Home

Sanctieregeling territoriale integriteit Oekraïne 2014

Geldig vanaf 11 juli 2024
Geldig vanaf 11 juli 2024

Sanctieregeling territoriale integriteit Oekraïne 2014

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 11-07-2024]

Aanhef

De Minister van Buitenlandse Zaken,

Handelende in overeenstemming met de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en de Minister van Financiën;

Gelet op Verordening 269/2014 van de Raad van de Europese Unie van 17 maart 2014 betreffende beperkende maatregelen met betrekking tot acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen (Pb 2014, L78);

Gelet op Besluit 2014/145/GBVB van de Raad van de Europese Unie van 17 maart 2014 betreffende beperkende maatregelen met betrekking tot acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen (Pb 2014, L78);

Gelet op artikel 2, tweede lid, en artikel 3 van de Sanctiewet 1977;

Besluit:

Artikel 1

1.

Het is verboden te handelen in strijd met artikel 2, artikel 8, eerste lid, lid 1 bis, lid 1 ter, derde volzin, lid 1 quater, en artikel 9, eerste en tweede lid, van Verordening 269/2014 van de Raad van de Europese Unie van 17 maart 2014 betreffende beperkende maatregelen met betrekking tot acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen (Pb 2014, L78).

2.

Het verbod te handelen in strijd met artikel 2 van Verordening 269/2014, geldt niet in gevallen waarin artikel 2 bis, eerste of tweede lid, artikel 4, eerste lid, artikel 5, eerste lid, artikel 5 bis, eerste lid, artikel 5 ter, eerste lid, artikel 6, eerste lid, artikel 6 bis, eerste lid, artikel 6 ter, eerste lid, tweede lid, lid 2 bis, lid 2 ter, lid 2 quater, lid 2 quinquies, derde lid, vierde lid, vijfde lid, lid 5 bis, lid 5 bis bis, lid 5 ter, lid 5 quater, lid 5 quinquies, lid 5 sexies, lid 5 septies, lid 5 octies, lid 5 nonies of lid 5 decies, artikel 6 quater, artikel 6 quinquies, eerste lid, artikel 6 sexies, eerste lid of lid 1 bis, artikel 6 septies, artikel 7 of artikel 9, vijfde lid, van Verordening 269/2014 van toepassing is.

Artikel 1a

1.

Het is verboden te handelen in strijd met artikel 2, eerste lid, lid 1 bis en tweede lid, artikel 2 bis, eerste lid, lid 1 bis en tweede lid, artikel 2 bis bis, artikel 2 sexies, eerste en derde lid, artikel 2 septies, artikel 3, eerste en tweede lid, artikel 3 bis, eerste en tweede lid, artikel 3 ter, eerste en tweede lid, artikel 3 quater, eerste tot en met vierde lid, artikel 3 quinquies, eerste lid, lid 1 bis, eerste en tweede volzin, en vijfde lid, artikel 3 sexies bis, eerste lid, lid 1 bis en tweede lid, artikel 3 sexies ter, eerste lid, artikel 3 sexies quater, eerste lid, artikel 3 septies, eerste en tweede lid, artikel 3 octies, eerste lid, artikel 3 nonies, eerste lid, tweede lid en lid 2 bis, artikel 3 decies, eerste en tweede lid, artikel 3 duodecies, eerste lid, lid 1 bis, tweede en zesde lid, artikel 3 terdecies, eerste lid, lid 1 bis tot en met lid 1 quinquies, 3 quaterdecies, eerste, tweede, zevende, achtste en elfde lid, artikel 3 quindecies, eerste lid, vierde lid, vijfde lid, lid 6 bis, zevende en twaalfde lid, artikel 3 sexdecies, eerste tot en met vierde lid, artikel 3 septdecies, eerste tot en met vijfde lid, achtste lid met uitzondering van de laatste volzin, tiende lid, elfde lid, tweede volzin, en twaalfde lid, tweede volzin, artikel 3 octodecies, eerste, vierde en vijfde lid, artikel 3 novodecies, eerste lid, tweede lid, en zevende lid, artikel 3 vicies, eerste lid, artikel 3 unvicies, eerste en tweede lid, artikel 3 duovicies, eerste en tweede lid, artikel 3 tervicies, eerste en tweede lid, artikel 4, eerste lid, artikel 5, eerste tot en met vijfde lid, en zesde lid, eerste volzin, artikel 5 bis, eerste lid, tweede lid, eerste volzin, vierde lid, lid 4 bis, lid 4 ter, lid 4 quater, achtste lid, negende lid, eerste en tweede volzin, tiende lid, onderdeel a, onderdeel d, onderdeel f, eerste en laatste volzin, elfde en twaalfde lid, artikel 5 bis bis, eerste lid, lid 1 bis en lid 1 ter, artikel 5 bis ter, eerste lid, artikel 5 bis quater, eerste en tweede lid, artikel 5 bisquinquies, eerste lid, artikel 5 ter, eerste lid, tweede lid en lid 2 bis, artikel 5 sexies, eerste lid, artikel 5 septies, eerste lid, artikel 5 octies, artikel 5 nonies, artikel 5 decies, eerste lid, artikel 5 undecies, eerste en tweede lid, artikel 5 duodecies, eerste lid, artikel 5 terdecies, eerste lid, artikel 5 quaterdecies, eerste en tweede lid, artikel 5 quindecies, eerste lid, tweede lid, lid 2 bis, lid 2 ter en lid 3 bis, artikel 5 sexdecies, eerste lid, artikel 5 septdecies, eerste lid, artikel 5 novodecies, eerste en tweede lid, artikel 5 vicies, eerste lid, artikel 5 unvicies, eerste lid, artikel 6 ter, eerste lid, artikel 8 bis, artikel 11, eerste lid, artikel 12, artikel 12 septies, eerste en tweede lid, artikel 12 octies, eerste lid, lid 2 ter, derde en vierde lid, artikel 12 octies bis, eerste, derde en vierde lid, en artikel 12 octies ter, eerste en derde lid, van Verordening (EU) nr. 833/2014 van de Raad van de Europese Unie van 31 juli 2014 betreffende beperkende maatregelen naar aanleiding van de acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren (PbEU, L 229).

2.

Het verbod, bedoeld in het eerste lid, is niet van toepassing in de gevallen waarin artikel 2, derde lid, lid 3 bis, vierde lid, lid 4 bis of vijfde lid, artikel 2 bis, derde tot en met vijfde lid, artikel 2 ter, eerste lid, artikel 2 sexies, tweede of vierde lid, artikel 3, derde, vierde, vijfde of zesde lid, artikel 3 bis, derde lid, lid 3 bis of vijfde lid, artikel 3 ter, derde of vierde lid, artikel 3 quater, zesde lid, lid 6 bis, lid 6 ter, lid 6 quater, lid 6 quinquies, lid 6 sexies, lid 6 septies of negende lid, artikel 3 quinquies, eerste lid, derde volzin, tweede of derde lid, artikel 3 sexies bis, vierde of vijfde lid, lid 5 bis, lid 5 ter of lid 5 quater, artikel 3 sexies ter, derde of vierde lid, artikel 3 sexies quater, tweede of derde lid, artikel 3 septies, derde of vierde lid, artikel 3 octies, vierde lid, vijfde lid, lid 5 bis of zevende lid, artikel 3 nonies, lid 2 bis, derde lid, lid 3 bis, vierde lid of lid 4 bis, artikel 3 decies, lid 3 bis, lid 3 bis bis, lid 3 bis ter, lid 3 bis quater, lid 3 bis quinquies, lid 3 quater, lid 3 quater bis, lid 3 quater ter, lid 3 quater quater, lid 3 quater quinquies, lid 3 quater sexies, lid 3 quater septies, lid 3 quinquies bis, lid 3 sexies of vierde lid, artikel 3 duodecies, lid 3 bis bis, lid 3 bis ter, lid 3 bis quater, lid 3 bis quinquies, lid 3 bis sexies, lid 3 bis septies, vierde lid, lid 4 bis, of vijfde lid, lid 5 bis, lid 5 bis bis, lid 5 ter, lid 5 quater, lid 5 quinquies of lid 5 sexies, artikel 3 terdecies, tweede lid, lid 2 bis of vierde lid, artikel 3 quaterdecies, derde, vierde, zesde of negende lid, artikel 3 quindecies, tweede, derde, vijfde, zesde of negende lid, artikel 3 sexdecies, vijfde, zesde of zevende lid, artikel 3 septdecies, zesde lid, zevende lid, achtste lid, laatste volzin, elfde lid, eerste volzin, twaalfde lid, eerste volzin, of dertiende lid, artikel 3 octodecies, tweede lid, artikel 3 novodecies, derde lid, zesde lid, achtste of negende lid, artikel 3 vicies, derde lid, artikel 3 unvicies, derde lid, artikel 3 duovicies, derde of vierde lid, artikel 3 tervicies, derde lid, artikel 4, tweede lid, leden 2bis, 2 bis bis, 2 ter of vierde lid, artikel 5, zesde lid, tweede volzin, of zevende lid, artikel 5 bis, tweede lid, tweede volzin, derde, vijfde lid of zevende lid, artikel 5 bis bis, lid 1 quater, lid 1 quinquies, lid 1 sexies, lid 2 bis, lid 2 quater, lid 2 sexies, derde lid of lid 3 bis, artikel 5 bis ter, tweede lid, artikel 5 bis quater, derde, vierde, vijfde of zesde lid, artikel 5 bisquinquies, tweede lid, artikel 5 ter, derde lid, artikel 5 quater, eerste lid, artikel 5 quinquies, eerste lid, artikel 5 sexies, tweede lid, artikel 5 septies, tweede lid, artikel 5 decies, tweede lid, artikel 5 undecies, derde lid, artikel 5 duodecies, tweede of vierde lid, artikel 5 terdecies, tweede lid, artikel 5 quaterdecies, derde, vierde, vijfde of zesde lid, artikel 5 quindecies, lid 4 ter, vijfde, zesde, zevende, achtste lid, lid 8 bis, lid 9 bis, lid 9 ter of tiende lid, artikel 5 sexdecies, tweede lid, artikel 5 septdecies, derde lid, artikel 5 octodecies, eerste of tweede lid, artikel 5 vicies, vijfde lid, artikel 5 unvicies, derde lid, artikel 11, vierde lid, artikel 12 ter, eerste lid, lid 1 bis, tweede lid, lid 2 bis of lid 2 ter, artikel 12 quinquies, artikel 12 sexies, eerste of vijfde lid, artikel 12 septies, vierde of vijfde lid, artikel 12 octies, tweede lid, lid 2 bis, artikel 12 octies bis, tweede lid, artikel 12 octies ter, tweede of vierde lid, of artikel 12 nonies van Verordening (EU) nr. 833/2014 van toepassing is.

Artikel 1b

1.

Het is verboden om militaire goederen, alsmede militaire technologie, aangewezen in de Uitvoeringsregeling strategische goederen 2012, dan wel onderdelen daarvan, direct of indirect te verkopen, te leveren, over te dragen, over te brengen dan wel door of uit te voeren naar Rusland, ongeacht of de goederen afkomstig zijn uit de lidstaten van de Europese Unie.

2.

Het is verboden om militaire goederen, alsmede militaire technologie, aangewezen in de Uitvoeringsregeling strategische goederen 2012, dan wel onderdelen daarvan, direct of indirect in te voeren, te kopen, te vervoeren, over te dragen of geleverd te krijgen van natuurlijke personen of rechtspersonen uit de Rusland.

3.

Het verbod, bedoeld in het eerste lid, laat de levering van reserveonderdelen en de verstrekking van diensten voor de instandhouding en veiligheid van binnen de Unie bestaande capaciteiten, onverlet. Het verbod, bedoeld in het tweede lid, laat de uitvoering van vóór 1 augustus 2014 gesloten contracten of aanvullende overeenkomsten die nodig zijn voor de uitvoering daarvan, alsmede de levering van reserveonderdelen en de verstrekking van diensten voor de instandhouding en veiligheid van binnen de Unie bestaande capaciteiten, onverlet.

4.

Het verbod, bedoeld in het eerste of tweede lid, geldt niet in geval van:

  1. verkoop, levering, overdracht, uitvoer, invoer, aanschaf of vervoer van hydrazine (CAS 302-01-2) in concentraties van 70 procent of meer,

  2. invoer, aanschaf of vervoer van asymmetrisch dimethylhydrazine (CAS 57-14-7),

  3. verkoop, levering, overdracht, uitvoer, invoer, aanschaf of vervoer van monomethylhydrazine (CAS 60-34-4), bestemd voor gebruik in draagraketten die door Europese lanceerdienstverleners worden bediend, voor lanceringen van Europese ruimteprogramma's of voor het van brandstof voorzien van satellieten door Europese satellietbouwers. De hoeveelheid uitgevoerde hydrazine wordt berekend overeenkomstig de lanceringen of de satellieten waarvoor die uitvoer plaatsvindt en bedraagt niet meer dan een totale hoeveelheid van 800 kg voor iedere individuele lancering of satelliet. De hoeveelheid uitgevoerde monomethylhydrazine wordt berekend overeenkomstig de lancering of lanceringen of de satellieten waarvoor die uitvoer plaatsvindt. Voorafgaand aan de transactie geldt een vergunningsplicht.

Artikel 1c

Artikel 2

Artikel 2a

Artikel 2b

Artikel 2c

Artikel 2d

Artikel 2e

Artikel 3

Artikel 4