Home

Warenwetbesluit Uitvoer van waren

Geldig vanaf 1 januari 2006
Geldig vanaf 1 januari 2006

Warenwetbesluit Uitvoer van waren

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2006]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur van 15 juni 1992, nr. VVP/L-U-921386, gedaan in overeenstemming met Onze Minister van Economische Zaken en de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

Gelet op artikel 1, vijfde lid, van de Warenwet (Stb. 1988, 360);

Gezien het advies van de Adviescommissie Warenwet (advies van 22 maart 1990, nr. 14169/035);

De Raad van State gehoord (advies van 3 maart 1993, nr. W13.92.0263);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur van 18 mei 1993, nr. DGVgz/VVP/L 93836, uitgebracht in overeenstemming met Onze voornoemde Minister en Staatssecretaris;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

 1. waren: andere waren dan die waarop de in artikel II, eerste lid, van de Wijzigingswet 1988 Warenwet (Stb. 358) bedoelde besluiten van toepassing zijn;

 2. uitvoer: het buiten Nederlands grondgebied brengen van waren;

 3. samenstelling: het geheel van kenmerkende ingrediënten of kenmerkende onderdelen van waren;

 4. verordening (EG) 178/2002: verordening (EG) nr. 178/2002 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 28 januari 2002 tot vaststelling van de algemene beginselen en voorschriften van de levensmiddelenwetgeving, tot oprichting van een Europese Autoriteit voor voedselveiligheid en tot vaststelling van procedures voor voedselveiligheidsaangelegenheden (PbEG L 31).

Artikel 1a

Het is verboden ten aanzien van eet- en drinkwaren te handelen in strijd met artikel 12 van verordening (EG) 178/2002.

Artikel 2

De krachtens de artikelen 4 tot en met 9 van de Warenwet (Stb. 1988, 360) gestelde voorschriften zijn niet van toepassing ten aanzien van waren die kennelijk bestemd zijn voor uitvoer:

 1. voor zover die waren voldoen aan door het land van bestemming ter zake gestelde specifieke voorschriften, dan wel aan ter zake welbepaalde internationale regelingen, aan de totstandkoming waarvan de Nederlandse regering heeft meegewerkt, en die voorschriften onderscheidenlijk regelingen desgevraagd door de belanghebbende zijn overgelegd ten behoeve van de met het toezicht ter zake belaste autoriteit;

 2. voor zover, bij gebreke van voorschriften, bedoeld onder a:

  • die waren, voor wat betreft samenstellingseisen die geen verband houden met de veiligheid of de deugdelijkheid, in het land van bestemming rechtmatig kunnen worden verhandeld;

  • voor wat betreft het toevoegen van levensmiddelenadditieven, die toevoeging noodzakelijk is gezien de bijzondere klimatologische omstandigheden in het land van bestemming; of

  • voor wat betreft voorschriften met betrekking tot aanduidingen en vermeldingen, die voorgeschreven aanduidingen en vermeldingen zijn gesteld in een taal die begrijpelijk moet worden geacht voor de ge- of verbruiker in het land van bestemming;

  en de belanghebbende desgevraagd ten behoeve van de met het toezicht ter zake belaste autoriteit alle in zijn bezit zijnde gegevens overlegt, die van nut kunnen zijn voor een feitelijke beoordeling ter zake.

Artikel 3