Home

Sanctiewet 1977

Geldig van 7 juni 2002 tot 1 augustus 2003
Geldig van 7 juni 2002 tot 1 augustus 2003

Sanctiewet 1977

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 07-06-2002 tot 01-08-2003]

Aanhef

Wij Juliana, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is over te gaan tot vernieuwing en uitbreiding van de wettelijke mogelijkheden om, ter uitvoering van internationale besluiten, aanbevelingen en afspraken, beperkingen vast te stellen voor de betrekkingen met bepaalde staten of gebieden;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Afdeling 1. Definities

Artikel 1

Voor de toepassing van het bij of krachtens deze wet bepaalde wordt verstaan onder:

  1. sanctiebesluit: een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 2;

  2. sanctieregeling: een regeling als bedoeld in artikel 2, tweede lid, of artikel 7;

  3. Onze Minister: Onze Minister van Buitenlandse Zaken in overeenstemming met Onze Minister wie het mede aangaat;

  4. bedrijfslichaam: een bedrijfslichaam als bedoeld in artikel 66, vierde lid, van de Wet op de bedrijfsorganisatie.

Afdeling 2. Uitvoering van internationale sancties

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 4

Artikel 5 [Vervallen per 07-06-2002]

Afdeling 3. Tijdelijke voorschriften

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 8

Afdeling 4. Vrijstelling en ontheffing

Artikel 9

Afdeling 5. Toezicht

Artikel 10

Artikel 10a

Artikel 10b

Artikel 10c

Artikel 10d

Artikel 10e

Artikel 10f

Artikel 10g

Artikel 10h

Artikel 11

Artikel 12 [Vervallen per 07-06-2002]

Afdeling 6. Overige bepalingen

Artikel 13

Artikel 14

Artikel 15

Artikel 16