Home

Besluit instelling Bureau REACH

Geldig van 26 maart 2007 tot 1 juni 2007
Geldig van 26 maart 2007 tot 1 juni 2007

Besluit instelling Bureau REACH

Opschrift

[Regeling treedt in werking op 01-06-2007]

Aanhef

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Overwegende dat op grond van Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH), tot oprichting van een Europees Agentschap voor chemische stoffen, houdende wijziging van Richtlijn 1999/45/EG en houdende intrekking van Verordening (EEG) nr. 793/93 van de Raad en Verordening (EG) nr. 1488/94 van de Commissie alsmede Richtlijn 76/769/EEG van de Raad en de Richtlijnen 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG en 2000/21/EG van de Commissie (PbEU L 396) (hierna: verordening nr. 1907/2006) aan de bevoegde instantie taken zijn toegekend die voor de goede uitvoering van verordening nr. 1907/2006 noodzakelijk zijn;

Overwegende dat de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer in artikel 9.3.2 van de Wet milieubeheer is aangewezen als bevoegde instantie;

Overwegende dat in verordening nr. 1907/2006 aan Nederland taken zijn toegekend, voor de uitvoering waarvan de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer eerstverantwoordelijk is;

Overwegende dat het noodzakelijk is dat ten behoeve van de uitvoering van de werkzaamheden voortvloeiend uit deze taken een bureau wordt ingesteld zonder dat daarmee de bestaande interdepartementale verantwoordelijkheidsverdeling voor het beleid ten aanzien van chemische stoffen wordt gewijzigd;

Besluit:

Artikel 1 [Nog niet in werking]

In dit besluit wordt verstaan onder:

  1. directeur: directeur Stoffen, Afvalstoffen, Straling van het Directoraat-Generaal Milieubeheer van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

  2. bureau: Bureau REACH als bedoeld in artikel 2, eerste lid;

  3. verordening nr. 1907/2006: Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH), tot oprichting van een Europees Agentschap voor chemische stoffen, houdende wijziging van Richtlijn 1999/45/EG en houdende intrekking van Verordening (EEG) nr. 793/93 van de Raad en Verordening (EG) nr. 1488/94 van de Commissie alsmede Richtlijn 76/769/EEG van de Raad en de Richtlijnen 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG en 2000/21/EG van de Commissie (PbEU L 396);

  4. verordening nr. 793/93: Verordening (EEG) nr. 793/93 van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 23 maart 1993 inzake de beoordeling en de beperking van de risico’s van bestaande stoffen (PbEG L 84);

  5. bevoegde instantie: instantie als bedoeld in artikel 121 van verordening nr. 1907/2006;

  6. Minister: Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.

Artikel 2 [Nog niet in werking]

1.

Er is een Bureau REACH. Het bureau is gehuisvest bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.

2.

Het bureau ressorteert onder het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.

Artikel 3 [Nog niet in werking]

1.

Het bureau is samengesteld uit medewerkers die zijn aangesteld bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.

2.

De directeur-generaal van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu stelt, in overeenstemming met de directeur, één van de in het eerste lid bedoelde medewerkers aan als het hoofd van het bureau. Voorts stelt hij, eveneens in overeenstemming met de directeur, een van die medewerkers aan als het plaatsvervangende hoofd van het bureau.

3.

Het bureau bezit dan wel beschikt over de noodzakelijke expertise en deskundigheid voor de uitvoering van de werkzaamheden, bedoeld in artikel 4.

Artikel 4 [Nog niet in werking]

Artikel 5 [Nog niet in werking]

Artikel 6 [Nog niet in werking]

Artikel 7 [Nog niet in werking]

Artikel 8 [Nog niet in werking]

Artikel 9 [Nog niet in werking]

Artikel 10