Home

Sanctieregeling Haïti 2022

Geldig vanaf 14 oktober 2023
Geldig vanaf 14 oktober 2023

Sanctieregeling Haïti 2022

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 14-10-2023]

Aanhef

De Minister van Buitenlandse Zaken,

Handelende in overeenstemming met de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en de Minister van Financiën;

Gelet op hoofdstuk 7 van het Handvest van de Verenigde Naties, Besluit (GBVB) 2022/2319 van de Raad van de Europese Unie van 25 november 2022 betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Haïti (PbEU 2022, L 307), Verordening (EU) 2022/2309 van de Raad van de Europese Unie van 25 november 2022 betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Haïti (PbEU 2022, L 307) en de artikelen 2, tweede lid, en 3 van de Sanctiewet 1977;

Besluit:

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder Verordening (EU) 2022/2309: Verordening (EU) 2022/2309 van de Raad van de Europese Unie van 25 november 2022 betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Haïti (PbEU 2022, L 307).

Artikel 2

1.

Het is verboden te handelen in strijd met de artikelen 2, 3, 10, eerste lid en 11, eerste en tweede lid, van Verordening (EU) 2022/2309.

2.

Een verbod als bedoeld in het eerste lid is niet van toepassing in gevallen waarin artikel 5, 6, eerste en tweede lid, 6 bis, eerste lid, 6 ter, eerste lid, 7, eerste lid, 8, eerste lid, 9, 11, vijfde lid of lid 5 bis, van Verordening (EU) 2022/2309 van toepassing is.

Artikel 3

Het is verboden om militaire goederen, alsmede militaire technologie, aangewezen in de Uitvoeringsregeling strategische goederen 2012, dan wel onderdelen daarvan, direct of indirect te verkopen of te leveren aan, door of uit te voeren naar, dan wel over te dragen aan, daaronder begrepen over te brengen naar, natuurlijke personen of rechtspersonen die door het bij punt 19 van Resolutie 2653 (2022) van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties ingestelde comité zijn aangewezen, dan wel aan of ten behoeve van de in bijlage II van Besluit (GBVB) 2022/2319 van de Raad van de Europese Unie van 25 november 2022 betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Haïti (Pb EU 2022, L 47) opgenomen personen en entiteiten, ongeacht of de goederen afkomstig zijn uit de lidstaten van de Europese Unie.

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 7