Home

Regeling invoer, uitvoer en verkeer van planten

Geldig van 7 maart 2012 tot 25 juli 2012
Geldig van 7 maart 2012 tot 25 juli 2012

Regeling invoer, uitvoer en verkeer van planten

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 07-03-2012 tot 25-07-2012]
[Regeling ingetrokken per 01-03-2021]

Aanhef

De Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op artikel 2 van de Plantenziektenwet en op artikel 14, aanhef en onderdeel d, van het Besluit bestrijding schadelijke organismen 1991;

Gelet op richtlijn 77/93/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 21 december 1976 betreffende de beschermende maatregelen tegen het binnenbrengen en de verspreiding in de Gemeenschap van voor planten of voor plantaardige produkten schadelijke organismen(PbEG 1977, L 26) en de daarop gebaseerde richtlijnen;

Gezien de adviezen van het Landbouwschap, het Hoofdproduktschap voor Akkerbouwprodukten, het Produktschap voor Siergewassen en het Produktschap voor Groenten en Fruit;

Besluit:

Paragraaf 1. Algemene Bepalingen

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

richtlijn 2000/29/EG:

richtlijn van de Raad van 8 mei 2000 betreffende de beschermende maatregelen tegen het binnenbrengen en de verspreiding in de Gemeenschap van voor planten en voor plantaardige producten schadelijke organismen (PbEG L 169);

richtlijn 92/90/EEG:

richtlijn van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 3 november 1992 tot vaststelling van de verplichtingen van producenten en importeurs van planten, plantaardige produkten of andere materialen, en van nadere bepalingen inzake registratie(PbEG L 344);

richtlijn 92/105/EEG:

richtlijn van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 3 december 1992 tot een zekere mate van standaardisering van plantenpaspoorten voor het verkeer van bepaalde planten, plantaardige produkten of andere materialen in de Gemeenschap, en tot vaststelling van nadere regels voor de afgifte van deze paspoorten en van de voorwaarden en nadere regels voor de vervanging ervan(PbEG L 4);

verordening 690/2008:

Verordening (EG) Nr. 690/2008 van de Commissie van 4 juli 2008 tot erkenning van beschermde gebieden in de Gemeenschap waar bijzondere plantenrisico’s bestaan (PbEU L 193).

richtlijn 2008/61/EG:

Richtlijn 2008/61/EG van de Commissie van 17 juni 2008 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder bepaalde in bijlagen I tot en met V bij Richtlijn 2000/29/EG van de Raad vermelde schadelijke organismen, planten, plantaardige producten en andere materialen voor proefnemingen of wetenschappelijke doeleinden en voor selectiewerkzaamheden in de Gemeenschap of in bepaalde beschermde gebieden daarvan mogen worden binnengebracht of naar een andere plaats overgebracht (PbEU L 158).

richtlijn 2004/103/EG:

richtlijn 2004/103/EG van de Commissie van 7 oktober 2004 betreffende de controles van de identiteit en de fytosanitaire controles van de in deel B van bijlage V bij richtlijn nr. 2000/29/EG van de Raad van de Europese Gemeenschappen opgenomen planten, plantaardige producten en andere materialen die kunnen worden uitgevoerd op een andere plaats dan de plaats van binnenkomst in de Gemeenschap of op een dichtbijgelegen plaats en tot vaststelling van de eisen met betrekking tot deze controles (PbEU L 313);

beschikking 2006/464/EG:

beschikking 2006/464/EG van de Europese Commissie van 27 juni 2006 tot vaststelling van voorlopige noodmaatregelen om het binnenbrengen en de verspreiding in de Gemeenschap van Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu te voorkomen (PbEU L 183);

communautair douanewetboek:

verordening (EEG) nr. 2913 van de Raad van de Europese gemeenschappen van 12 oktober 1992 tot vaststelling van het communautair douanewetboek (PbEG L 302);

zending:

hoeveelheid goederen die vergezeld gaat van één document ten behoeve van douane- of andere formaliteiten, zoals een fytosanitair certificaat of een ander document of merkteken; een zending kan uit één of meer partijen bestaan;

in het verkeer brengen:

verkopen, te koop aanbieden of afleveren, alsmede in- en uitvoeren van en naar Lid-Staten;

vrijmaken:

op grond van douanebepalingen ter beschikking stellen van een zending aan degene die de zending bij de ambtenaar der invoerrechten en accijnzen heeft aangegeven;

importeur:

persoon of rechtspersoon die een zending invoert of doet invoeren, doorvoer uitgezonderd, danwel handelingen verricht waaruit blijkt dat de ingevoerde zending voor de eerste maal wordt geaccepteerd;

doorvoer:

vervoer van een zending tussen derde landen over het grondgebied van een of meer Lid-Staten;

producent:

natuurlijke persoon of rechtspersoon die planten teelt, danwel plantaardige produkten vervaardigt met het oogmerk deze in het verkeer te brengen;

handelaar:

persoon of rechtspersoon die beroepshalve een partij planten of plantaardige produkten splitst in meerdere partijen of partijen planten of plantaardige produkten samenvoegt, danwel op andere wijze handelingen verricht, waardoor het gezondheidsniveau van de planten of plantaardige produkten kan wijzigen;

commercieel koper:

natuurlijk persoon of rechtspersoon die planten of plantaardige produkten verhandelt of levert aan de consument;

beschermd gebied:

gebied in de Europese Gemeenschappen als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder h, van richtlijn 2000/29/EG en genoemd in verordening 690/2008;

Lid-Staat:

tot de Europese Gemeenschappen behorende staat, waarvan uitgezonderd de Franse Overzeese Departementen alsmede de Canarische eilanden, Ceuta en Melilla;

derde land:

niet tot de Europese Gemeenschappen behorende staat, alsmede de Franse Overzeese Departementen, de Canarische eilanden, Ceuta en Melilla;

andere materialen:

zaken, niet zijnde planten of plantaardige produkten, die drager kunnen zijn van schadelijke organismen;

plantenpaspoort:

label, als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel f, van richtlijn 2000/29/EG;

fytosanitair certificaat:

certificaat overeenkomstig het in bijlage VII A bij richtlijn 2000/29/EG opgenomen model;

fytosanitair certificaat voor wederuitvoer:

certificaat overeenkomstig het in bijlage VII B bij richtlijn 2000/29/EG opgenomen model;

officiële constatering of verklaring:

constatering gedaan door een vertegenwoordiger van de officiële dienst voor plantenbescherming of door een vertegenwoordiger van een onder verantwoordelijkheid van die dienst functionerende instelling.

voor opplant bestemde planten:

planten die reeds zijn geplant en die bestemd zijn om geplant te blijven of opnieuw te worden geplant nadat zij zijn binnengebracht, of planten die nog niet zijn geplant op het ogenblik van binnenbrengen, maar die bestemd zijn om daarna te worden geplant;

plaats van binnenkomst:

plaats waar planten, plantaardige producten of andere materialen voor het eerst in het douanegebied van de Gemeenschap worden binnengebracht: de luchthaven in het geval van luchtvervoer, de haven in het geval van zee- of binnenvaartvervoer, het station in het geval van railvervoer en in alle andere gevallen de plaats waar het douanekantoor is gevestigd dat verantwoordelijk is voor het gebied waar de op land gelegen buitengrens van de Gemeenschap is overschreden;

Commissie:

Commissie van de Europese Gemeenschappen.

Artikel 2

1.

Het is verboden planten, plantaardige produkten of andere materialen in het verkeer te brengen of in te voeren uit derde landen, tenzij is voldaan aan het bepaalde in de artikelen 4 tot en met 13 en 16.

2.

de Minister kan ontheffing verlenen van het bepaalde in het eerste lid. Aan de ontheffing kunnen voorschriften worden verbonden. Zij kan onder beperkingen worden verleend.

3.

de Minister kan, op aanvraag, ontheffing verlenen van het bepaalde in het eerste lid ten behoeve van proefnemingen, wetenschappelijke doeleinden of selectiewerkzaamheden. Een ontheffing wordt alleen verleend indien is voldaan aan het bepaalde in richtlijn 2008/61/EG.

Artikel 2 bis

Artikel 3

Paragraaf 2. Regelen betreffende het in het verkeer brengen van planten.

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 5bis

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 9

Paragraaf 3. Regelen betreffende in- en uitvoer van en naar derde landen

Artikel 10

Artikel 11

Artikel 12

Artikel 12a

Artikel 12b

Artikel 12c

Artikel 12d

Artikel 12e

Artikel 12f

Artikel 12h

Artikel 12i

Artikel 12j

Artikel 13

Artikel 14

Artikel 15

Artikel 16

Paragraaf 4. Regelen met betrekking tot registratie

Artikel 17

Artikel 18

Artikel 19

Paragraaf 5. Overige bepalingen

Artikel 20

Artikel 20a

Artikel 20b

Artikel 21

Artikel 22

Artikel 23