Home

Besluit Fiscaal Bestuursrecht

Geldig vanaf 1 januari 2024
Geldig vanaf 1 januari 2024

Besluit Fiscaal Bestuursrecht

Besluit 2023-24452

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2024]

De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten.

Dit besluit actualiseert en vervangt het Besluit Fiscaal Bestuursrecht (BFB) van 15 oktober 2021, nr. 2021-9584 ( Stcrt. 2021, 44622 ), zoals gewijzigd bij besluit van 18 januari 2023, nr. 2023-26730 ( Stcrt. 2023, 1519 ). Naar aanleiding van de ontvlechting van de Belastingdienst, Toeslagen en Douane als zelfstandige directoraten-generaal, is verduidelijkt hoe dit besluit uitwerkt voor de Douane. Dit heeft geleid tot diverse technische aanpassingen. Voorts is paragraaf 20 (bewaarplicht) herzien en paragraaf 23, lid 17, vervallen. Afgezien van enkele redactionele aanpassingen is het besluit voor het overige niet gewijzigd.

§ 1. Inleiding

Het Besluit Fiscaal Bestuursrecht is een verzamelbesluit met beleidsregels op het terrein van het fiscale bestuursrecht. Het besluit heeft vooral betrekking op het formele belastingrecht, maar gaat ook in op enkele civielrechtelijke aspecten.

Dit besluit vervangt het Besluit Fiscaal Bestuursrecht van 15 oktober 2021, nr. 2021-9584 (Stcrt. 2021, 44622), zoals gewijzigd bij besluit van 18 januari 2023, nr. 2023-26730 (Stcrt. 2023, 1519). Op 11 januari 2020 besloot de Minister van Financiën om Toeslagen en Douane een zelfstandige positie te geven als directoraat-generaal, naast het directoraat-generaal van de Belastingdienst waar zij tot dan toe onderdeel van uitmaakten. Het besluit is in lijn gebracht met deze ontvlechting. Dit heeft geleid tot technische aanpassingen in de paragrafen: 2, 5, 6, 11, 12, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 28 en 29 en een inhoudelijke aanpassing door lid 17 van paragraaf 23 te laten vervallen. Het vervallen van lid 17 heeft als gevolg dat het beleid verruimd wordt. Paragraaf 20 is vereenvoudigd. Bij het maken van afspraken met de inspecteur over de invulling van de bewaarplicht is het onderscheid tussen basisgegevens en overige gegevens in de praktijk niet langer van belang. Afgezien van enkele redactionele wijzigingen, is het besluit voor het overige niet gewijzigd.

Dit besluit is gewijzigd bij besluit van 21 december 2023, nr. 2023-26707 (Stcrt. 2023, 32829). Met ingang van 1 januari 2024 is in artikel 10ei van het Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 een regeling opgenomen voor het herzien van een beschikking 30%-regeling na afloop van de bezwaartermijn. Naar aanleiding van deze wijziging is een onderdeel d aan het vijfde lid van § 23 toegevoegd zodat het ambtshalve beleid ook geldt voor deze herziening.

§ 1.1. Gebruikte begrippen en afkortingen

§ 2. Beleidsregels ( artikel 1:3, vierde lid, Awb )

§ 3. Vooroverleg

§ 4. Fiscale grensverkenning en strijd met goede trouw

§ 5. Weigeren gemachtigde ( artikel 2:2 Awb )

§ 6. Elektronisch berichtenverkeer ( artikel 2:15 Awb )

§ 7. Horen bij het vaststellen van de aanslag ( artikel 4:12 Awb )

§ 8. Niet-ontvankelijk bezwaar ( artikel 6:6 Awb )

§ 9. Horen in bezwaar ( artikel 7:2 Awb )

§ 10. Uitstel beslissing op bezwaar ( artikel 7:10 Awb )

§ 11. Ressortering ( artikel 8:7 Awb )

§ 12. Klachten ( titel 9.1 Awb )

§ 13. Uitnodiging aangifte IB/PVV en inkomensafhankelijke bijdrage Zvw ( artikel 6 AWR )

§ 14. Aangifteplicht Vpb voor curatoren ( artikel 8 AWR )

§ 15. Het tijdstip waarop aangifte wordt gedaan ( artikel 9 AWR )

§ 16. Geen voorlopige teruggaaf als de vereiste aangifte over een voorafgaand jaar ten onrechte niet is gedaan ( artikel 13 AWR )

§ 17. Doelmatigheidsgrens voorlopige aanslag Vpb ( artikel 13 AWR )

§ 18

§ 19. Belastingrente ( artikel 30f tot en met 30k AWR )

§ 19.1. Belastingrente bij erfbelasting ( artikel 30g AWR )

§ 19.2. Belastingrentevergoeding bij teruggaafbeschikking ( artikel 30ha AWR )

§ 20. Bewaarplicht ( artikel 52 en 53 AWR )

§ 21. Informatieverstrekking door notarissen ( artikel 53a AWR )

§ 22. Instemming doelmatige formalisering belastingschuld ( artikel 64 AWR )

§ 23. Ambtshalve verminderen of teruggeven ( artikel 65 AWR )

§ 24. Geheimhoudingsplicht ( artikel 67 AWR )

§ 25. Rapport verzending documenten Belastingdienst

§ 26. Vaststellingsovereenkomst ( artikel 7:900 BW )

§ 27. Schadevergoeding ( artikel 6:162 BW )

§ 28. Coulancerentevergoeding

§ 29. Landelijk coördinator civiele heffingsprocedures

§ 30. Citeertitel

§ 31. Intrekking besluit

§ 32. Inwerkingtreding