Home

Wet dieren

Geldig van 1 januari 2024 tot 1 juli 2024
Geldig van 1 januari 2024 tot 1 juli 2024

Wet dieren

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2024 tot 01-07-2024]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben dat het wenselijk is ter uitvoering van Europese verplichtingen en in het belang van de gezondheid en het welzijn van dieren en in dat van de volksgezondheid, regels te stellen betreffende dieren, in het bijzonder door de mens gehouden dieren, onder erkenning van de intrinsieke waarde van het dier en acht slaand op ethische aspecten in relatie tot biotechnologie, en daarbij, uitdrukking gevend aan de samenhang met die regels, te betrekken regels omtrent diervoeders, diergeneesmiddelen en de diergeneeskunde, en aldus mede te kunnen voorzien in effectieve en eenduidige maatregelen teneinde de naleving van deze regels te bevorderen, dat het voorts wenselijk is regels te stellen ter bevordering van de zuiverheid van de in Nederland gefokte rassen en de afzet van dierlijke producten, en ter bescherming van het milieu in relatie tot het gebruik van diervoeders en het toepassen van diergeneesmiddelen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk 1. Algemeen deel

§ 1. Algemeen

Artikel 1.1. Begripsbepalingen

1.

In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 • antimicrobiële stof: antimicrobiële stof als bedoeld in artikel 4, twaalfde lid, van verordening (EU) 2019/6;

 • beroepsmatig verrichten van diergeneeskundige handelingen: het als economische activiteit verlenen van diensten aan derden in de vorm van het verrichten van diergeneeskundige handelingen;

 • dierenarts: degene die is ingeschreven in het register, bedoeld in artikel 4.3, en:

  1. 1°.

   aan wie op grond van het afleggen van een examen van een opleiding in het wetenschappelijk onderwijs door een universiteit dan wel de Open Universiteit waarop de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek betrekking heeft, de graad Master op het gebied van de diergeneeskunde is verleend;

  2. 2°.

   die in het bezit is van een getuigschrift waaruit blijkt dat hij het afsluitend examen van de opleiding diergeneeskunde, bedoeld in de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, met goed gevolg heeft afgelegd, of

  3. 3°.

   die in het bezit is van een door een bevoegde instelling van een lidstaat van de Europese Unie, van een andere staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, of van Zwitserland verleende titel na een opleiding op het gebied van de diergeneeskunde, welke voldoet aan bij ministeriële regeling gestelde eisen;

 • diergeneeskundige handeling: een van de volgende handelingen bij of met betrekking tot dieren:

  1. 1°.

   het voorschrijven of uitvoeren van een behandeling of het onderzoeken van een dier, met het oog op het voorkomen, genezen, verzachten, onderkennen of opheffen van een aandoening, dierziekte, zoönose, ziekteverschijnsel, gebrek, of van in- of uitwendig letsel of pijn;

  2. 2°.

   het voorschrijven of toepassen van een verdoving of bedwelming;

  3. 3°.

   het verlenen van hulp met betrekking tot de geboorte of verwijdering van een vrucht;

  4. 4°.

   het onvruchtbaar maken;

  5. 5°.

   het winnen en overzetten van embryo’s of eicellen, en

  6. 6°.

   het verrichten van lichamelijke ingrepen ter uitvoering van de handelingen, bedoeld in de onderdelen 1° tot en met 6°, alsmede andere lichamelijke ingrepen;

 • diergeneesmiddel: diergeneesmiddel als bedoeld in artikel 4, eerste lid, van verordening (EU) 2019/6;

 • dierlijke producten: van dieren afkomstige producten, al dan niet bewerkt of verwerkt, en daarvan afgeleide producten, met inbegrip van levende producten als broedeieren, sperma, eicellen en embryo’s;

 • dierlijke bijproducten: niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke producten;

 • diervoeder: elke stof, elk product of elke samenstelling van stoffen of producten die bestemd is om te worden gebruikt voor voedering aan dieren, onverminderd de toepassing van een andersluidende definitie in een EU-verordening;

 • EU-besluit: besluit als bedoeld in artikel 288 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie;

 • EU-rechtshandeling: EU-verordening, EU-richtlijn of EU-besluit;

 • EU-richtlijn: richtlijn als bedoeld in artikel 288 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie;

 • EU-verordening: verordening als bedoeld in artikel 288 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie;

 • gemedicineerd diervoeder: gemedicineerd diervoeder als bedoeld in artikel 3, tweede lid, onderdeel a, van verordening (EU) 2019/4;

 • homeopatisch diergeneesmiddel: homeopathisch diergeneesmiddel als bedoeld in artikel 4, tiende lid, van verordening (EU) 2019/6;

 • houder: eigenaar, houder of hoeder;

 • immunologisch diergeneesmiddel: immunologisch diergeneesmiddel als bedoeld in artikel 4, vijfde lid, van verordening (EU) 2019/6;

 • kadavers: lichamen van dode dieren die niet worden verwerkt tot voor menselijke consumptie bestemde producten;

 • klinische proef: klinische proef als bedoeld in artikel 4, zeventiende lid, van verordening (EU) 2019/6;

 • lichamelijke ingreep: ingreep bij een dier, waarbij de natuurlijke samenhang van levende weefsels wordt verbroken, met inbegrip van het afnemen van bloed en het geven van injecties, en met uitzondering van het doden van een dier;

 • Onze Minister: Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

 • Onze Ministers: Onze Minister en Onze Minister van Veiligheid en Justitie gezamenlijk;

 • stof: materie van menselijke, dierlijke, plantaardige of chemische oorsprong;

 • verordening (EU) 2019/4: Verordening 2019/4 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2018 betreffende de vervaardiging, het in de handel brengen en het gebruik van gemedicineerde diervoeders, tot wijziging van Verordening (EG) nr. 183/2005 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijn 90/167/EEG van de Raad (PbEU 2019, L 4);

 • verordening (EU) 2019/6: Verordening (EU) 2019/6 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2018 betreffende diergeneesmiddelen en tot intrekking van Richtlijn 2001/82/EG (PbEU 2019, L 4);

 • ziekteverwekker: micro-organisme dat, onderscheidenlijk parasiet of andere biologische eenheid die, een dierziekte of zoönose kan veroorzaken.

2.

Onder handel wordt mede verstaan: het bezit met het oog op verkoop, met inbegrip van het aanbieden, enige vorm van al dan niet gratis overdracht aan derden, alsmede de verkoop en andere vormen van overdracht zelf.

Artikel 1.2. Reikwijdte

Artikel 1.3. Intrinsieke waarde

Artikel 1.4. Algemene zorgplicht [Nog niet in werking]

Hoofdstuk 2. Dieren

§ 1. Handelingen met dieren

Artikel 2.1. Dierenmishandeling

Artikel 2.2. Houden van dieren

Artikel 2.3. Gebruik van dieren

Artikel 2.4. Identificatie van dieren

Artikel 2.5. Vervoer van dieren

Artikel 2.6. Fokken van dieren

Artikel 2.7. Handel in dieren

Artikel 2.8. Diergeneeskundige handelingen

Artikel 2.9. Bevoegdheid tot het verrichten van diergeneeskundige handelingen

Artikel 2.10. Doden van dieren

Artikel 2.11 [Vervallen per 22-12-2022]

Artikel 2.12. Meldingsplicht

Artikel 2.13. Verbod op het gebruik van dieren als prijs

Artikel 2.14. Verbod op dierengevechten

Artikel 2.15. Wedstrijden met dieren

Artikel 2.16. Vertoning dieren

§ 2. Regels over diervoeders

Artikel 2.17. Veiligheid en deugdelijkheid diervoeders

Artikel 2.18. Nadere regels over diervoeders

Artikel 2.18a. Nadere regels over diervoeders en milieu

§ 3. Regels over diergeneesmiddelen

Artikel 2.19 [Vervallen per 28-01-2022]

Artikel 2.20. Diergeneesmiddelen

Artikel 2.21 [Vervallen per 28-01-2022]

Artikel 2.22. Gebruik ziekteverwekkers

§ 4. Biotechnologie

Artikel 2.23. Vergunning biotechnologie

Artikel 2.24

§ 5. Overig

Artikel 2.25. Verboden stoffen

Hoofdstuk 3. Dierlijke producten

§ 1. Algemene regels over dierlijke producten

Artikel 3.1. Algemeen

Artikel 3.2. Productie van vlees

§ 2. Aanvullende regels over dierlijke bijproducten

Artikel 3.3. Werkgebieden

Artikel 3.4. Verplichtingen in werkgebieden

Artikel 3.5. Kadavers gezelschapsdieren

Artikel 3.6. Vergoedingen

§ 3. Aanvullende regels over dierlijke producten in relatie tot het milieu

Artikel 3.7. Bescherming van het milieu

Hoofdstuk 4. Toelating beroepen in de uitoefening van de diergeneeskunde

Artikel 4.1. Toelating dierenartsen en andere personen

Artikel 4.2. Zorgplichten

Artikel 4.3. Register

Artikel 4.4. Titelbescherming

Artikel 4.5. Specialismen

Hoofdstuk 5. Maatregelen

§ 1. Algemeen

Artikel 5.1. Algemene bevoegdheid

Artikel 5.2. Spoedeisendheid

§ 2. Preventie en bestrijding van besmettelijke dierziekten, zoönosen en ziekteverschijnselen

Artikel 5.3. Aanwijzing dierziekten, zoönosen en ziekteverschijnselen

Artikel 5.4. Dieren

Artikel 5.5. Producten en voorwerpen

Artikel 5.6. Gebouwen, ruimten, terreinen en gebieden

Artikel 5.7. Afwijking andere regelgeving

Artikel 5.8. Medewerking burgemeesters

Artikel 5.9. Bevoegdheden ten behoeve van onderzoek

§ 3. Bestuurlijke maatregelen

Artikel 5.10. Dieren en producten

Artikel 5.10a. Houders van dieren [Nog niet in werking]

Artikel 5.11. Diervoeders

Artikel 5.12. Bedrijven, inrichtingen en locaties

Artikel 5.13. Bevoegdheden burgemeester

Artikel 5.14. Kosten

Artikel 5.15. Meldingsplicht onregelmatigheden

Hoofdstuk 6. Uitvoering EU-rechtshandelingen

Artikel 6.1. EU-rechtshandelingen

Artikel 6.2. Strafbaarstelling overtredingen EU-verordeningen

Artikel 6.3. Aanwijzing bevoegde instanties EU-verordeningen

Artikel 6.4. Niveau delegatie regelgeving ter uitvoering van bindende onderdelen van EU-verordeningen of EU-besluiten

Artikel 6.5. Mededeling wijziging EU-rechtshandelingen

Hoofdstuk 7. Vergunningen, erkenningen, toestemmingen, toelatingen, registraties, meldingen en registers

Artikel 7.1. Grondslag

Artikel 7.2. Register

Artikel 7.3. Verlening en wijziging

Artikel 7.4. Geldingsduur

Artikel 7.5. Voorschriften en beperkingen

Artikel 7.6. Procedure

Artikel 7.7. Adviescommissies

Artikel 7.8. Verlenging, schorsing en intrekking

Artikel 7.9. Mededeling

Hoofdstuk 8. Handhaving

§ 1. Toezicht

Artikel 8.1. Aanwijzing toezichthouders

Artikel 8.2. Aanvullende toezichtsbevoegdheden

Artikel 8.3. Monsterneming

Artikel 8.4. Medewerkingsplicht

§ 2. Herstelmaatregelen

Artikel 8.5. Bestuursdwang

§ 3. Bestuurlijke boete

Artikel 8.6. Definities

Artikel 8.7. Bevoegdheid

Artikel 8.8. Hoogte bestuurlijke boete

Artikel 8.9 [Vervallen per 01-07-2018]

Artikel 8.10. Samenloop met strafrecht

§ 4. Strafrechtelijke handhaving

Artikel 8.11. Strafbaarstelling

Artikel 8.11a. Strafrechtelijke vrijheidsbeperkende maatregel

Artikel 8.12. Strafmaat

Artikel 8.13. Uitoefening diergeneeskunde ondanks tuchtrechtelijke ontzegging

Artikel 8.14. Aanwijzing opsporingsambtenaren

§ 5. Veterinair tuchtrecht

Artikel 8.15. Indiening klacht

Artikel 8.16. Veterinair tuchtcollege

Artikel 8.17. Benoeming leden college

Artikel 8.18. Verwantschap leden college

Artikel 8.19. Rechtspositie leden college

Artikel 8.20. Ambtsverwaarlozing

Artikel 8.21. Geheimhouding

Artikel 8.22. Vergoedingen

Artikel 8.23. Voorlopig onderzoek

Artikel 8.24. Samenstelling tuchtcollege bij zitting

Artikel 8.25. Openbaarheid behandeling

Artikel 8.26. Horen van beklaagde

Artikel 8.27. Getuigen en deskundigen

Artikel 8.28. Voegen en splitsen van behandeling van klachten

Artikel 8.29. Wraking leden tuchtcollege

Artikel 8.30. Beslissingen veterinair tuchtcollege

Artikel 8.31. Tuchtrechtelijke maatregelen

Artikel 8.32. Gegrondverklaring zonder oplegging van een maatregel

Artikel 8.33. Nadere eisen aan beslissing

Artikel 8.34. Nietigheid beslissingen college

Artikel 8.35. Beroep

Artikel 8.36. Veterinair beroepscollege

Artikel 8.37. Samenstelling beroepscollege bij zitting

Artikel 8.38. Procedurele aspecten bij beroepszaken

Artikel 8.39. Beslissingen in beroep

Artikel 8.40. Nadere eisen aan beslissingen in beroep

Artikel 8.41. Acties wegens vertraging

Artikel 8.42. Herstel van opgelegde ontzegging

Artikel 8.43. Nadere regels voor de goede uitvoering van tuchtrecht

§ 6. Gidsen voor goede praktijken

Artikel 8.44. Gidsen voor goede praktijken

§ 7. Overig

Artikel 8.45. Tuchtrechtelijke handhaving en medebewindsregelgeving

Artikel 8.46. Voorschriften in Engelse taal

Hoofdstuk 9. Financiën

§ 1. Retributies

Artikel 9.1. Retributies algemeen

§ 2. Diergezondheidsfonds

Artikel 9.2. Algemeen

Artikel 9.3. Ontvangsten en saldi Diergezondheidsfonds

Artikel 9.4. Betalingen uit Diergezondheidsfonds

§ 3. Tegemoetkomingen

Artikel 9.5. Reikwijdte

Artikel 9.6. Voorwaarden tegemoetkoming

Artikel 9.7. Gevallen van uitsluiting of vermindering tegemoetkoming

Artikel 9.8. Hoogte tegemoetkoming

Artikel 9.9. Deskundige waardevaststelling

Artikel 9.10. Tegemoetkoming schade gebouwen, terreinen, voorwerpen

Artikel 9.11. Tegemoetkoming schade bijzondere gevallen

Artikel 9.12. Vergoeding kosten verzorging

§ 4. Diergezondheidsheffing

Artikel 9.13. Begripsbepalingen

Artikel 9.14. Doel diergezondheidsheffing

Artikel 9.15. Heffing houden van dieren in de uitoefening van een bedrijf

Artikel 9.16. Heffing houden van dieren anders dan in de uitoefening van een bedrijf

Artikel 9.17. Heffingplichtigen houden van dieren

Artikel 9.18. Heffingsgrondslag houden van dieren

Artikel 9.19. Heffing andere handelingen dan houden van dieren

Artikel 9.20. Heffingplichtigen andere handelingen dan houden van dieren

Artikel 9.21. Heffingsgrondslag broedeieren

Artikel 9.22. Vaststelling plafondbedragen

Artikel 9.23. Berekening tarief houden van dieren

Artikel 9.24. Berekening tarief overige handelingen

Artikel 9.25. Vaststelling tarieven

Artikel 9.26. Heffingswijze

Artikel 9.27. Goedkeuring bij wet

Artikel 9.28. Plafondbedragen jaren 2018 en 2019

Artikel 9.29. Toepassing plafondbedragen met ingang van 2020

Hoofdstuk 10. Overig

Artikel 10.1. Vrijstelling en ontheffing

Artikel 10.2. Regels over onderzoeken, controles, toezicht op de naleving en handhaving

Artikel 10.3 [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 10.4 [Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 10.5. Onverwijlde voorzieningen

Artikel 10.6. Wet op de dierproeven

Artikel 10.7. Visserijwet 1963

Artikel 10.8. Raad voor dierenaangelegenheden

Artikel 10.9. Betrokkenheid van andere ministers bij de totstandkoming van algemene maatregelen van bestuur

Artikel 10.10. Voorhangprocedure

Artikel 10.11. Evaluatiebepaling

Hoofdstuk 11. Wijzigingen andere wetten en overgangsrecht

§ 1. Overgangsrecht

Artikel 11.1. Overgangsrecht

Artikel 11.2. Overgangsrecht diergezondheidsheffing

Artikel 11.3 [Vervallen per 22-12-2022]

Artikel 11.4 [Vervallen per 22-12-2022]

Artikel 11.5 [Vervallen per 22-12-2022]

Artikel 11.6 [Vervallen per 22-12-2022]

Artikel 11.7 [Vervallen per 22-12-2022]

Artikel 11.8 [Vervallen per 22-12-2022]

Artikel 11.9 [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 11.10 [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 11.11 [Vervallen per 22-12-2022]

Artikel 11.12 [Vervallen per 22-12-2022]

Artikel 11.13 [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 11.14. Overgangsrecht inwerkingtreding wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren en enige andere wetten [Nog niet in werking]

Hoofdstuk 12. Slotbepalingen

Artikel 12.1. Intrekking wetten

Artikel 12.2. Inwerkingtreding

Artikel 12.3. Citeertitel