Home

Sanctieregeling Congo 2005

Geldig vanaf 2 mei 2023
Geldig vanaf 2 mei 2023

Sanctieregeling Congo 2005

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 02-05-2023]

Aanhef

De Minister van Buitenlandse Zaken,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Financiën en de Staatssecretaris van Economische Zaken;

Gelet op Verordening (EG) nr. 889/2005 van de Raad van de Europese Unie van 13 juni 2005 tot vaststelling van bepaalde beperkende maatregelen ten aanzien van de Democratische Republiek Congo en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1727/2003 (Pb EG L 152);

Gelet op Verordening (EG) nr. 1183/2005 van de Raad van de Europese Unie van 18 juli 2005 18 juli 2005 tot vaststelling van bepaalde specifieke beperkende maatregelen tegen bepaalde personen die handelen in strijd met het wapenembargo tegen de Democratische Republiek Congo (Pb EG L193);

Gelet op Gemeenschappelijk Standpunt 2005/440/GBVB van de Raad van de Europese Unie van 13 juni 2005 betreffende beperkende maatregelen tegen de Democratische Republiek Congo en tot intrekking van Gemeenschappelijk Standpunt 2002/829/GBVB (Pb EG L 152);

Gelet op artikel 2, tweede lid, en artikel 3 van de Sanctiewet 1977;

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 02-06-2015]

Deze tekst is vervallen

Artikel 2

1.

Het is verboden te handelen in strijd met artikel 1 bis, artikel 2, eerste en tweede lid, artikel 6, eerste lid, en artikel 7 ter van Verordening (EG) nr. 1183/2005 van de Raad van de Europese Unie van 18 juli 2005 tot vaststelling van bepaalde specifieke beperkende maatregelen tegen bepaalde personen die handelen in strijd met het wapenembargo tegen de Democratische Republiek Congo.

2.

Het verbod, bedoeld in het eerste lid, is niet van toepassing in de gevallen waarin artikel 1 ter, artikel 2, derde lid, artikel 3, artikel 4, artikel 4 ter of artikel 5 van Verordening (EG) nr. 1183/2005 van toepassing is.

Artikel 3

1.

Het is verboden om militaire goederen, alsmede militaire technologie, aangewezen in de Uitvoeringsregeling strategische goederen 2012, dan wel onderdelen daarvan, direct of indirect te verkopen of te leveren aan, door of uit te voeren naar, over te dragen aan, daaronder begrepen over te brengen naar, alle niet-gouvernementele organisaties en natuurlijke personen die actief zijn in de Democratische Republiek Congo, ongeacht of de goederen oorspronkelijk afkomstig zijn uit de lidstaten van de Europese Unie.

2.

Het eerste lid is niet van toepassing op:

  1. militaire goederen, militaire technologie of onderdelen daarvan uitsluitend bestemd ter ondersteuning van of voor gebruik door de Stabilisatiecommissie van de Verenigde Naties in de Democratische Republiek Congo (MONUSCO);

  2. beschermende kledingstukken, waaronder scherfwerende vesten en militaire helmen, die door VN-personeel, vertegenwoordigers van de media, medewerkers van humanitaire organisaties en ontwikkelingswerkers en aanverwant personeel louter voor hun eigen bescherming tijdelijk naar de Democratische Republiek Congo worden uitgevoerd;

  3. niet-dodelijke militaire uitrusting die uitsluitend voor humanitaire of beschermde doeleinden bestemd is, of op de verstrekking van technische bijstand en opleidingen in verband met dergelijke niet-dodelijke uitrusting;

  4. militaire goederen of militaire technologie uitsluitend bestemd ter ondersteuning van of voor gebruik door de regionale taskforce van de Afrikaanse Unie;

  5. een andere verkoop, levering, overdracht of uitvoer van wapens en aanverwant materieel, mits de verkoop, levering, overdracht of uitvoer vooraf door het krachtens UNSCR 1533 (2004) ingestelde Sanctiecomité is goedgekeurd.

3.

Het verkopen, leveren, overdragen of uitvoeren van militaire goederen, militaire technologie of onderdelen daarvan op grond van het tweede lid is onderworpen aan een door de bevoegde autoriteiten vooraf te verlenen vergunning.

Artikel 3a

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 6