Home

Sanctieregeling Venezuela 2017

Geldig vanaf 16 januari 2024
Geldig vanaf 16 januari 2024

Sanctieregeling Venezuela 2017

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 16-01-2024]

Aanhef

De Minister van Buitenlandse Zaken, handelende in overeenstemming met de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en de Minister van Financiën;

Gelet op Verordening (EU) nr. 2017/2063 van de Raad van de Europese Unie van 13 november 2017 betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Venezuela (PbEU 2017, L 295);

Gelet op Besluit (GBVB) 2017/2074 van de Raad van de Europese Unie van 13 november 2017 betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Venezuela (PbEU 2017, L295);

Gelet op artikel 2, tweede lid, en artikel 3 van de Sanctiewet 1977;

Besluit:

Artikel 1

1.

Het is verboden te handelen in strijd met artikel 2, eerste lid, artikel 3, artikel 6, eerste lid, artikel 7, eerste lid, artikel 8, eerste en tweede lid, artikel 12, eerste lid, en artikel 14 van Verordening (EU) nr. 2017/2063 van de Raad van de Europese Unie van 13 november 2017 betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Venezuela (PbEU 2017, L 295).

2.

Het verbod, bedoeld in het eerste lid, geldt niet in de gevallen waarin artikel 2, tweede lid, artikel 4, eerste lid, artikel 5, artikel 9, eerste lid, artikel 9 bis, eerste, tweede of derde lid, artikel 10, eerste lid, of artikel 11, eerste, derde en vierde lid, van Verordening (EU) nr. 2017/2063 van toepassing is.

Artikel 2

1.

Het is verboden om militaire goederen, alsmede militaire technologie, aangewezen in de Uitvoeringsregeling strategische goederen 2012, dan wel onderdelen daarvan, direct of indirect te verkopen, te leveren, over te dragen, daaronder begrepen over te brengen, of uit te voeren naar entiteiten of personen in Venezuela, of voor gebruik in de Venezuela, ongeacht of de goederen afkomstig zijn uit de lidstaten van de Europese Unie.

2.

Het eerste lid is niet van toepassing op overeenkomsten met betrekking tot goederen of technologie als bedoeld in het eerste lid, die vóór 13 november 2017 zijn gesloten, dan wel op aanvullende overeenkomsten die nodig zijn voor de uitvoering van dergelijke overeenkomsten, mits voldaan wordt aan Gemeenschappelijk Standpunt 2008/944/GBVB en mits aangemeld bij de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking vóór 19 november 2017.

3.

Het eerste lid is niet van toepassing met vooraf verleende ontheffing van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking op de verkoop, levering, overdracht, uitvoer of technische bijstand van:

  1. ontmijningsuitrusting en materieel voor gebruik bij ontmijning;

  2. het onderhoud van niet-letale militaire uitrusting, gebruikt door de marine en kustwacht van Venezuela, die uitsluitend bestemd is voor grensbescherming, regionale stabiliteit en het onderscheppen van drugs.

Artikel 3

1.

De bevoegde autoriteit, bedoeld in artikel 2, tweede lid, artikel 4, eerste lid, artikel 7, eerste lid, artikel 9, eerste lid, artikel 9 bis, tweede en derde lid, artikel 10, eerste lid, artikel 11, eerste en derde lid, en artikel 12, eerste lid, van Verordening (EU) nr. 2017/2063 is de Minister van Financiën voor zover het betreft de vrijgave of beschikbaarstelling van tegoeden of informatie van financiële aard.

2.

De bevoegde autoriteit, bedoeld in artikel 2, tweede lid, artikel 4, eerste lid, artikel 6, eerste en tweede lid, artikel 7, eerste lid, artikel 9, eerste lid, artikel 9 bis, tweede en derde lid, artikel 10, eerste lid, artikel 11, eerste lid, en artikel 12, eerste lid, van Verordening (EU) nr. 2017/2063 is de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking voor zover het betreft de vrijgave of beschikbaarstelling van economische middelen of informatie anders dan van financiële aard.

Artikel 4

Artikel 5