Home

Sanctieregeling Afghanistan 2011

Geldig vanaf 9 maart 2022
Geldig vanaf 9 maart 2022

Sanctieregeling Afghanistan 2011

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 09-03-2022]

Aanhef

De Minister van Buitenlandse Zaken,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Financiën en de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie;

Gelet op Verordening (EU) nr. 753/2011 van de Raad van de Europese Unie van 1 augustus 2011 betreffende beperkende maatregelen tegen bepaalde personen, groepen, ondernemingen en entiteiten in verband met de situatie in Afghanistan (Pb L199);

Gelet op Besluit 2011/486/GBVB van de Raad van de Europese Unie van 1 augustus 2011 betreffende beperkende maatregelen tegen bepaalde personen, groepen, ondernemingen en entiteiten in verband met de situatie in Afghanistan (Pb L199);

Gelet op artikel 2, tweede lid, en artikel 3 van de Sanctiewet 1977;

Besluit:

Artikel 1

1.

Het is verboden te handelen in strijd met artikel 2, artikel 3, eerste, tweede en derde lid, en artikel 8 van Verordening (EU) nr. 753/2011 van de Raad van de Europese Unie van 1 augustus 2011 (Pb L199).

2.

Een verbod als bedoeld in het eerste lid, is niet van toepassing in gevallen waarin artikel 3, vierde lid, artikel 5 of artikel 6 van Verordening (EU) nr. 753/2011 van toepassing is.

Artikel 2

1.

De bevoegde autoriteit, bedoeld in artikel 5 van Verordening (EU) nr. 753/2011, is de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking wat betreft de vrijgave of beschikbaarstelling van economische middelen en de Minister van Financiën wat betreft de vrijgave of beschikbaarstelling van tegoeden.

3.

De bevoegde autoriteit, bedoeld in artikel 6, tweede lid, van Verordening (EU) nr. 753/2011, is de Minister van Financiën.

Artikel 3

Het is verboden om militaire goederen, alsmede militaire technologie, aangewezen in de Uitvoeringsregeling strategische goederen 2012, dan wel onderdelen daarvan, direct of indirect te verkopen of te leveren aan, door of uit te voeren naar, over te dragen aan, daaronder begrepen over te brengen naar, de personen of entiteiten, genoemd in bijlage I van Besluit 2011/486/GBVB van de Raad van de Europese Unie van 1 augustus 2011 (Pb L199) ongeacht het land van oorsprong.

Artikel 4

Artikel 5