Home

Sanctieregeling territoriale integriteit Oekraïne 2014

Geldig van 7 maart 2023 tot 15 april 2023
Geldig van 7 maart 2023 tot 15 april 2023

Sanctieregeling territoriale integriteit Oekraïne 2014

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 07-03-2023 tot 15-04-2023]

Aanhef

De Minister van Buitenlandse Zaken,

Handelende in overeenstemming met de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en de Minister van Financiën;

Gelet op Verordening 269/2014 van de Raad van de Europese Unie van 17 maart 2014 betreffende beperkende maatregelen met betrekking tot acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen (Pb 2014, L78);

Gelet op Besluit 2014/145/GBVB van de Raad van de Europese Unie van 17 maart 2014 betreffende beperkende maatregelen met betrekking tot acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen (Pb 2014, L78);

Gelet op artikel 2, tweede lid, en artikel 3 van de Sanctiewet 1977;

Besluit:

Artikel 1

1.

Het is verboden te handelen in strijd met artikel 2, artikel 8, eerste lid, lid 1 bis, lid 1 ter, derde volzin, lid 1 quater, en artikel 9 van Verordening 269/2014 van de Raad van de Europese Unie van 17 maart 2014 betreffende beperkende maatregelen met betrekking tot acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen (Pb 2014, L78).

2.

Het verbod te handelen in strijd met artikel 2 van Verordening 269/2014, geldt niet in gevallen waarin artikel 2 bis, eerste of tweede lid, artikel 4, eerste lid, artikel 5, eerste lid, artikel 6, eerste lid, artikel 6 bis, eerste lid, artikel 6 ter, eerste, tweede, lid 2 bis, lid 2 ter, lid 2 quater, lid 2 quinquies, derde, vierde lid, vijfde lid, lid 5 bis of lid 5 ter, artikel 6 quater, artikel 6 quinquies, eerste lid, artikel 6 sexies, eerste lid, lid 1 bis, of artikel 7 van Verordening 269/2014 van toepassing is.

Artikel 1a

1.

Het is verboden te handelen in strijd met artikel 2, eerste lid, lid 1 bis en tweede lid, artikel 2 bis, eerste en tweede lid, artikel 2 bis bis, artikel 2 sexies, eerste en derde lid, artikel 2 septies, artikel 3, eerste en tweede lid, artikel 3 bis, eerste en tweede lid, artikel 3 ter, eerste en tweede lid, artikel 3 quater, eerste tot en met vierde lid, artikel 3 quinquies, eerste lid en vijfde lid, artikel 3 sexies bis, eerste lid, lid 1 bis en tweede lid, artikel 3 septies, eerste en tweede lid, artikel 3 octies, eerste lid, artikel 3 nonies, eerste en tweede lid, artikel 3 decies, eerste en tweede lid, artikel 3 undecies, eerste en tweede lid, artikel 3 duodecies, eerste, tweede en zesde lid, artikel 3 terdecies, eerste lid, artikel 3 quaterdecies, eerste, tweede, zevende, achtste en elfde lid, artikel 3 quindecies, eerste, vierde, vijfde, zevende en twaalfde lid, artikel 3 sexdecies, eerste tot en met vierde lid, artikel 4, eerste lid, artikel 5, eerste tot en met vijfde lid, en zesde lid, eerste volzin, artikel 5 bis, eerste lid, tweede lid, eerste volzin, vierde lid, lid 4 bis, lid 4 ter, lid 4 quater, artikel 5 bis bis, eerste lid, lid 1 bis en lid 1 ter, artikel 5 ter, eerste en tweede lid, artikel 5 sexies, eerste lid, artikel 5 septies, eerste lid, artikel 5 octies, artikel 5 nonies, artikel 5 decies, eerste lid, artikel 5 undecies, eerste en tweede lid, artikel 5 duodecies, eerste lid, artikel 5 terdecies, eerste lid, artikel 5 quaterdecies, eerste en tweede lid, artikel 5 quindecies, eerste lid, tweede lid en lid 2 bis, artikel 5 sexdecies, eerste lid, artikel 5 septdecies, eerste lid, artikel 11, eerste lid, en artikel 12 van Verordening (EU) nr. 833/2014 van de Raad van de Europese Unie van 31 juli 2014 betreffende beperkende maatregelen naar aanleiding van de acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren (PbEU, L 229).

2.

Het verbod, bedoeld in het eerste lid, is niet van toepassing in de gevallen waarin artikel 2, derde lid, lid 3 bis, vierde lid, lid 4 bis en vijfde lid, artikel 2 bis, derde tot en met vijfde lid, artikel 2 ter, eerste lid, artikel 2 sexies, tweede lid of vierde lid, artikel 3, derde, vierde, vijfde lid, zesde lid, artikel 3 bis, derde of vijfde lid, artikel 3 ter, derde of vierde lid, artikel 3 quater, vijfde lid, lid 5 bis, lid 5 ter, lid 5 quater, zesde lid, lid 6 bis, lid 6 ter, lid 6 quater of negende lid, artikel 3 quinquies, tweede of derde lid, artikel 3 sexies bis, vierde lid, vijfde lid, lid 5 bis of lid 5 ter, artikel 3 septies, derde of vierde lid, artikel 3 octies, tweede, derde, vierde of vijfde lid, lid 5 bis of zevende lid, artikel 3 nonies, tweede lid, derde lid, lid 3 bis, of vierde lid, artikel 3 decies, derde lid, lid 3 bis, lid 3 ter, lid 3 ter bis, lid 3 quater, lid 3 quinquies, lid 3 quinquies bis of vierde lid, artikel 3 undecies, derde lid, artikel 3 duodecies, derde lid, lid 3 bis, lid 3 ter, lid 3 quater, vierde lid, vijfde lid, lid 5 bis of lid 5 ter, artikel 3 terdecies, tweede, derde of vierde lid, artikel 3 quaterdecies, derde, vierde, zesde of negende lid, artikel 3 quindecies, tweede, derde, vijfde, zesde, achtste of negende lid, artikel 3 sexdecies, vijfde, zesde of zevende lid, artikel 4, tweede lid, leden 2bis, 2 bis bis en 2 ter, of vierde lid, artikel 5, zesde lid, tweede volzin, of zevende lid, artikel 5 bis, tweede lid, tweede volzin, derde of vijfde lid, artikel 5 bis bis, lid 1 quater, lid 1 quinquies, lid 1 sexies, tweede lid, lid 2 bis, lid 2 ter, lid 2 quater, lid 2 quinquies, lid 2 sexies, derde lid of lid 3 bis, artikel 5 ter, derde lid, artikel 5 quater, eerste lid, artikel 5 quinquies, eerste lid, artikel 5 sexies, tweede lid, artikel 5 septies, tweede lid, artikel 5 decies, tweede lid, artikel 5 undecies, derde lid, artikel 5 duodecies, tweede of vierde lid, artikel 5 terdecies, tweede lid, artikel 5 quaterdecies, derde, vierde, vijfde of zesde lid, artikel 5 quindecies, derde of vierde lid, lid 4 bis, vijfde, zesde, zevende, achtste, negende of tiende lid, artikel 5 sexdecies, tweede lid, artikel 5 septdecies, tweede of derde lid, artikel 12 ter, eerste lid, tweede lid of lid 2 bis, artikel 12 quinquies of artikel 12 sexies, eerste of vijfde lid, van Verordening (EU) nr. 833/2014 van toepassing is.

Artikel 1b

1.

Het is verboden om militaire goederen, alsmede militaire technologie, aangewezen in de Uitvoeringsregeling strategische goederen 2012, dan wel onderdelen daarvan, direct of indirect te verkopen, te leveren, over te dragen, over te brengen dan wel door of uit te voeren naar Rusland, ongeacht of de goederen afkomstig zijn uit de lidstaten van de Europese Unie.

2.

Het is verboden om militaire goederen, alsmede militaire technologie, aangewezen in de Uitvoeringsregeling strategische goederen 2012, dan wel onderdelen daarvan, direct of indirect in te voeren, te kopen, te vervoeren, over te dragen of geleverd te krijgen van natuurlijke personen of rechtspersonen uit de Rusland.

3.

Het verbod, bedoeld in het eerste lid, laat de levering van reserveonderdelen en de verstrekking van diensten voor de instandhouding en veiligheid van binnen de Unie bestaande capaciteiten, onverlet. Het verbod, bedoeld in het tweede lid, laat de uitvoering van vóór 1 augustus 2014 gesloten contracten of aanvullende overeenkomsten die nodig zijn voor de uitvoering daarvan, alsmede de levering van reserveonderdelen en de verstrekking van diensten voor de instandhouding en veiligheid van binnen de Unie bestaande capaciteiten, onverlet.

4.

Het verbod, bedoeld in het eerste of tweede lid, geldt niet in geval van:

  1. verkoop, levering, overdracht, uitvoer, invoer, aanschaf of vervoer van hydrazine (CAS 302-01-2) in concentraties van 70 procent of meer,

  2. invoer, aanschaf of vervoer van asymmetrisch dimethylhydrazine (CAS 57-14-7),

  3. verkoop, levering, overdracht, uitvoer, invoer, aanschaf of vervoer van monomethylhydrazine (CAS 60-34-4), bestemd voor gebruik in draagraketten die door Europese lanceerdienstverleners worden bediend, voor lanceringen van Europese ruimteprogramma's of voor het van brandstof voorzien van satellieten door Europese satellietbouwers. De hoeveelheid uitgevoerde hydrazine wordt berekend overeenkomstig de lanceringen of de satellieten waarvoor die uitvoer plaatsvindt en bedraagt niet meer dan een totale hoeveelheid van 800 kg voor iedere individuele lancering of satelliet. De hoeveelheid uitgevoerde monomethylhydrazine wordt berekend overeenkomstig de lancering of lanceringen of de satellieten waarvoor die uitvoer plaatsvindt. Voorafgaand aan de transactie geldt een vergunningsplicht.

Artikel 1c

Artikel 2

Artikel 2a

Artikel 2b

Artikel 2c

Artikel 2d

Artikel 2e

Artikel 3

Artikel 4