Home

Sanctieregeling Myanmar 2013

Geldig vanaf 16 januari 2024
Geldig vanaf 16 januari 2024

Sanctieregeling Myanmar 2013

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 16-01-2024]

Aanhef

De Minister van Buitenlandse Zaken,

Handelende in overeenstemming met de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en met de Minister van Financiën;

Gelet op Verordening (EU) nr. 401/2013 van de Raad van de Europese Unie van 2 mei 2013 betreffende beperkende maatregelen tegen Myanmar/Birma en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 194/2008 (PbEU L 121);

Gelet op Besluit 2013/184/GBVB van de Raad van de Europese Unie van 22 april 2013 betreffende beperkende maatregelen tegen Myanmar/Birma en tot intrekking van Besluit 2010/232/GBVB (PbEU L 111);

Gelet op artikel 2, tweede lid, en artikel 3 van de Sanctiewet 1977,

Besluit:

Artikel 1

1.

Het is verboden te handelen in strijd met artikel 2, eerste lid, artikel 3, eerste en tweede lid, artikel 3 bis, eerste, derde en vierde lid, artikel 3 ter, eerste lid, artikel 3 quater, eerste lid, artikel 4 bis, eerste en tweede lid, artikel 4 sexies, eerste lid en artikel 4 octies, van Verordening (EU) nr. 401/2013 van de Raad van de Europese Unie van 2 mei 2013 betreffende beperkende maatregelen tegen Myanmar/Birma en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 194/2008 (PbEU L 121).

2.

Het verbod, bedoeld in het eerste lid, geldt niet in gevallen waarin artikel 2, tweede lid, artikel 3 bis, vijfde en zesde lid, artikel 4, artikel 4 ter, eerste lid, artikel 4 quater, eerste lid, artikel 4 quinquies, eerste, derde en vierde lid, artikel 4 quinquies bis, eerste, tweede of derde lid, of artikel 4 quinquies ter van Verordening (EU) nr. 401/2013 van toepassing is.

Artikel 2

Het is verboden om militaire goederen, alsmede militaire technologie, aangewezen in de Uitvoeringsregeling strategische goederen 2012, dan wel onderdelen daarvan, direct of indirect te verkopen of te leveren aan, uit te voeren naar, dan wel over te dragen aan, daaronder begrepen over te brengen naar, natuurlijke personen of rechtspersonen in Myanmar/Birma, ongeacht of de goederen afkomstig zijn uit de lidstaten van de Europese Unie.

Artikel 2a

1.

Het is verboden om militaire opleidingen te verstrekken aan, dan wel militair samen te werken met, het leger van Birma (Tatmadaw) of de grenswachtpolitie.

2.

Het verbod, bedoeld in het eerste lid, geldt niet voor een opleiding of een samenwerking met als doel het versterken van democratische beginselen, het versterken van de rechtstaat of de eerbiediging van het internationale recht, waaronder de internationale mensenrechten in Birma.

Artikel 3

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 6