Home

Gezondheids- en welzijnswet voor dieren

Geldig van 5 januari 2007 tot 29 augustus 2007
Geldig van 5 januari 2007 tot 29 augustus 2007

Gezondheids- en welzijnswet voor dieren

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 05-01-2007 tot 29-08-2007]
[Regeling ingetrokken per 01-01-2013]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is uit een oogpunt van gezondheid en welzijn van dieren, uit ethische overwegingen en uit een oogpunt van bescherming van veiligheid van mens en dier regelen te geven ten aanzien van dieren en handelingen met dieren en dat het voorts wenselijk is regelen te geven terzake van de uitvoer van dieren en dierlijke produkten alsmede met het oog op de raszuiverheid van produkten van de Nederlandse fokkerij;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk I. Algemene bepalingen

Artikel 1

1.

In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

Onze Minister: Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

bedrijfslichaam: een produktschap of bedrijfschap bedoeld in artikel 66 van de Wet op de Bedrijfsorganisatie;

samenwerkingslichaam: rechtspersoonlijkheid bezittend lichaam als bedoeld in artikel 110 Wet op de bedrijfsorganisatie;

dier: dier dat wordt gehouden, voor zover niet uitdrukkelijk anders is bepaald en met dien verstande dat artikel 36 tevens van toepassing is op dieren die niet worden gehouden;

vee: herkauwende en eenhoevige dieren en varkens;

pluimvee: dieren zijnde hoenderachtigen, eenden of ganzen;

besmettelijke dierziekte: elke aantasting van de gezondheid van een dier die gevaar kan opleveren voor de gezondheid van andere dieren of van de mens;

smetstof: elk micro-organisme of virus dat, of elke andere biologische eenheid die, een infectieziekte en elke parasiet, die een parasitaire ziekte bij dieren kan veroorzaken;

schadelijke stoffen: stoffen die de gezondheid van mens of dier kunnen aantasten;

zieke dieren: dieren die zijn aangetast door een krachtens artikel 15, eerste lid, aangewezen dierziekte;

verdachte dieren: dieren die overeenkomstig artikel 15, vierde lid, verdacht worden gevaar op te leveren voor verspreiding van een krachtens artikel 15, eerste lid, aangewezen besmettelijke dierziekte;

produkten van dierlijke oorsprong: van dier afkomstige produkten al dan niet be- of verwerkt;

houder: eigenaar, houder of hoeder;

Diergezondheidsfonds: fonds als bedoeld in artikel 95a.

2.

Voor de toepassing van het bij of krachtens de artikelen 91a tot en met 93a en 96a bepaalde wordt verstaan onder bedrijf: bedrijf als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Meststoffenwet.

3.

Voor de toepassing van artikel 91e wordt verstaan onder vestiging: op één plaats gelegen bedrijf of deel van een bedrijf, bestaande uit alle aldaar gelegen aangrenzende percelen grond, gebouwen of afgescheiden gedeelten daarvan dat, naar de feitelijke omstandigheden beoordeeld, als functionele eenheid voor het houden van varkens in gebruik is of daartoe bestemd is.

4.

Bij ministeriële regeling worden regels gesteld waaraan percelen grond, gebouwen of afgescheiden gedeelten daarvan moeten voldoen om als aangrenzend in de zin van het derde lid te worden aangemerkt.

5.

Bij algemene maatregel van bestuur kan worden bepaald dat het bepaalde bij of krachtens deze wet geheel of gedeeltelijk van toepassing is op handelingen met embryo’s voor zover deze zich buiten de baarmoeder van het dier bevinden.

Artikel 2

1.

Er is een Raad voor dierenaangelegenheden waarin overleg plaatsvindt over vraagstukken betreffende het nationaal en internationaal beleid op het gebied van:

  1. de gezondheid van dieren,

  2. het welzijn van dieren en

  3. de biotechnologische toepassingen bij dieren, de ethische aspecten daaronder begrepen.

2.

De Raad bestaat uit een Afdeling gezondheidsvraagstukken, een Afdeling welzijnsvraagstukken en een Afdeling biotechnologische vraagstukken, ethische vraagstukken daaronder begrepen.

3.

Onze Minister benoemt in overeenstemming met Onze Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur de leden van de Raad.

4.

Bij algemene maatregel van bestuur worden regelen gesteld ter zake van de samenstelling en de werkwijze van de Raad.

Hoofdstuk II. De zorg voor de gezondheid van dieren

Afdeling 1. Algemene bepalingen

Artikel 3

Artikel 4

Artikel 5 [Nog niet in werking]

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 9

Afdeling 2. Het weren van besmettelijke dierziekten

Artikel 10

Artikel 11

Artikel 12

Artikel 13

Artikel 14

Afdeling 3. De preventie en de bestrijding van besmettelijke dierziekten

Artikel 15

Artikel 16

Artikel 17

Artikel 18

Artikel 19

Artikel 20

Artikel 21

Artikel 22

Artikel 23

Artikel 24

Artikel 25

Artikel 26

Artikel 27

Artikel 28

Artikel 29

Artikel 30

Artikel 31

Artikel 31a

Artikel 31b

Artikel 32

Hoofdstuk III. De zorg voor het welzijn van dieren

Afdeling 1. Algemene bepalingen

Artikel 33 [Nog niet in werking]

Artikel 34

Artikel 35

Artikel 36

Artikel 37

Artikel 38

Artikel 39

Afdeling 2. Lichamelijke ingrepen bij dieren

Artikel 40

Artikel 41

Artikel 42

Afdeling 3. Het doden van dieren

Artikel 43 [Nog niet in werking]

Artikel 44

Afdeling 4. De huisvesting van dieren

Artikel 45

Artikel 46 [Nog niet in werking]

Artikel 47 [Nog niet in werking]

Artikel 48 [Nog niet in werking]

Artikel 49 [Nog niet in werking]

Artikel 50 [Nog niet in werking]

Artikel 51 [Nog niet in werking]

Artikel 52 [Nog niet in werking]

Artikel 53 [Nog niet in werking]

Artikel 54 [Nog niet in werking]

Afdeling 5. Het fokken met dieren

Artikel 55

Afdeling 6. Het verkopen, verhuren en verloten van dieren

Artikel 56

Artikel 57

Afdeling 7. Het vervoeren van dieren

Artikel 58

Artikel 59

Artikel 59a

Artikel 59b

Artikel 60 [Vervallen per 05-01-2007]

Afdeling 8. Het gebruik van dieren bij wedstrijden

Artikel 61

Artikel 62

Artikel 63

Artikel 64

Afdeling 9. Overige bepalingen

Artikel 65

Hoofdstuk IV. Biotechnologie

Artikel 66

Artikel 67

Artikel 68

Artikel 69

Artikel 70

Artikel 71

Artikel 72

Hoofdstuk V. Regelen met betrekking tot agressieve dieren

Artikel 73

Artikel 74

Hoofdstuk VI. Regelen met betrekking tot het fokken van vee

Artikel 75

Artikel 76

Hoofdstuk VII. Het brengen van dieren en produkten van dierlijke oorsprong buiten Nederland

Artikel 77

Artikel 78

Artikel 79

Artikel 80

Artikel 81

Hoofdstuk VIII. Financiële bepalingen

Afdeling 1. Rijksbijdragen

Artikel 82 [Nog niet in werking]

Artikel 83

Artikel 84

Afdeling 2. Tegemoetkomingen in de schade

Artikel 85

Artikel 86

Artikel 87

Artikel 87a [Nog niet in werking]

Artikel 87b [Nog niet in werking]

Artikel 87c [Nog niet in werking]

Artikel 88

Artikel 89

Artikel 90

Artikel 91

Afdeling 3. Heffingen

Artikel 91a

Artikel 91b

Artikel 91c

Artikel 91d

Artikel 91e

Artikel 91f

Artikel 91g

Artikel 91h

Artikel 91i

Artikel 92

Artikel 92a

Artikel 93

Artikel 93a

Artikel 94

Artikel 94a

Artikel 94b

Artikel 95 [Nog niet in werking]

Afdeling 4. Het Diergezondheidsfonds

Artikel 95a

Artikel 95b

Artikel 95c

Artikel 95d

Artikel 95e

Hoofdstuk IX. Overige bepalingen

Artikel 96

Artikel 96a

Artikel 97 [Vervallen per 18-10-2004]

Artikel 98

Artikel 99

Artikel 99a

Artikel 100

Artikel 101

Artikel 101a

Artikel 102

Artikel 103

Artikel 104

Artikel 105

Artikel 106

Artikel 107

Artikel 108

Artikel 108a

Artikel 109

Artikel 110

Artikel 110a

Artikel 111

Artikel 112 [Vervallen per 01-01-1994]

Artikel 113

Hoofdstuk X. Toezicht en opsporing

Artikel 114

Artikel 115

Artikel 116 [Vervallen per 01-01-1998]

Artikel 117 [Vervallen per 05-01-2007]

Artikel 118

Artikel 119

Artikel 120

Hoofdstuk XI. Slotbepalingen

Artikel 121

Artikel 122

Artikel 122a

Artikel 123

Artikel 124

Artikel 125

Artikel 126 [Vervallen per 17-02-1999]

Artikel 127

Artikel 128 [Vervallen per 01-07-1994]

Artikel 129

Artikel 130

Artikel 131

Bijlage behorende bij Gezondheids- en welzijnswet voor dieren