Artikel 9.7.4.1
Artikel 9.7.4.2
Artikel 9.7.4.3
Artikel 9.7.4.4
Artikel 9.7.4.5
Artikel 9.7.4.6
Artikel 9.7.4.7
Artikel 9.7.4.8
Artikel 9.7.4.9
Artikel 9.7.4.10
Artikel 9.7.4.11
Artikel 9.7.4.12
Artikel 9.7.4.13
Artikel 9.7.4.14

§ 9.7.5. Register hernieuwbare energie vervoer

Artikel 9.7.5.1
Artikel 9.7.5.2
Artikel 9.7.5.3
Artikel 9.7.5.4
Artikel 9.7.5.5
Artikel 9.7.5.6

§ 9.7.6. Overgangsbepalingen hernieuwbare energie vervoer

Artikel 9.7.6.1 [Vervallen per 01-07-2018]
Artikel 9.7.6.2 [Vervallen per 01-07-2018]
Artikel 9.7.6.3

Titel 9.8. Rapportage- en reductieverplichting vervoersemissies

§ 9.8.1. Algemeen

Artikel 9.8.1.1
Artikel 9.8.1.2
Artikel 9.8.1.3
Artikel 9.8.1.4

§ 9.8.2. Rapportage- en reductieverplichting

Artikel 9.8.2.1
Artikel 9.8.2.2
Artikel 9.8.2.3
Artikel 9.8.2.4
Artikel 9.8.2.5

§ 9.8.3. Exploitatiereductie-eenheden en hernieuwbare brandstofeenheden

Artikel 9.8.3.1
Artikel 9.8.3.2
Artikel 9.8.3.3
Artikel 9.8.3.4
Artikel 9.8.3.5
Artikel 9.8.3.6

§ 9.8.4. Register rapportage- en reductieverplichting vervoersemissies

Artikel 9.8.4.1
Artikel 9.8.4.2
Artikel 9.8.4.3
Artikel 9.8.4.4
Artikel 9.8.4.5
Artikel 9.8.4.6

§ 9.8.5. Overgangsbepalingen

Artikel 9.8.5.1

Hoofdstuk 10. Afvalstoffen

Titel 10.1. Algemeen

Artikel 10.1

Artikel 10.1a

Artikel 10.1b [Vervallen per 01-01-1994]

Artikel 10.2

Titel 10.2. Het afvalbeheerplan

Artikel 10.3

Artikel 10.4

Artikel 10.5

Artikel 10.5a [Vervallen per 08-05-2002]

Artikel 10.6

Artikel 10.7

Artikel 10.8

Artikel 10.9

Artikel 10.10

Artikel 10.11

Artikel 10.12

Artikel 10.12a [Vervallen per 01-01-1994]

Artikel 10.12b [Vervallen per 01-01-1994]

Artikel 10.13

Artikel 10.14

Titel 10.3. Hergebruik, preventie en recycling en andere nuttige toepassing

Artikel 10.15 [Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 10.16 [Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 10.16a [Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 10.16b [Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 10.16c [Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 10.16d [Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 10.17 [Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 10.18 [Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 10.19 [Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 10.20 [Vervallen per 01-01-2012]

Titel 10.4. Het beheer van huishoudelijke en andere afvalstoffen

Artikel 10.21

Artikel 10.22

Artikel 10.22a [Vervallen per 08-05-2002]

Artikel 10.23

Artikel 10.24

Artikel 10.25

Artikel 10.26

Artikel 10.27

Artikel 10.28

Artikel 10.29

Titel 10.5. Het zich ontdoen, de inzameling en het transport van afvalwater

Artikel 10.29a

Artikel 10.30 [Vervallen per 25-04-2013]

Artikel 10.31

Artikel 10.32

Artikel 10.32a

Artikel 10.33

Artikel 10.34

Artikel 10.35

Titel 10.6. Het beheer van bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen

§ 10.6.1. De afgifte en ontvangst van bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen

Artikel 10.36
Artikel 10.36a [Vervallen per 08-05-2002]
Artikel 10.36b [Vervallen per 08-05-2002]
Artikel 10.37
Artikel 10.38
Artikel 10.39
Artikel 10.40
Artikel 10.40a
Artikel 10.41
Artikel 10.42
Artikel 10.43
Artikel 10.43a [Vervallen per 08-05-2002]

§ 10.6.2. Het vervoer van bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen

Artikel 10.44
Artikel 10.44a [Vervallen per 08-05-2002]
Artikel 10.44b [Vervallen per 08-05-2002]
Artikel 10.44c [Vervallen per 08-05-2002]
Artikel 10.44d [Vervallen per 08-05-2002]
Artikel 10.44e [Vervallen per 08-05-2002]

§ 10.6.3. De inzameling van bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen

Artikel 10.45
Artikel 10.46
Artikel 10.47
Artikel 10.48
Artikel 10.49

§ 10.6.4. Verdere bepalingen omtrent het beheer van bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen

Artikel 10.50
Artikel 10.51
Artikel 10.52
Artikel 10.53
Artikel 10.54
Artikel 10.54a
Artikel 10.55

Titel 10.7. Het overbrengen van afvalstoffen binnen, naar en uit de Europese Gemeenschap

Artikel 10.56

Artikel 10.57

Artikel 10.58

Artikel 10.59

Artikel 10.60

Titel 10.8. Verdere bepalingen

Artikel 10.61

Artikel 10.62 [Vervallen per 01-10-2012]

Artikel 10.63

Artikel 10.64

Hoofdstuk 11. Geluid

Titel 11.1. Algemeen

Artikel 11.1

Artikel 11.2

Artikel 11.3

Titel 11.2. Geluidsbelastingkaarten en actieplannen

§ 11.2.1. Algemeen

Artikel 11.4
Artikel 11.5

§ 11.2.2. Geluidsbelastingkaarten

Artikel 11.6
Artikel 11.7
Artikel 11.8
Artikel 11.9
Artikel 11.10

§ 11.2.3. Actieplannen

Artikel 11.11
Artikel 11.12
Artikel 11.13
Artikel 11.14
Artikel 11.15

§ 11.2.4. Inlichtingen aan een andere lidstaat van de Europese Unie

Artikel 11.16

Titel 11.3. Wegen en spoorwegen met geluidproductieplafonds

Afdeling 11.3.1. Algemeen

Artikel 11.17
Artikel 11.18
Artikel 11.19

Afdeling 11.3.2. Naleving en registratie van geluidproductieplafonds

§ 11.3.2.1. Naleving van de geluidproductieplafonds
Artikel 11.20
Artikel 11.21
Artikel 11.22
Artikel 11.23
Artikel 11.24
§ 11.3.2.2. Het geluidregister
Artikel 11.25

Afdeling 11.3.3. Vaststelling of wijziging van geluidproductieplafonds

§ 11.3.3.1. Algemeen
Artikel 11.26
Artikel 11.27
Artikel 11.28
Artikel 11.29
Artikel 11.30
§ 11.3.3.2. Procedures voor vaststelling of wijziging van geluidproductieplafonds
Artikel 11.31
Artikel 11.32
Artikel 11.33
Artikel 11.34
Artikel 11.35
Artikel 11.36
Artikel 11.37
§ 11.3.3.3. De binnenwaarde
Artikel 11.38
Artikel 11.39
§ 11.3.3.4. Verdere bepalingen omtrent vaststelling en wijziging van geluidproductieplafonds
Artikel 11.40
Artikel 11.41
Artikel 11.42
Artikel 11.43

Afdeling 11.3.4. Geluidproductieplafonds voor op 1 juli 2012 bestaande of geprojecteerde wegen en spoorwegen

§ 11.3.4.1. Het tot stand komen van de geluidproductieplafonds
Artikel 11.44
Artikel 11.45
Artikel 11.46
§ 11.3.4.2. Bijzondere bepalingen met betrekking tot het wijzigen van geluidproductieplafonds die tot stand zijn gekomen met toepassing van artikel 11.45
Artikel 11.47
Artikel 11.48

Afdeling 11.3.5. Overschrijding van de maximale waarde

Artikel 11.49
Artikel 11.50
Artikel 11.51
Artikel 11.52
Artikel 11.53
Artikel 11.54
Artikel 11.55

Afdeling 11.3.6. Sanering

Artikel 11.56
Artikel 11.57
Artikel 11.58
Artikel 11.59
Artikel 11.60
Artikel 11.61
Artikel 11.62
Artikel 11.63
Artikel 11.64
Artikel 11.65

Afdeling 11.3.7. Overige bepalingen

Artikel 11.66

Hoofdstuk 11a. Andere handelingen

Titel 11a.1. Kwaliteit van werkzaamheden en integriteit van degenen die deze werkzaamheden uitvoeren

Artikel 11a.1

Artikel 11a.2

Artikel 11a.3

Hoofdstuk 12. Verslag-, registratie- en meetverplichtingen

Titel 12.1. Registers beschermde gebieden

Artikel 12.1 [Vervallen per 01-07-2009]

Artikel 12.2 [Vervallen per 30-06-2005]

Artikel 12.3 [Vervallen per 30-06-2005]

Artikel 12.4 [Vervallen per 01-07-2009]

Artikel 12.5 [Vervallen per 01-07-2009]

Artikel 12.6 [Vervallen per 01-07-2009]

Artikel 12.7 [Vervallen per 01-07-2009]

Artikel 12.8 [Vervallen per 01-07-2009]

Artikel 12.9 [Vervallen per 01-07-2009]

Artikel 12.10

Titel 12.2. Registratie gegevens externe veiligheid inrichtingen, transportroutes en buisleidingen

Artikel 12.11

Artikel 12.12

Artikel 12.13

Artikel 12.14

Artikel 12.15

Artikel 12.16

Artikel 12.17

Titel 12.3. De EG-verordening PRTR en het PRTR-protocol

§ 12.3.1. Algemeen

Artikel 12.18

§ 12.3.2. Rapportage door inrichtingen

Artikel 12.19
Artikel 12.20
Artikel 12.20a
Artikel 12.20b
Artikel 12.21
Artikel 12.22
Artikel 12.23
Artikel 12.24

§ 12.3.3. PRTR

Artikel 12.25
Artikel 12.26
Artikel 12.27
Artikel 12.28

§ 12.3.4. Aanvullende rapportageverplichtingen

Artikel 12.28a

§ 12.3.5. Slotbepalingen

Artikel 12.29
Artikel 12.30

Titel 12.4. [Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 12.31 [Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 12.32 [Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 12.33 [Vervallen per 01-01-2015]

Hoofdstuk 13. Procedures voor vergunningen en ontheffingen

Afdeling 13.1. Algemeen

Artikel 13.1

Afdeling 13.2. Bijzondere bepalingen

Artikel 13.2

Artikel 13.3

Artikel 13.4

Artikel 13.5

Artikel 13.6

Artikel 13.7 [Vervallen per 28-12-2009]

Artikel 13.8

Artikel 13.9

Artikel 13.10

Artikel 13.11

Afdeling 13.3. Afvalvoorzieningen categorie A met mogelijke grensoverschrijdende milieugevolgen

Artikel 13.12

Artikel 13.13

Hoofdstuk 14. Coördinatie

§ 14.1. Coördinatie bij aanvragen om een beschikking

Artikel 14.1

Artikel 14.2

Artikel 14.3

Artikel 14.4

§ 14.2. Coördinatie bij het maken van een milieueffectrapport

Artikel 14.4a

Artikel 14.4b

Artikel 14.4c

Artikel 14.4d

Artikel 14.5

Artikel 14.6

Artikel 14.7

Artikel 14.8

Artikel 14.9

Artikel 14.10

Artikel 14.11

Artikel 14.12

Artikel 14.13

Artikel 14.14

Artikel 14.15

Artikel 14.16

Hoofdstuk 15. Financiële bepalingen

Titel 15.1

Artikel 15.1 [Vervallen per 01-01-1998]

Artikel 15.2 [Vervallen per 01-01-1998]

Titel 15.2. Verbruiksbelastingen van brandstoffen

§ 15.2.1. Grondslag en maatstaf

Artikel 15.3 [Vervallen per 01-01-1995]
Artikel 15.4 [Vervallen per 01-01-1995]

§ 15.2.2. Belastingplichtigen

Artikel 15.5 [Vervallen per 01-01-1995]
Artikel 15.6 [Vervallen per 01-01-1993]

§ 15.2.3. Vrijstelling

Artikel 15.7 [Vervallen per 01-01-1993]

§ 15.2.4. Teruggaafregeling

Artikel 15.8 [Vervallen per 01-01-1995]

§ 15.2.5. Tarief

Artikel 15.9 [Vervallen per 01-01-1995]

§ 15.2.6. Heffing en invordering

Artikel 15.10 [Vervallen per 01-01-1995]
Artikel 15.11 [Vervallen per 01-01-1995]

Titel 15.3. [Vervallen per 01-07-2015]

Artikel 15.12 [Vervallen per 01-07-2015]

Artikel 15.13 [Vervallen per 01-07-2015]

Artikel 15.14 [Vervallen per 01-07-2015]

Artikel 15.15 [Vervallen per 01-07-2015]

Artikel 15.16 [Vervallen per 01-01-1998]

Artikel 15.17 [Vervallen per 01-01-1998]

Artikel 15.18 [Vervallen per 01-12-1998]

Artikel 15.19 [Vervallen per 01-12-1998]

Titel 15.4. Vergoeding van kosten en schade

Artikel 15.20

Artikel 15.21

Artikel 15.22

Artikel 15.23

Titel 15.5. Fonds Luchtverontreiniging

Artikel 15.24 [Vervallen per 01-04-2008]

Artikel 15.25 [Vervallen per 01-04-2008]

Artikel 15.26 [Vervallen per 01-04-2008]

Artikel 15.27 [Vervallen per 01-04-2008]

Artikel 15.28 [Vervallen per 01-04-2008]

Titel 15.6. Regulerende verbruiksbelastingen

Artikel 15.29 [Vervallen per 01-01-1995]

Artikel 15.30 [Vervallen per 01-01-1995]

Titel 15.7. Keuringen

Artikel 15.31

Titel 15.8. Statiegeld, retourpremies

Artikel 15.32

Titel 15.9. Heffingen op gemeentelijk en provinciaal niveau

Artikel 15.33

Artikel 15.34

Titel 15.9A. Rechten

Artikel 15.34a

Titel 15.10. Afvalbeheerbijdragen

Artikel 15.35

Artikel 15.36

Artikel 15.37

Artikel 15.38

Artikel 15.39

Artikel 15.40

Artikel 15.41

Titel 15.11. Financiering van de zorg voor gesloten stortplaatsen

Artikel 15.42

Artikel 15.43

Artikel 15.44

Artikel 15.45

Artikel 15.46

Artikel 15.47

Artikel 15.48

Artikel 15.49

Titel 15.12. Financiële tegemoetkomingen

Artikel 15.50

Titel 15.13. Kostenverevening reductie CO 2 -emissies glastuinbouw

Artikel 15.51

Artikel 15.51a [Nog niet in werking]

Artikel 15.51b [Nog niet in werking]

Artikel 15.52

Artikel 15.53

Hoofdstuk 16. Handel in emissierechten

Titel 16.1. Algemeen

Artikel 16.1

Titel 16.2. Broeikasgassen en broeikasgasemissierechten

Afdeling 16.2.1. Broeikasgasinstallaties

Paragraaf 16.2.1.1. Algemeen
Artikel 16.2
Artikel 16.2a
Artikel 16.2b
Artikel 16.3
Artikel 16.4
Artikel 16.4a
Paragraaf 16.2.1.2. Vergunning
Artikel 16.5
Artikel 16.6
Artikel 16.7
Artikel 16.8
Artikel 16.9
Artikel 16.10
Artikel 16.11
Artikel 16.11a [Vervallen per 12-04-2013]
Artikel 16.12
Artikel 16.13
Artikel 16.13a
Artikel 16.14
Artikel 16.15
Artikel 16.16
Artikel 16.17
Artikel 16.18
Artikel 16.19
Artikel 16.20
Artikel 16.20a
Artikel 16.20b [Vervallen per 14-11-2019]
Artikel 16.20c
Artikel 16.21
Artikel 16.22 [Vervallen per 01-07-2012]
Paragraaf 16.2.1.3. Het toewijzen en verlenen van broeikasgasemissierechten
Subparagraaf 16.2.1.3.1. Het veilen en kosteloos toewijzen van broeikasgasemissierechten
Artikel 16.23
Artikel 16.24
Artikel 16.25
Artikel 16.26
Artikel 16.27
Artikel 16.28
Artikel 16.29
Artikel 16.30
Artikel 16.30a
Artikel 16.31
Artikel 16.32
Artikel 16.33 [Vervallen per 14-11-2019]
Artikel 16.33a
Artikel 16.34
Subparagraaf 16.2.1.3.2. Wijziging van toewijzingsbesluiten
Artikel 16.34a
Artikel 16.34b
Artikel 16.34c
Artikel 16.34d
Artikel 16.34e
Subparagraaf 16.2.1.3.3. Het verlenen van broeikasgasemissierechten
Artikel 16.35
Artikel 16.35a [Vervallen per 14-11-2019]
Artikel 16.35b [Vervallen per 14-11-2019]
Artikel 16.35c
Paragraaf 16.2.1.4. De geldigheid van broeikasgasemissierechten, het inleveren van broeikasgasemissierechten, het annuleren van broeikasgasemissierechten en het compenseren van emissies in een ander kalenderjaar
Artikel 16.36
Artikel 16.37
Artikel 16.37a [Vervallen per 01-01-2013]
Artikel 16.37b [Vervallen per 01-01-2013]
Artikel 16.38 [Vervallen per 01-09-2011]
Artikel 16.39

Afdeling 16.2.2. Luchtvaartactiviteiten

Paragraaf 16.2.2.1. Algemeen
Artikel 16.39a
Artikel 16.39b
Paragraaf 16.2.2.2. Monitoring en verslaglegging
Artikel 16.39c [Vervallen per 12-04-2013]
Artikel 16.39d
Artikel 16.39e [Vervallen per 12-04-2013]
Artikel 16.39f [Vervallen per 12-04-2013]
Artikel 16.39g [Vervallen per 12-04-2013]
Artikel 16.39h
Artikel 16.39i [Vervallen per 12-04-2013]
Paragraaf 16.2.2.3. Het toewijzen en verlenen van broeikasgasemissierechten
Artikel 16.39j
Artikel 16.39k
Artikel 16.39l
Artikel 16.39m
Artikel 16.39n
Artikel 16.39o
Artikel 16.39p
Artikel 16.39q
Artikel 16.39r
Artikel 16.39s
Artikel 16.39sa [Vervallen per 14-11-2019]
Paragraaf 16.2.2.4. De geldigheid van broeikasgasemissierechten, het inleveren van broeikasgasemissierechten, het annuleren van broeikasgasemissierechten en het compenseren van emissies in een ander kalenderjaar
Artikel 16.39t
Artikel 16.39u [Vervallen per 01-01-2013]
Artikel 16.39v
Artikel 16.39w

Afdeling 16.2.3. De overgang van broeikasgasemissierechten en andere eenheden

Artikel 16.40
Artikel 16.41
Artikel 16.42
Artikel 16.42a

Afdeling 16.2.4. Registratie van broeikasgasemissierechten en andere eenheden

Artikel 16.43
Artikel 16.44
Artikel 16.45
Artikel 16.46

Afdeling 16.2.5. Instemming met deelname aan projectactiviteiten

Artikel 16.46a
Artikel 16.46b
Artikel 16.46c [Vervallen per 12-04-2013]

Titel 16.3. [Vervallen per 01-01-2014]

Afdeling 16.3.1. [Vervallen per 01-01-2014]

Artikel 16.47 [Vervallen per 01-01-2014]
Artikel 16.47a [Vervallen per 01-01-2014]
Artikel 16.48 [Vervallen per 01-01-2014]

Afdeling 16.3.2. [Vervallen per 01-01-2014]

Artikel 16.49 [Vervallen per 01-01-2014]

Afdeling 16.3.3. [Vervallen per 01-01-2014]

Artikel 16.50 [Vervallen per 01-01-2014]

Afdeling 16.3.4. [Vervallen per 01-01-2014]

Artikel 16.51 [Vervallen per 01-01-2014]
Artikel 16.52 [Vervallen per 01-01-2014]
Artikel 16.53 [Vervallen per 01-01-2014]
Artikel 16.54 [Vervallen per 01-01-2014]
Artikel 16.55 [Vervallen per 01-01-2014]

Afdeling 16.3.5. [Vervallen per 01-01-2014]

Artikel 16.56 [Vervallen per 01-01-2014]
Artikel 16.57 [Vervallen per 01-01-2014]

Afdeling 16.3.6. [Vervallen per 01-01-2014]

Artikel 16.58 [Vervallen per 01-01-2014]
Artikel 16.59 [Vervallen per 01-01-2014]
Artikel 16.60 [Vervallen per 01-01-2014]
Artikel 16.61 [Vervallen per 01-01-2014]

Afdeling 16.3.7. [Vervallen per 01-01-2014]

Artikel 16.62 [Vervallen per 01-01-2014]

Hoofdstuk 16b. Emissie van broeikasgas door de industrie

Titel 16b.1. Algemeen

Artikel 16b.1

Artikel 16b.2

Titel 16b.2. Industriële jaarvracht

Afdeling 16b.2.1. Industrieel emissieverslag

Artikel 16b.3
Artikel 16b.4
Artikel 16b.5
Artikel 16b.6

Afdeling 16b.2.2. Industrieel monitoringsplan

Artikel 16b.7
Artikel 16b.8
Artikel 16b.9
Artikel 16b.10

Titel 16b.3. De dispensatierechten

Afdeling 16b.3.1. Het register dispensatierechten industrie

Artikel 16b.11
Artikel 16b.12
Artikel 16b.13
Artikel 16b.14
Artikel 16b.15

Afdeling 16b.3.2. Het ontstaan van dispensatierechten

Artikel 16b.16
Artikel 16b.17
Artikel 16b.18
Artikel 16b.19
Artikel 16b.20
Artikel 16b.21
Artikel 16b.22
Artikel 16b.23
Artikel 16b.24

Afdeling 16b.3.3. Overdracht van dispensatierechten

Artikel 16b.25
Artikel 16b.26
Artikel 16b.27
Artikel 16b.28
Artikel 16b.29
Artikel 16b.30

Hoofdstuk 17. Maatregelen in bijzondere omstandigheden

Titel 17.1. Maatregelen bij een ongewoon voorval

Artikel 17.1

Artikel 17.2

Artikel 17.3

Artikel 17.4

Artikel 17.5 [Vervallen per 01-10-2012]

Titel 17.1A. Maatregelen betreffende afvalvoorzieningen

Artikel 17.5a

Artikel 17.5b

Artikel 17.5c

Artikel 17.5d

Titel 17.1B. Maatregelen in geval van niet-naleving

Artikel 17.5e

Titel 17.2. Maatregelen bij milieuschade of een onmiddellijke dreiging daarvan

Artikel 17.6

Artikel 17.7

Artikel 17.8

Artikel 17.9

Artikel 17.10

Artikel 17.11

Artikel 17.12

Artikel 17.13

Artikel 17.14

Artikel 17.15

Artikel 17.16

Artikel 17.17

Artikel 17.18

Titel 17.3. Maatregelen bij gevaar door stoffen, mengsels of genetisch gemodificeerde organismen

Artikel 17.19

Hoofdstuk 18. Handhaving

Artikel 18.1 [Vervallen per 01-07-2009]

Artikel 18.1a

Artikel 18.1b

Artikel 18.2

Artikel 18.2a

Artikel 18.2b

Artikel 18.2c

Artikel 18.2d

Artikel 18.2e

Artikel 18.2f

Artikel 18.2g

Artikel 18.2h [Vervallen per 01-10-2010]

Artikel 18.2i

Artikel 18.2j

Artikel 18.3 [Vervallen per 01-10-2010]

Artikel 18.3a [Vervallen per 01-10-2010]

Artikel 18.3b [Vervallen per 01-10-2010]

Artikel 18.3c [Vervallen per 01-10-2010]

Artikel 18.3d [Vervallen per 01-10-2010]

Artikel 18.3e [Vervallen per 01-10-2010]

Artikel 18.3f [Vervallen per 01-10-2010]

Artikel 18.4

Artikel 18.5

Artikel 18.5a

Artikel 18.6

Artikel 18.6a

Artikel 18.6b

Artikel 18.7 [Vervallen per 01-10-2010]

Artikel 18.7a [Vervallen per 01-10-2010]

Artikel 18.8

Artikel 18.8a [Vervallen per 01-10-2010]

Artikel 18.8b [Vervallen per 01-10-2010]

Artikel 18.9 [Vervallen per 01-07-2009]

Artikel 18.10 [Vervallen per 01-10-2010]

Artikel 18.11 [Vervallen per 01-10-2010]

Artikel 18.12 [Vervallen per 01-10-2010]

Artikel 18.13 [Vervallen per 26-11-2008]

Artikel 18.14 [Vervallen per 01-10-2010]

Artikel 18.14a [Vervallen per 01-10-2010]

Artikel 18.15 [Vervallen per 01-10-2010]

Artikel 18.16 [Vervallen per 01-10-2010]

Artikel 18.16a

Artikel 18.16b [Vervallen per 01-07-2009]

Artikel 18.16c

Artikel 18.16d

Artikel 18.16e

Artikel 18.16f [Vervallen per 01-07-2009]

Artikel 18.16g

Artikel 18.16h [Vervallen per 01-07-2009]

Artikel 18.16i

Artikel 18.16j [Vervallen per 01-07-2009]

Artikel 18.16k

Artikel 18.16l

Artikel 18.16m [Vervallen per 01-07-2009]

Artikel 18.16n [Vervallen per 01-07-2009]

Artikel 18.16o [Vervallen per 01-07-2009]

Artikel 18.16p

Artikel 18.16q

Artikel 18.16r

Artikel 18.16s

Artikel 18.16t [Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 18.17

Artikel 18.18

Artikel 18.19 [Vervallen per 01-04-1994]

Hoofdstuk 19. Openbaarheid van milieu-informatie

Artikel 19.1a

Artikel 19.1b

Artikel 19.1c

Artikel 19.2

Artikel 19.3

Artikel 19.4

Artikel 19.5

Artikel 19.6 [Vervallen per 01-07-2005]

Artikel 19.6a

Artikel 19.6b

Artikel 19.7

Artikel 19.8

Hoofdstuk 20. Inwerkingtreding en rechtsbescherming

§ 20.1. Algemeen

Artikel 20.1

Artikel 20.2 [Vervallen per 01-07-2013]

Artikel 20.2a

Artikel 20.3

Artikel 20.4

Artikel 20.5

Artikel 20.5a

§ 20.2. Advisering inzake beroepen milieubeheer

Artikel 20.6 [Vervallen per 01-10-2010]

Artikel 20.7 [Vervallen per 01-07-2005]

Artikel 20.8 [Vervallen per 01-10-2010]

Artikel 20.9 [Vervallen per 01-10-2010]

Artikel 20.10 [Vervallen per 01-07-2005]

Artikel 20.11 [Vervallen per 01-07-2005]

Artikel 20.12 [Vervallen per 01-07-2005]

Artikel 20.13 [Vervallen per 01-07-2005]

Artikel 20.14

Artikel 20.15

Artikel 20.16

Artikel 20.17

Artikel 20.18 [Vervallen per 01-01-1994]

Artikel 20.19 [Vervallen per 01-01-1994]

Artikel 20.20 [Vervallen per 01-01-1994]

Artikel 20.21 [Vervallen per 01-01-1994]

Hoofdstuk 21. Verdere bepalingen

Artikel 21.1

Artikel 21.2

Artikel 21.2a

Artikel 21.3

Artikel 21.4

Artikel 21.5

Artikel 21.6

Artikel 21.7

Artikel 21.8

Hoofdstuk 22. Slotbepalingen

Artikel 22.1

Artikel 22.1a [Vervallen per 24-05-2013]

Artikel 22.2

Artikel 22.2a [Vervallen per 08-05-2002]

Artikel 22.3

Bijlage 1. bij de Wet milieubeheer

Bijlage 2. bij de Wet milieubeheer